Label deki yazıyı anlık olarak değiştirme

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.properties import StringProperty


class main(BoxLayout):
	def __init__(self, **kwargs):
		super().__init__(**kwargs)	
		x = StringProperty("hello")
	pass
class app(App):
	def build(self):
		pass
app().run()

Python kodu

main:
<main>:
	Label:
		text: root.x

Kv dosyası

Traceback (most recent call last):
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 696, in _apply_rule
   setattr(widget_set, key, value)
  File "kivy/weakproxy.pyx", line 35, in kivy.weakproxy.WeakProxy.__setattr__
  File "kivy/properties.pyx", line 497, in kivy.properties.Property.__set__
  File "kivy/properties.pyx", line 541, in kivy.properties.Property.set
  File "kivy/properties.pyx", line 532, in kivy.properties.Property.set
  File "kivy/properties.pyx", line 698, in kivy.properties.StringProperty.check
 ValueError: Label.text accept only str
 
 During handling of the above exception, another exception occurred:
 
 Traceback (most recent call last):
  File "/storage/emulated/0/Python/clock/main.py", line 14, in <module>
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/app.py", line 828, in run
   self.load_kv(filename=self.kv_file)
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/app.py", line 599, in load_kv
   root = Builder.load_file(rfilename)
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 301, in load_file
   return self.load_string(data, **kwargs)
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 401, in load_string
   widget.apply_class_lang_rules(
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/uix/widget.py", line 467, in apply_class_lang_rules
   Builder.apply(
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 536, in apply
   self._apply_rule(
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 705, in _apply_rule
   raise BuilderException(rule.ctx, rule.line,
 kivy.lang.builder.BuilderException: Parser: File "/storage/emulated/0/Python/clock/app.kv", line 4:
 ...
    2:<main>:
    3:	Label:
 >>  4:		text: root.x
 ...
 ValueError: Label.text accept only str
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/aarch64-linux-android/lib/python3.8/site-packages/kivy/lang/builder.py", line 696, in _apply_rule
   setattr(widget_set, key, value)
  File "kivy/weakproxy.pyx", line 35, in kivy.weakproxy.WeakProxy.__setattr__
  File "kivy/properties.pyx", line 497, in kivy.properties.Property.__set__
  File "kivy/properties.pyx", line 541, in kivy.properties.Property.set
  File "kivy/properties.pyx", line 532, in kivy.properties.Property.set
  File "kivy/properties.pyx", line 698, in kivy.properties.StringProperty.check

Hata metni

Labelde güncel saatin yazmasını istiyorum ve bunun için bir string değeri kullanıp bu değeri her 0.5 saniyede bir kivy.clock ile anlık zamana eşitleyip labelde göstermek istiyorum ama böyle bir hata alıyorum

date bir string ifade değil string’e çevirmen lazım str ile.

Nasıl yani Kv dosyasında str(root.x) yapsam çalışır mı yoksa bunu py dosyasında yeni bir değişkene mi atamam lazım
Yoksa ben tamamen yanlış mı anladım

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class LabelApp(App):
  def build(self):
    mytext = str(1234567) #BBBBBBBB
    return Label(text=mytext, font_size=60)

LabelApp().run()
``` Bu şekilde yani
from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.lang import Builder
from kivy.clock import Clock
import datetime

Builder.load_string("""
<main>:
	Label:
		id:label
		text:"-"
		font_size:"30sp"
		
	ToggleButton:
		id:btc
		text:"Durdur"
		on_state:root.stop_start()
		
		
""")


class main(BoxLayout):
	def __init__(self,**x):
		super(main,self).__init__(**x)
		Clock.schedule_interval(self.clock_,1)
	
	def clock_(self,event):
		zaman = datetime.datetime.now()
		self.ids.label.text = "{}:{}:{}".format(zaman.hour,zaman.minute,zaman.second)
		
	def stop_start(self):
		if(self.ids.btc.state == "down"):
			Clock.unschedule(self.clock_)
			print("hello")
		else:
			Clock.schedule_interval(self.clock_,1)
	
			
	
class app(App):
  def build(self):
    return main()

app().run()

Sanırım istediğin bu

1 Beğeni

Evet bu idi İkinize de teşekkür ederim

2 Beğeni