Tkinterde yaptığım bir projenin nasıl arkaplan rengini siyah yapabilirim

from tkinter import Tk, Frame, Scrollbar, Label, END, Entry, Text, VERTICAL, Button, messagebox #Tkinter Python Module for GUI 
import socket #Sockets for network connection
import threading # for multiple proccess class GUI:
  client_socket = None
  last_received_message = None
  
  def __init__(self, master):
    self.root = master
    self.chat_transcript_area = None
    self.name_widget = None
    self.enter_text_widget = None
    self.join_button = None
    self.initialize_socket()
    self.initialize_gui()
    self.listen_for_incoming_messages_in_a_thread()

  def initialize_socket(self):
    self.client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # initialazing socket with TCP and IPv4
    remote_ip = '127.0.0.1' # IP address 
    remote_port = 10319 #TCP port
    self.client_socket.connect((remote_ip, remote_port)) #connect to the remote server

  def initialize_gui(self): # GUI initializer
    self.root.title("Socket Chat") 
    self.root.resizable(0, 0)
    self.display_chat_box()
    self.display_name_section()
    self.display_chat_entry_box()
  
  def listen_for_incoming_messages_in_a_thread(self):
    thread = threading.Thread(target=self.receive_message_from_server, args=(self.client_socket,)) # Create a thread for the send and receive in same time 
    thread.start()
  #function to recieve msg
  def receive_message_from_server(self, so):
    while True:
      buffer = so.recv(256)
      if not buffer:
        break
      message = buffer.decode('utf-8')
     
      if "joined" in message:
        user = message.split(":")[1]
        message = user + " has joined"
        self.chat_transcript_area.insert('end', message + '\n')
        self.chat_transcript_area.yview(END)
      else:
        self.chat_transcript_area.insert('end', message + '\n')
        self.chat_transcript_area.yview(END)

    so.close()

  def display_name_section(self):
    frame = Frame()
    Label(frame, text='Enter your name:', font=("Helvetica", 16)).pack(side='left', padx=10)
    self.name_widget = Entry(frame, width=50, borderwidth=2)
    self.name_widget.pack(side='left', anchor='e')
    self.join_button = Button(frame, text="Join", width=10, command=self.on_join).pack(side='left')
    frame.pack(side='top', anchor='nw')

  def display_chat_box(self):
    frame = Frame()
    Label(frame, text='Chat Box:', font=("Serif", 12)).pack(side='top', anchor='w')
    self.chat_transcript_area = Text(frame, width=60, height=10, font=("Serif", 12))
    scrollbar = Scrollbar(frame, command=self.chat_transcript_area.yview, orient=VERTICAL)
    self.chat_transcript_area.config(yscrollcommand=scrollbar.set)
    self.chat_transcript_area.bind('<KeyPress>', lambda e: 'break')
    self.chat_transcript_area.pack(side='left', padx=10)
    scrollbar.pack(side='right', fill='y')
    frame.pack(side='top')

  def display_chat_entry_box(self):
    frame = Frame()
    Label(frame, text='Enter message:', font=("Serif", 12)).pack(side='top', anchor='w')
    self.enter_text_widget = Text(frame, width=60, height=3, font=("Serif", 12))
    self.enter_text_widget.pack(side='left', pady=15)
    self.enter_text_widget.bind('<Return>', self.on_enter_key_pressed)
    frame.pack(side='top')

  def on_join(self):
    if len(self.name_widget.get()) == 0:
      messagebox.showerror(
        "Enter your name", "Enter your name to send a message")
      return
    self.name_widget.config(state='disabled')
    self.client_socket.send(("joined:" + self.name_widget.get()).encode('utf-8'))

  def on_enter_key_pressed(self, event):
    if len(self.name_widget.get()) == 0:
      messagebox.showerror("Enter your name", "Enter your name to send a message")
      return
    self.send_chat()
    self.clear_text()

  def clear_text(self):
    self.enter_text_widget.delete(1.0, 'end')

  def send_chat(self):
    senders_name = self.name_widget.get().strip() + ": "
    data = self.enter_text_widget.get(1.0, 'end').strip()
    message = (senders_name + data).encode('utf-8')
    self.chat_transcript_area.insert('end', message.decode('utf-8') + '\n')
    self.chat_transcript_area.yview(END)
    self.client_socket.send(message)
    self.enter_text_widget.delete(1.0, 'end')
    return 'break'

  def on_close_window(self):
    if messagebox.askokcancel("Quit", "Do you want to quit?"):
      self.root.destroy()
      self.client_socket.close()
      exit(0)

#the mail function 
if __name__ == '__main__':
  root = Tk()
  gui = GUI(root)
  root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", gui.on_close_window)
  root.mainloop()

Widgetleri oluştururken bg isimli bir argüman kullanır ve bu argümanın değerini "black" olarak yazarsanız, widgetlerin arka plan rengi siyah olur.

Nasıl Yani Bir Örnekle Gösterebilirmisin. :grin:

bg, background yani arka plan kelimesinin kısaltılmasıdır. Bir objenin arka plan rengini değiştirmek için diğer şeylerden farklı bir şey yapmayız.


Mesela, Label ögesine yazı ekleyelim :

yazi = Label(text="Yazı")

Şimdi de arka planını değiştirelim :

yazi = Label(text="Yazı", bg="black")

Pencerenin arka plan rengini de bu şekilde değiştirebilirsin. Ancak diğer objelerin (mesela Label) yazı renkleri de varsayılan olarak siyah olduğu için iyi şeyler olmaz. Bunu engellemek için Label gibi objelerin yazı rengini değiştirmen gerekiyor. Bunu da fg kısaltması ile yazılan foreground, yani “ön plan” anlamına gelen parametre ile sağlıyoruz. Eğer üstteki örneği denediysen yazının okunmayacağını fark etmişsindir. Bunu da şöyle yapıyoruz :

yazi = Label(text="Yazı", bg="black", fg="white")

İyi kodlamalar, seni gördüğümüz için çok mutluyuz :grin:

1 Beğeni