"Builtins" Modülünü, Dosya Olarak Görüntülemek Mümkün mü?

Merhaba arkadaşlar.

builtins modülünün içerisindeki sınıf ve foksiyon tanımlamalarını merak ettiğim için soruyorum.

builtins modülünü, bir Python dosyası olarak görüntülemek mümkün mü?

Mümkün ise nasıl?

1 Beğeni

builtins bir python dosyası değil, C ile yazılmış.

1 Beğeni

Peki, pydoc modülü ile nasıl görüntüleyebiliyoruz?

Python dosyası olarak görüntüleme dediğiniz bu mu?

Değil; bu, sadece sınıf/fonsiyonları ve aldığı parametreleri gösteriyor. Bende, bu kadarını görebiliyorsak geri kalanıda görebilirmiyiz? diye soruyorum.

Burada gösterilenleri biz de gösterebiliriz zaten:

>>> help(object)
Help on class object in module builtins:

class object
 | The base class of the class hierarchy.
 | 
 | When called, it accepts no arguments and returns a new featureless
 | instance that has no instance attributes and cannot be given any.
 | 
 | Built-in subclasses:
 |   async_generator
 |   BaseException
 |   builtin_function_or_method
 |   bytearray
 |   ... and 87 other subclasses
 | 
 | Methods defined here:
 | 
 | __delattr__(self, name, /)
 |   Implement delattr(self, name).
 | 
 | __dir__(self, /)
 |   Default dir() implementation.
 | 
 | __eq__(self, value, /)
 |   Return self==value.
 | 
 | __format__(self, format_spec, /)
 |   Default object formatter.
 | 
 | __ge__(self, value, /)
 |   Return self>=value.
 | 
 | __getattribute__(self, name, /)
 |   Return getattr(self, name).
 | 
 | __gt__(self, value, /)
 |   Return self>value.
 | 
 | __hash__(self, /)
 |   Return hash(self).
 | 
 | __init__(self, /, *args, **kwargs)
 |   Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.
 | 
 | __le__(self, value, /)
 |   Return self<=value.
 | 
 | __lt__(self, value, /)
 |   Return self<value.
 | 
 | __ne__(self, value, /)
 |   Return self!=value.
 | 
 | __reduce__(self, /)
 |   Helper for pickle.
 | 
 | __reduce_ex__(self, protocol, /)
 |   Helper for pickle.
 | 
 | __repr__(self, /)
 |   Return repr(self).
 | 
 | __setattr__(self, name, value, /)
 |   Implement setattr(self, name, value).
 | 
 | __sizeof__(self, /)
 |   Size of object in memory, in bytes.
 | 
 | __str__(self, /)
 |   Return str(self).
 | 
 | ----------------------------------------------------------------------
 | Class methods defined here:
 | 
 | __init_subclass__(...) from builtins.type
 |   This method is called when a class is subclassed.
 |   
 |   The default implementation does nothing. It may be
 |   overridden to extend subclasses.
 | 
 | __subclasshook__(...) from builtins.type
 |   Abstract classes can override this to customize issubclass().
 |   
 |   This is invoked early on by abc.ABCMeta.__subclasscheck__().
 |   It should return True, False or NotImplemented. If it returns
 |   NotImplemented, the normal algorithm is used. Otherwise, it
 |   overrides the normal algorithm (and the outcome is cached).
 | 
 | ----------------------------------------------------------------------
 | Static methods defined here:
 | 
 | __new__(*args, **kwargs) from builtins.type
 |   Create and return a new object. See help(type) for accurate signature.
 | 
 | ----------------------------------------------------------------------
 | Data and other attributes defined here:
 | 
 | __class__ = <class 'type'>
 |   type(object_or_name, bases, dict)
 |   type(object) -> the object's type
 |   type(name, bases, dict) -> a new type

>>> 

Ama kodlar derlenmiş halde olduğu için göremezsiniz.

Peki teşekkürler.