PyQt5 PyTube download() yaparken donma sorunu

İyi günler. Ben PyQt5 ile kendime bir Youtube Dönüştürücü yaptım. Her şey tamamdı. İndirme aşamasında ekran donuyor. Sebebi ise pytube kütüphanesine ait download() fonksiyonunu kullanmam. Tam olarak sorun yükleme aşamasında program yanıt vermiyor aşamasına geçiyor fakat o ara yaptığım progress bar yinede değeri göstermeye devam ediyor. Thread kullanmıyorum. Stack owerflow sitesinde Thread kullanılması istenmiş. Bir çok kaynağa bakmama rağmen anlayamadım. İyi akşamlar. Eğer ister iseniz ui ve tam kodu atabilirim.

Kodunu gönderebilirsen deneme imkanı bulmuş oluruz. Bu sayede daha iyi yardımcı olabiliriz.

Merhaba. Öncelikle şehir dışında olduğum için yazamadım. Kodu atıyorum fakat çok karışık çünkü içinde bir çok dosta bağlanıyor.

import os
import random
import shutil

import sys
import time
import urllib.request
from tkinter import *
from tkinter import filedialog

import PySide2
import pyautogui

from PyQt5.QtCore import QPoint, QThread, pyqtSignal
from PyQt5.QtGui import QColor, QFont, QMovie
from PyQt5.QtWidgets import *
from PySide2.QtCore import Qt
from pytube import YouTube


from caynak import *
from caynakerror import *


print("Program loading...")

print("Developer Mode On")


TIME_LIMIT = 100class MainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super (MainWindow, self).__init__ ( )
    self.ui = Ui_SplashScreen()
    self.ui.setupUi (self)

    fihrist = open (os.getcwd() + r"\titleset.txt", "r")
    rl = fihrist.readline ( )

    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    name, version = rl.split ("|")
    self.setWindowTitle(_translate("SplashScreen", f"{name} {version}"))
    self.ui.label_2.setText(self.windowTitle())

    self.ui.searchbar.setText ("https://www.youtube.com/watch?v=04ThD3KOPxw")

    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex (0)

    self.ui.ScanQ.hide ( )
    self.ui.label_3.hide()

    movie = QMovie ("load.gif")
    self.ui.Loading.setMovie (movie)
    movie.start ( )

    self.ui.thumbnail.hide ( )
    self.ui.ytime.hide ( )
    self.ui.ytitle.hide ( )
    self.ui.ytauthor.hide ( )
    self.ui.clear.hide ( )
    self.ui.cnti.hide ( )
    self.ui.label_3.hide ( )


    self.ui.Custom.hide ( )

    self.ui.Loading.hide ( )

    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)

    self.shadow = QGraphicsDropShadowEffect (self)
    self.shadow.setBlurRadius (20)
    self.shadow.setXOffset (0)
    self.shadow.setYOffset (0)
    self.shadow.setColor (QColor (0, 0, 0, 60))
    self.ui.frame.setGraphicsEffect (self.shadow)

    self.ui.close.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.icona.clicked.connect(lambda: self.showMinimized())

    self.dragPos = self.pos()

    def mouseMoveEvent(event):
      delta = QPoint (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      #print (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.move (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.dragPos = event.globalPos ( )
      event.accept ( )

    self.ui.titlebar.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent
    self.ui.navibar.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent

    self.timer = QtCore.QTimer (self)
    self.timer.timeout.connect (self.showTime)
    self.timer.start (1000)

        #########
    ##########ALL DEF##########
         #########
    #PAGE1
    def YtFinder():
      # ----> MAIN FINDER
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )
      try:

        self.ui.Loading.hide ( )

        self.ui.thumbnail.hide ( )
        self.ui.ytime.hide ( )
        self.ui.ytime.setText ("<Time>")
        self.ui.ytitle.hide ( )
        self.ui.ytitle.setText ("<Title>")
        self.ui.ytauthor.hide ( )
        self.ui.ytauthor.setText ("<Author>")
        self.ui.clear.hide ( )
        self.ui.cnti.hide ()
        self.ui.label_3.hide ( )

        global highsize
        global lowsize
        global highres
        global lowres
        highsize = yt.streams.get_highest_resolution().filesize
        lowsize = yt.streams.get_lowest_resolution().filesize
        highres = yt.streams.get_highest_resolution().resolution
        lowres = yt.streams.get_lowest_resolution().resolution
        print (r"\\\\\____Video algılandı____/////")
        global findstatus
        findstatus = "Yes"
        print ("")
        print (r"\\\\____Başlık____////")
        print (yt.title)
        print (r"\\\____Kanal____///")
        print (yt.author)
        print (r"\\____Süre____//")
        print (round (yt.length / 60), ":", yt.length % 60) # Video Süresi Süre/60(Dakika) : Süre%60 (Saniye)
        print (r"\____Kapak Fotoğrafı____/")
        print (yt.thumbnail_url) # Kapak Fotoğrafının Verisini Çekip Site Aracılığına dönüştürüyor.
        url = yt.thumbnail_url # Site URL
        urllib.request.urlretrieve (url,
                      os.getcwd ( ) + r'\thunbail.jpg') # Kapak Fotoğrafını Belirtilen Yola kaydediyor. ( os.getcwd() projenin konumunu buluyor)
        print (os.getcwd ( ) + r'\thunbail.jpg', 'konumuna', 'thubail.jpg olarak kaydedildi.')

