Opencv ve mediapipe el kombinasyolarının koşul ifadeleri

import cv2 as cv
import mediapipe as mp


cam=cv.VideoCapture(0)

mpHands= mp.solutions.hands

hand=mpHands.Hands()

mpDraw=mp.solutions.drawing_utils

while True:
  ass,frame=cam.read()

  frame = cv.flip(frame, 1)

  frame = cv.cvtColor(frame,cv.COLOR_BGR2RGB)

  hlms=hand.process(frame)

  height, widht, channel=frame.shape

  if hlms.multi_hand_landmarks:

    for handlandmarks in hlms.multi_hand_landmarks:
      mpDraw.draw_landmarks(frame,handlandmarks,mpHands.HAND_CONNECTIONS)

      for landmarkNum,landmark in enumerate(handlandmarks.landmark):
        positionX,positionY=int(landmark.x*widht),int(landmark.y*height)

        cv.putText(frame,str(landmarkNum),(positionX,positionY),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(255,0,0),1)


        a=(landmarkNum==8 and landmark.y> handlandmarks.landmark[5].y)
        b=(landmarkNum==12 and landmark.y> handlandmarks.landmark[9].y)

        if a==True :
          print("iki.1 numara çalışıyor")

        if a==True :
          if b==True:
            print("iki.2 numara çalışıyor")  cv.imshow("kamera", frame)

  if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
    break

cam.release()
cv.destroyAllWindows()

if a==True :
          print("iki.1 numara çalışıyor")
if a==True :
          if b==True:
            print("iki.2 numara çalışıyor")


arkadaşlar tek if yapılı ifadeyi çalıştırmama rağmen iki if yapılı ifadeyi çalıştıramıyorum ama ve hem a değişkeni hem b değişkeninin değeri true olarak dönüyor ama iki if yapılı olan ifade çalışmıyor bunun nedeni ne olabilir.