Mysql kullandığım program pyinstaller ile exe'e çevrildikten sonra hata veriyor

Kod konsol üzerinde sorunsuz çalışıyor ama py installer ile exe’e çevirdikten sonra açılmayıp hata veriyor:

İnternetten bulduğum çoğu yerde aynı cevap var;

mysql-connector yerine mysql.connector-python kullan diyorlar ama bende zaten o var.

Kodum:

from mysql.connector.plugins import caching_sha2_password
from mysql.connector.locales.eng import client_error
from tkinter import *
from tkinter import ttk
import mysql.connector, datetime

root = Tk()
root.geometry("340x100")
root.title("Gkod | by Niuren_")
root.resizable(False, False)

menu_bar = Menu(root)

now = datetime.datetime.now()
time = now.strftime("%H:%M:%S")

timeLabel = Label(root)
timeLabel.pack()

def reload():
  for widget in root.winfo_children():
    if widget is not timeLabel and widget is not menu_bar:
      widget.destroy()

  now = datetime.datetime.now()
  time = now.strftime("%H:%M:%S")
  timeLabel.config(text=time)

  config = {
      'user': '-',
      'password': "-",
      'host': '-',
      'database': '-',
      'charset': 'utf8'
    }
  with mysql.connector.connect(**config) as vt:
    im = vt.cursor()
    im.execute("""SELECT username, code FROM verification""")

    rows = im.fetchall()

    contacts = []

    for row in rows:
      sütun1 = row[0]
      sütun2 = row[1]
      contacts.append((sütun1, sütun2))
      
    if len(contacts) != 0:

      root.geometry("500x300")

      tree = ttk.Treeview(root, columns=("Kullanıcı Adı", "Kod"), show="headings")
      tree.place(relx=.5, rely=.5, anchor=CENTER)


      tree.heading("#0", text="sfd")
      tree.heading("Kullanıcı Adı", text="Kullanıcı Adı")
      tree.heading("Kod", text="Kod")

      for contact in contacts:      
        tree.insert('', END, values=contact)

      def item_selected(event):
        for selected_item in tree.selection():
          item = tree.item(selected_item)
          record = item['values']
          root.clipboard_clear()
          root.clipboard_append(record[1])
          root.update()

      tree.bind('<<TreeviewSelect>>', item_selected)
    
    else:
      root.geometry("340x100")
      Label(text="Veri tabanında kayıt bulunamadı.", bg="lightgray", font=("family", 10)).place(relx=.5, rely=.5, anchor=CENTER)

reload()

menu_bar.add_command(label="Yenile", command=reload)
menu_bar.add_command(label="Çıkış", command=root.quit)

root.config(menu=menu_bar)
root.mainloop()