Windows Form ChildForm Hakkında

Merhaba değerli üstatlar. Bir Toggle Buttonun “CheckChanged” özelliğinde bazı işlemler yapmak istiyorum ; Toggle buttonda değişiklik olduğu zaman direkt olarak ekrana RegisterForm adlı formun gelmesini istiyorum, fakat sınıfın örneğini tanımladığım halde gelmiyor. Nerede yanlış yapıyorum ?

FormMain.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
//FontAwesome
using FontAwesome.Sharp;
using ZyroBot.Forms;

namespace ZyroBot
{
  public partial class FormMainMenu : Form
  {
    //Fields
    private IconButton currentBtn;
    public Panel leftBorderBtn;
    public Form currentChildForm;

    //Constructor
    public FormMainMenu()
    {
      InitializeComponent();
      leftBorderBtn = new Panel();
      leftBorderBtn.Size = new Size(7, 60);
      panelMenu.Controls.Add(leftBorderBtn);
      //Form
      this.Text = string.Empty;
      this.ControlBox = false;
      this.DoubleBuffered = true;
      this.MaximizedBounds = Screen.FromHandle(this.Handle).WorkingArea;
    }
    //Structs
    private struct RGBColors
    {
      public static Color colorIns = Color.FromArgb(138, 58, 185);
      public static Color colorFace = Color.FromArgb(66, 103, 178);
      public static Color colorTwit = Color.FromArgb(29, 161, 242);
      public static Color colorTik = Color.FromArgb(0, 242, 234);
      public static Color colorPin = Color.FromArgb(230, 0, 35);
      public static Color colorLink = Color.FromArgb(0, 160, 220);
      public static Color colorGostergePaneli = Color.FromArgb(216, 191, 216);
      public static Color colorKullaniciTerc = Color.FromArgb(216, 191, 216);
    }

    //Methods
    private void ActivateButton(object senderBtn, Color color)
    {
      if (senderBtn != null)
      {
        DisabeButton();
        currentBtn = (IconButton)senderBtn;
        currentBtn.BackColor = Color.FromArgb(37, 36, 81);
        //currentBtn.ForeColor = color;
        currentBtn.ForeColor = Color.White;// Butona tıklanınca değişecek renk.
        currentBtn.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter;
        currentBtn.IconColor = color;
        currentBtn.TextImageRelation = TextImageRelation.TextBeforeImage;
        currentBtn.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleRight;
        //Left border button
        leftBorderBtn.BackColor = color;
        leftBorderBtn.Location = new Point(0, currentBtn.Location.Y);
        leftBorderBtn.Visible = true;
        leftBorderBtn.BringToFront();
        //Icon Current Child Form
        iconCurrentChildForm.IconChar = currentBtn.IconChar;
        iconCurrentChildForm.IconColor = color;
        //Top Panel Color
      }
    }

    private void DisabeButton()
    {
      if (currentBtn != null)
      {
        currentBtn.BackColor = Color.FromArgb(31, 30, 68);
        currentBtn.ForeColor = Color.Gainsboro;
        currentBtn.TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
        currentBtn.IconColor = Color.Gainsboro;
        currentBtn.TextImageRelation = TextImageRelation.ImageBeforeText;
        currentBtn.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
      }
    }

    public void OpenChildForm(Form childForm)
    {
      if (currentChildForm != null)
      {
        //open only form
        currentChildForm.Close();
      }
      currentChildForm = childForm;
      childForm.TopLevel = false;
      childForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
      childForm.Dock = DockStyle.Fill;
      panelDesktop.Controls.Add(childForm);
      panelDesktop.Tag = childForm;
      childForm.BringToFront();
      childForm.Show();
      lblTitleChildForm.Text = childForm.Text;
    }

    private void btnInstagram_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      rjDropdownMenu1.Show(btnInstagram, btnInstagram.Width, 0);
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorIns);
      OpenChildForm(new FormInstagram());
    }

