Django/Docker/Nginx Reverse proxy ile iki Site Yayınlama?

Merhaba;

DigitalOcean Droplet’imde Docker kullanarak tek hosta iki domain ile nasıl iki farklı Django projesini yayına alabilirim? Nginx ayarını docker-compose.yml dosyasında mı yapmalıyım, yoksa host sistemin üzerinde (etc/nginx/…) mi yapamlıyım ? Ya da nginx’i ayrı bir container içinde mi çalıştırmalıyım ?

İnternette araştırdığımda genelde docker ile django projesi yayına alanlar nginx ayarlarını docker-compase.yml dosyasında yazıyorlar ama iki farklı siteyi yayına almak için reverse proxy ayarının bu şekilde nasıl yapılacağını anlayamadım. Yerli, yabancı tam bir kaynak da bulamadım.

Nginx ayarları - Dockerfile, docker-compose.yml ayarları hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

PROJE AYARLARIM Bu ŞEKİLDE
Dockerfile

FROM python:3.8


RUN mkdir -p /opt/services/djangoapp/src
WORKDIR /opt/services/djangoapp/src


COPY Pipfile Pipfile.lock /opt/services/djangoapp/src/

RUN pip install pipenv && pip install --upgrade pip && pipenv install --system
RUN pip install django-ckeditor


RUN pip install Pipfile

COPY . /opt/services/djangoapp/src

EXPOSE 8000

CMD ["gunicorn", "--chdir", "hello", "--bind", ":8000", "hello.wsgi:application"]

docker-compose.yml

version: '3'

services:

 djangoapp:
  build: .
  volumes:
   - .:/opt/services/djangoapp/src
   - static_volume:/opt/services/djangoapp/static
   - media_volume:/opt/services/djangoapp/media
  networks:
   - nginx_network
   - database1_network
  depends_on:
   - database1

 nginx:
  image: nginx
  ports:
   - 8000:80   
  volumes:
   - ./config/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d
   - static_volume:/opt/services/djangoapp/static
   - media_volume:/opt/services/djangoapp/media
  depends_on:
   - djangoapp
  networks:
   - nginx_network

 database1:
  image: postgres
  env_file:
   - config/db/database1_env
  networks:
   - database1_network
  volumes:
   - database1_volume:/var/lib/postgresql/data

networks:
 nginx_network:
  driver: bridge
 database1_network:
  driver: bridge

volumes:
 database1_volume:
 static_volume:
 media_volume:


Nginx - local.conf

upstream hello_server {
  server djangoapp:8000;
}

server {

  listen 80;
  server_name localhost;

  location / {
    proxy_pass http://hello_server;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
  }

  location /static/ {
    alias /opt/services/djangoapp/static/;
  }

  location /media/ {
    alias /opt/services/djangoapp/media/;
  }
}


İkinci projem için ayarlarda benzer şekilde.