Python Sütun Kayıt silme


#1
from tkinter import *

from tkinter import ttk
import sqlite3

class Kütüphane:
  database='kütüphane.db'

  def __init__(self,pencere):
    self.pencere = pencere
    self.pencere.resizable(width=FALSE,height=FALSE)
    self.pencere.title('Kütüphane Programı')
    frame=LabelFrame(self.pencere,text='Kayıt Bölümü')
    frame.grid(row=0,column=1)
    Etiket1 = Label(frame,text='Kitap Adı:').grid(row=1,column=1)
    self.Giris = Entry(frame)
    self.Giris.grid(row=1,column=2)
    Etiket1 = Label(frame, text='Yazar Adı:').grid(row=2, column=1)
    self.yazargiris = Entry(frame)
    self.yazargiris.grid(row=2, column=2)
    Etiket1 = Label(frame, text='Begenme_Durumu:').grid(row=3, column=1)
    self.Begenme_Durumu = Entry(frame)
    self.Begenme_Durumu.grid(row=3, column=2)
    ttk.Button(frame,text='Yeni Kayıt',command=self.kayit2).grid(row=4,column=2)
    self.message = Label(text='',fg='red')
    self.message.grid(row=4,column=0)
#self.tree kısmında columns ifadesi bizim sütüunlarımızın adlarını temsil ediyor
    self.tree = ttk.Treeview(height=10,columns=('B','C','D'))
#Treeview kısmına Scrollbar ekledik(kaydırma adı altında,baglanti da yapıldı)
    kaydirma = ttk.Scrollbar(orient='vertical', command=self.tree.yview)
    self.tree.configure(yscrollcommand=kaydirma.set)
    self.tree.grid(row=5,column=0,columnspan=30)
    self.tree.heading('#0', text='Kitap No', anchor='w')
    self.tree.heading('B',text='Kitap Adı',anchor='w')
    self.tree.heading('C', text='Yazar Adı', anchor='w')
    self.tree.heading('D', text='Begenme Durumu', anchor='w')
    ttk.Button(text='Kayıt Düzenle').grid(row=6,column=15)
    ttk.Button(text='Kayıt Sil',command=self.silme).grid(row=6, column=14)
    Etiket1 = Label(pencere, text='By Furkan DAĞ').place(relx=0.88, rely=0.94)

    self.kayit_gorüntü()
  def baglanti(self,sira,parametre=()):
    with sqlite3.connect(self.database) as con:
      cursor = con.cursor()
      sira_sonuc=cursor.execute(sira,parametre)
      con.commit()
    return sira_sonuc
  def kayit_gorüntü(self):
    kayitlar=self.tree.get_children()
    for element in kayitlar:
      self.tree.delete(element)
    sira = 'Select * from Kitaplar order by Kitap_No desc'
    database_sutun = self.baglanti(sira)
    for sutun in database_sutun:
#Normalde insert yapınca sütunlar gelmiyor ama sutun[1:4] gibi beliritnce tüm sutunlar geliyor
      self.tree.insert('',0,text=sutun[0],values=sutun[1:4])
#......................Yeni kayıtla ilgili bölüme geçiyoruz.......
  def kayit(self):
    return len (self.Giris.get () ) !=0 and len(self.yazargiris.get()) !=0 and len(self.Begenme_Durumu.get()) !=0
  def kayit2(self):
    if self.kayit():
      sira='insert into Kitaplar values (NULL,?,?,?)'
      parametre=(self.Giris.get(),self.yazargiris.get(),self.Begenme_Durumu.get())
      self.baglanti(sira,parametre)
      self.message['text'] = 'Kayıt {} eklendi'.format(self.Giris.get())
      self.message['fg']='blue'
      self.Giris.delete(0,END)
      self.yazargiris.delete(0,END)
      self.Begenme_Durumu.delete(0,END)
    else:
      self.message['text']='Bilgileri girilmemiş satır mevcut'
      self.message['fg'] = 'red'
    self.kayit_gorüntü()
#Kayıt Silme işlemini yapıyoruz
  def silme(self):
    self.message['text'] = ''
    try:
      self.tree.item(self.tree.selection())['values'][0]
    except IndexError as e:
      self.message['text'] = 'Kayıt seçiniz'
      return
    self.message['text'] = ''
    isim=self.tree.item(self.tree.selection())['text']
    sira = 'Delete * from Kitaplar Where Kitap_Adi = ?'
    self.baglanti(sira,(isim, ))
    self.message['text'] = '{} Kaydınız silinmiştir'.format(isim)
    self.kayit_gorüntü()
if __name__=='__main__':
  pencere = Tk()
  application = Kütüphane(pencere)
  pencere.mainloop()


Aldığım hatada şu şekilde


#2

Sorgunuzda bir sorun var anladığım kadarıyla.