LSTM ile Döviz Kuru Tahmini Çalışmam

Arkadaşlar merhabalar,

Ben yeni yeni LSTM öğrenmeye çalışıyorum. Birçok şeyi yeni öğrendiğim için takılıp kalıyorum. Birkaç hazır örnek ile çalıştım hatasız ilerledim. Ancak döviz kuru tahmini çalışmamda bir hata alıyorum ancak hatayı anlayamıyorum. Sizlere danışmak istedim.

import pandas as pd
import numpy as np
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, LSTM, Dropout

kütüphaneleri yükledim.

output_size = 2     
epochs = 700      
features = 3

İşlem sayısını ve sonraki 2 değeri tahmin edeceğim dedim.

def get_data(y):
  train_size = int(len(y)*0.7)
  train = y[0:train_size]
  test = y[train_size:len(y)]
  train_x = []
  train_y = []
  for i in range(0, train_size - features - output_size):
    tmp_x = y[i:(i+features)]
    tmp_y = y[(i+features):(i+features+output_size)]
    train_x.append(np.reshape(tmp_x, (1, features)))
    train_y.append(tmp_y)
  rain_x = np.array(train_x)
  train_y = np.array(train_y)
  test_x = []
  test_y = []
  last = len(y) - output_size - features
  for i in range(train_size, last):
    tmp_x = y[i:(i+features)]
    tmp_y = y[(i + features):(i + features + output_size)]
    test_x.append(np.reshape(tmp_x, (1, features)))
    test_y.append(tmp_y)
  test_x = np.array(test_x)
  test_y = np.array(test_y)
  data_x = []
  tmp_x = y[-features:len(y)]
  data_x.append(np.reshape(tmp_x, (1, features)))
  data_x = np.array(data_x)
  return train_x, train_y, test_x, test_y, data_x

train ve test için fonksiyonumu yazdım.

raw_data = pd.read_csv('http://www.facadium.com.tr/ply/doviz_kuru.csv', header=None, names=["i", "t", "y"])
t = np.array(raw_data.t.values)
y = np.array(raw_data.y.values)

Zaman ve veri sütunlarımı internettten çekerek sisteme tanıttım.

min = y.min()
max = y.max()
y = np.interp(y, (min, max), (-1, +1))
x_train, y_train, x_test, y_test, data_x = get_data(y)
model = Sequential()
model.add(LSTM(5, input_shape=(1, features), return_sequences=True))
model.add(Dropout(0.25))
model.add(LSTM(7))
model.add(Dense(output_size))

Burada LSTM kullanıyorum. Buraya kadar hata almıyorum. Ancak projeyi derlerken

model.compile(loss='mse', optimizer='rmsprop', metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, verbose=0)

Bu derleme kodunda hata alıyorum. Aldığım hata ise şu şekilde;


---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-42-41d7e4cc7e4a> in <module>
   1 model.compile(loss='mse', optimizer='rmsprop', metrics=['accuracy'])
----> 2 model.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, verbose=0)

~\anaconda3\lib\site-packages\keras\engine\training.py in fit(self, x, y, batch_size, epochs, verbose, callbacks, validation_split, validation_data, shuffle, class_weight, sample_weight, initial_epoch, steps_per_epoch, validation_steps, validation_batch_size, validation_freq, max_queue_size, workers, use_multiprocessing)
  1106     training_utils.RespectCompiledTrainableState(self):
  1107    # Creates a `tf.data.Dataset` and handles batch and epoch iteration.
-> 1108    data_handler = data_adapter.get_data_handler(
  1109      x=x,
  1110      y=y,

~\anaconda3\lib\site-packages\keras\engine\data_adapter.py in get_data_handler(*args, **kwargs)
  1346  if getattr(kwargs["model"], "_cluster_coordinator", None):
  1347   return _ClusterCoordinatorDataHandler(*args, **kwargs)
-> 1348  return DataHandler(*args, **kwargs)
  1349 
  1350 

~\anaconda3\lib\site-packages\keras\engine\data_adapter.py in __init__(self, x, y, sample_weight, batch_size, steps_per_epoch, initial_epoch, epochs, shuffle, class_weight, max_queue_size, workers, use_multiprocessing, model, steps_per_execution, distribute)
  1136   adapter_cls = select_data_adapter(x, y)
  1137   self._verify_data_adapter_compatibility(adapter_cls)
-> 1138   self._adapter = adapter_cls(
  1139     x,
  1140     y,

~\anaconda3\lib\site-packages\keras\engine\data_adapter.py in __init__(self, x, y, sample_weights, sample_weight_modes, batch_size, epochs, steps, shuffle, **kwargs)
  240 
  241   num_samples = set(int(i.shape[0]) for i in tf.nest.flatten(inputs)).pop()
--> 242   _check_data_cardinality(inputs)
  243 
  244   # If batch_size is not passed but steps is, calculate from the input data.

~\anaconda3\lib\site-packages\keras\engine\data_adapter.py in _check_data_cardinality(data)
  1612      label, ", ".join(str(i.shape[0]) for i in tf.nest.flatten(single_data)))
  1613   msg += "Make sure all arrays contain the same number of samples."
-> 1614   raise ValueError(msg)
  1615 
  1616 

ValueError: Data cardinality is ambiguous:
 x sizes: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
 y sizes: 172
Make sure all arrays contain the same number of samples.

Ancak bu hatayı aldıktan sonra devam ediyorum. Skora bakıyorum

score = model.evaluate(x_test, y_test)
print("%2s: %.2f%%" % (model.metrics_names[1], score[1]*100))
model.summary()

Buradan sonra hata almıyorum. Aldığım sonuç :

3/3 [==============================] - 1s 8ms/step - loss: 0.1706 - accuracy: 0.2055
accuracy: 20.00%
Model: "sequential_3"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
lstm_6 (LSTM)        (None, 1, 5)       180    
_________________________________________________________________
dropout_3 (Dropout)     (None, 1, 5)       0     
_________________________________________________________________
lstm_7 (LSTM)        (None, 7)         364    
_________________________________________________________________
dense_3 (Dense)       (None, 4)         32    
=================================================================
Total params: 576
Trainable params: 576
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Daha sonra sonuçları ekrana yazdırmak istiyorum:

data_y = model.predict(data_x)
result = np.interp(data_y, (-1, +1), (min, max))
print("Gelecekteki Degerler (output_size) :", result)

Buradan da hata almıyorum. Aldığım değer;

Gelecekteki Degerler (output_size) : [[4.20010142 4.20045725 4.2000851 4.20027894]]

Acaba burada aldığım hata ile neden karşılaşıyorum. Ayrıca hata alsam da ilerlememe rağmen sonuç almış olmam benim hatalı sonu aldığımı mı gösteriyor? Bunu çözemedim. Birçok yere baktım ama bulamadım cevabı. Acaba bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

Teşekkürler

X ve Y’nin bulunduğu ilk ölçü birbirlerine eşit olmalıdır. (1,*)

1 Beğeni

Modeliniz fit metodunu çağırdığınızda hata veriyor. Bu da modelinizin hiç eğitilemediğini gösterir. Siz ise sonraki kodlarda eğitilmemiş bir modeli kullanmaya devam ediyorsunuz.

1 Beğeni

Çok teşekkür ederim arkadaşlar @Empera0 @EkremDincel

1 Beğeni