Kivymd tasarımıma ekleme yapmak istiyorum


#1
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.label import Label
from kivy.properties import ObjectProperty, StringProperty
from kivymd.theming import ThemeManager
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen
# from kivymd.navigationdrawer import NavigationDrawer
from navigationdrawer import NavigationDrawer
main_widget_kv = '''
#:import Toolbar kivymd.toolbar.Toolbar

BoxLayout:
  orientation: 'vertical'
  Toolbar:
    id: toolbar
    title: 'Welcome'   
    background_color: app.theme_cls.primary_dark
    left_action_items: [['menu', lambda x: app.nav_drawer.toggle()]]
    right_action_items: [['more-vert', lambda x: app.raised_button.open(self.parent)]]
  Label:

<Navigator>:
  NavigationDrawerIconButton:
    icon: 'face'
    text: 'xxxxx'
  NavigationDrawerIconButton:
    icon: 'email'
    text: 'xxxxxxx'
    on_release: app.root.ids.scr_mngr.current = 'bottomsheet'
  NavigationDrawerIconButton:
    icon: 'phone'
    text: ''
  NavigationDrawerIconButton:
    icon: 'cake'
    text: 'xxxxxx'
  NavigationDrawerIconButton:
    icon: 'city-alt'
    text: ''
  NavigationDrawerIconButton:
    icon: 'settings'
    text: 'Settings'

'''
  


class Navigator(NavigationDrawer):
  image_source = StringProperty('images/me.jpg')
  title = StringProperty('Navigation')


class DersNotlari(App):
  theme_cls = ThemeManager()
  nav_drawer = ObjectProperty()
  theme_cls.primary_palette = 'Yellow'  def build(self):
    
    main_widget = Builder.load_string(main_widget_kv)
    self.nav_drawer = Navigator()
    return main_widget
    
    

DersNotlari().run()

Arkadaşlar bu tasarıma ders notları eklemek istiyorum ana ekranda ders butonları olacak onların içinde de derse ait konular olacak. ona da tıklanınca text şeklinde ders hakkında notlar olacak. eminim bilen için çok kısa bir işlem ama ben bir de kivymd kullanınca normal eklediğim şeyler bazen çalışmıyor veya tasarım bozuluyor.