        self.ui.thumbnail.setPixmap (QtGui.QPixmap ("thunbail.jpg"))
        self.ui.thumbnail.show ( )
        d = yt.length / 60
        s = yt.length % 60
        self.ui.ytime.setText (str (round (d)) + " : " + str (round (s)))
        self.ui.ytime.show ( )
        self.ui.ytitle.setText (yt.title)
        #self.ui.ytitle.setText("aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa")
        ###########################TITLE####AUTO SCALE
        fontsize = f"{len(self.ui.ytitle.text())}"
        fontsize = fontsize[0]
        fontsize2 = len(self.ui.ytitle.text())
        bln = int (fontsize) - 1
        bln2 = float (f"{bln}.5")
        size = int(fontsize2 / bln2)
        self.ui.ytitle.setFont(QFont("Arial", size))
        #print(bln2)
        ###########################TITLE####AUTO SCALE
        self.ui.ytitle.show ( )
        self.ui.ytauthor.setText (yt.author)
        ###########################AUTHOR####AUTO SCALE
        fontsize = f"{len(self.ui.ytauthor.text())}"
        fontsize = fontsize[0]
        fontsize2 = len(self.ui.ytauthor.text())
        if fontsize2 < 10:
          print("if worked")
          bln = 0
          bln2 = float (f"{bln}.3")
        else:
         bln = int (fontsize) - 1
         bln2 = float (f"{bln}.5")
        size = int(fontsize2 / bln2)
        self.ui.ytauthor.setFont(QFont("Arial", size))
        print(fontsize2)
        print(bln2)
        ###########################AUTHOR####AUTO SCALE
        self.ui.ytauthor.show ( )
        self.ui.clear.show ( )
        self.ui.cnti.show ( )
        self.ui.label_3.show()

        self.ui.finder.setText ("Find")
      except:
        print ("Geçersiz Link")
        pyautogui.alert ('Error 404', "SynMax")
        self.ui.finder.setText ("Find")


    def FIND():
      # ----> FINDER

      movif = QMovie ("load.gif")
      self.ui.Loading.setMovie (movif)
      movif.start ( )

      print("Clicked: Find Button")

      self.ui.finder.setEnabled (False)
      self.ui.searchbar.setEnabled (False)

      self.ui.finder.setText ("...")

      try:
        YtFinder()
      except:
        print ("Geçersiz Link")

        rl = open("error.txt", "w")
        rl.truncate(0)
        rl.write("Invaild Link!|14", )
        rl.close()
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline()
        print(len(rlrd))

        if len(rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )
        self.ui.Loading.hide()

        self.ui.finder.setText ("Find")


      #YtFinder()
    def CLEAR():
      # ----> CLEAR FIND

      print("Clicked: Clear Button")

      self.ui.thumbnail.hide ( )
      self.ui.ytime.hide ( )
      self.ui.ytime.setText ("<Time>")
      self.ui.ytitle.hide ( )
      self.ui.ytitle.setText ("<Title>")
      self.ui.ytauthor.hide ( )
      self.ui.ytauthor.setText ("<Author>")
      self.ui.clear.hide ( )
      self.ui.cnti.hide ( )
      self.ui.label_3.hide()

      self.ui.searchbar.setText ("")
    def CONITE():

      print("Clicked: Continue Button(1)")

      self.ui.thumbnail.hide ( )
      self.ui.ytitle.hide ( )
      self.ui.ytauthor.hide ( )
      self.ui.ytime.hide ( )
      self.ui.clear.hide ( )
      self.ui.cnti.hide ( )
      self.ui.label_3.hide ( )

      self.ui.Loading.show ( )

      self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget (self.ui.page_3)
      self.ui.vidname_2.setText (self.ui.ytitle.text ( ))
      SCAN ( )

      if self.ui.ytitle.text ( ) > r'64':
        self.ui.vidname_2.setFont (QFont ('MS UI Gothic', 13))

      self.ui.channel_2.setText (self.ui.ytauthor.text ( ))
      self.ui.channel_2.setFont (QFont ('MS UI Gothic', 14))

      self.ui.thumbnail_2.setPixmap (QtGui.QPixmap ('thunbail.jpg'))

      self.ui.YTime.setText (self.ui.ytime.text ( ))


      self.ui.CustomQ.hide ( )
      self.ui.Custom.hide ( )
      self.ui.LabelQ.hide ( )
      self.ui.Low.hide ( )
      self.ui.High.hide ( )