    private void btnFacebook_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorFace);
      OpenChildForm(new FormFacebook());
    }

    private void btnTwitter_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorTwit);
      OpenChildForm(new FormTwitter());
    }

    private void btnTiktok_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorTik);
      OpenChildForm(new FormTiktok());
    }

    private void btnPinterest_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorPin);
      OpenChildForm(new FormPinterest());
    }

    private void btnLinkedin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorLink);
      OpenChildForm(new FormLinkedin());
    }

    private void btnGostergePaneli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActivateButton(sender, RGBColors.colorGostergePaneli);
      OpenChildForm(new FormChartPanel());
    }

    private void btnTercihler_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      ActivateButton(sender, RGBColors.colorKullaniciTerc);
      OpenChildForm(new FormUserPreferences());
    }

    private void btnHome_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (currentChildForm != null)
      {
        currentChildForm.Close();
        Reset();
      }

    }


    private void Reset()
    {
      DisabeButton();
      leftBorderBtn.Visible = false;
      iconCurrentChildForm.IconChar = IconChar.Home;
      iconCurrentChildForm.IconColor = Color.MediumPurple;
      lblTitleChildForm.Text = "Zyro Panel";
    }
    //Drag Form
    [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
    private extern static void ReleaseCapture();

    [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
    private extern static void Sendmessage(System.IntPtr hWnd, int wMsg, int wParam, int lParam);

    private void panelTitleBar_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      ReleaseCapture();
      Sendmessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
    }

    private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void btnMaximize_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (WindowState == FormWindowState.Normal)
        WindowState = FormWindowState.Maximized;
      else
        WindowState = FormWindowState.Normal;
    }

    private void btnMinimize_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }

    private void panelTitleBar_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (WindowState == FormWindowState.Normal)
        WindowState = FormWindowState.Maximized;
      else
        WindowState = FormWindowState.Normal;
    }

    private void FormMainMenu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      rjDropdownMenu1.IsMainMenu = true;
      //ActivateButton(sender, RGBColors.colorTik);
      OpenChildForm(new SozlesmeFormu());
    }

    private void btnInstagram_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
      rjDropdownMenu1.Show(btnInstagram, btnInstagram.Width, 0);
    }

  }

}

Toggle button ile işlem yaptığımda ekrana register formunun gelmesini sağlamak istiyorum. Bunu eğer (sallıyorum) ;

RegisterForm regForm = new RegisterForm();
regForm.Show();

Olarak çağırdığımda ana formdan bağımsız bir şekilde ekranda beliriyor. Oysa istediğim ana form’da diğer formlar gibi gözükmesi…

SozlesmeFormu.cs

namespace ZyroBot.Forms
{
  public partial class SozlesmeFormu : Form
  {

    public SozlesmeFormu()
    {
      InitializeComponent();
      textBox1.Multiline = true;
      textBox1.ScrollBars = ScrollBars.Both;
    }


    private void toggleSozlesme_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      toggleSozlesme.Enabled = false;
      toggleSozlesme.OnBackColor = Color.DarkGray;
      this.Close();

      FormMainMenu frmMain = new FormMainMenu();
      RegisterForm formRegister = new RegisterForm();
      frmMain.OpenChildForm(formRegister);
    }
  }
}

Bu sorunu nasıl aşabilirim ? Msdn forumlarında tam olarak şöyle bir yanıt aldım ;

hangi formun childi olduğunu belirtmeniz gerekir.

SozlesmeFormunda çağırdığınız yerde;
RegisterForm formRegister = new RegisterForm();
formRegister.MdiParent= this;
formRegister.Show();

MainFormda da ayrı bir form olarak çağırmıyorsunuz, control olarak ekleme yapıyorsunuz.

Evet, yukarıdaki yöntemi eklediğim zamanda şöyle bir hata alıyorum ;

System.ArgumentException: 'Form that was specified to be the MdiParent for this form is not an MdiContainer.
Parameter name: value'

Nasıl çözebilirim yardım eder misiniz lütfen?