    #PAGE3(2)
    def RANDOMS():
      # ----> RANDOM FILE NAME GENERATOR
      print("Clicked: Random Button")
      sayi1 = random.randint (1000000000, 9999999999)
      sayi2 = random.randint (1000000000, 9999999999)
      self.ui.Filebar.setText (str (sayi1) + "_" + str (sayi2))
    def DEFLT():
      # ----> Default File Name Setter
      print("Clicked: Defeult Name Button")
      self.ui.Filebar.setText (self.ui.ytitle.text ( ))
    def openFile():
      # ----> Folder dialog
      print("Clicked: Folder Button")
      root = Tk ( )
      root.withdraw ( )
      filepath = filedialog.askdirectory ( )
      print (filepath)
      root.destroy ( )
      self.ui.FileLocName.setText (filepath)
    def DEFAULT():
      # ----> Default Folder Path
      print("Clicked: Default Path Button")
      from pathlib import Path
      home = str (Path.home ( ))
      self.ui.FileLocName.setText (home + "\Downloads")
    def check():
      # ----> Format Checker

      print("Clicked: Any Format Button")

      if self.ui.MP4.isChecked ( ):

        # ui.Custom.show()
        self.ui.LabelQ.show ( )
        self.ui.Low.show ( )
        self.ui.High.show ( )
        self.ui.qts.setText (".mp4")

        if self.ui.Custom.isChecked ( ):
          self.ui.CustomQ.show ( )

        if self.ui.Low.text ( ) == "<Low>":
          self.ui.ScanQ.show ( )
        elif self.ui.High.text ( ) == "<High>":
          self.ui.ScanQ.show ( )

      elif self.ui.AVI.isChecked ( ):

        # ui.Custom.show()
        self.ui.LabelQ.show ( )
        self.ui.Low.show ( )
        self.ui.High.show ( )
        self.ui.qts.setText (".avi")

        if self.ui.Custom.isChecked ( ):
          self.ui.CustomQ.show ( )

        if self.ui.Low.text ( ) == "<Low>":
          self.ui.ScanQ.show ( )
        elif self.ui.High.text ( ) == "<High>":
          self.ui.ScanQ.show ( )      elif self.ui.MP3.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.Custom.hide ( )
        self.ui.LabelQ.hide ( )
        self.ui.Low.hide ( )
        self.ui.ScanQ.hide ( )
        self.ui.High.hide ( )
        self.ui.qts.setText (".mp3")

      else:

        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.Custom.hide ( )
        self.ui.LabelQ.hide ( )
        self.ui.Low.hide ( )
        self.ui.High.hide ( )
    def chenck():
      #link = self.ui.searchbar.text ( )
      #yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      # ----> Quality Checker
      print("Clicked: Any Quality Button")
      if self.ui.Custom.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.show ( )

      elif self.ui.High.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.qts_2.setText (highres)
        self.ui.VideoSize.setText ( str (round (highsize / (1024 * 1024))) + 'MB')

      elif self.ui.Low.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.qts_2.setText (lowres)
        self.ui.VideoSize.setText (str (round (lowsize / (1024 * 1024))) + 'MB')
      else:
        self.ui.CustomQ.hide ( )
    def SCAN():
      # ----> Quality Scanner
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )

      self.ui.High.setText (yt.streams.get_highest_resolution ( ).resolution)
      self.ui.Low.setText (yt.streams.get_lowest_resolution ( ).resolution)

      # ui.VideoSize.setText (str (round (yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024))) + 'MB')
      vs = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024)
    def CANCEL():
      # ----> CANCEL TO PAGE1
      self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget (self.ui.page)
    def NEXTY():
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )

      if self.ui.High.isChecked ( ):
        self.ui.VideoSize.setText (
          str (round (yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024))) + 'MB')
        global vs
        vs = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024)
        global vsd
        vsd = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize
      elif self.ui.Low.isChecked ( ):
        self.ui.VideoSize.setText (
          str (round (yt.streams.get_lowest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024))) + 'MB')
        vs = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024)
      elif self.ui.Custom.isChecked ( ):
        ...

      # \___________HATALAR___________/
      total, used, free = shutil.disk_usage ("/")
      nfree = free // (1024 * 1024)

      if self.ui.qts.text ( ) == "Format":
        rl = open("error.txt", "w")
        rl.truncate(0)
        rl.write("Select Format!|14", )
        rl.close()
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline()
        print(len(rlrd))

        if len(rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )

      elif self.ui.qts_2.text ( ) == "Quality":
        rl = open ("error.txt", "w")
        rl.truncate (0)
        rl.write ("Select Quality!|14", )
        rl.close ( )
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline ( )
        print (len (rlrd))

        if len (rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )

      elif nfree < vs:
        rl = open("error.txt", "w")
        rl.truncate(0)
        rl.write("Not Enough Space Available On The Disk|10", )
        rl.close()
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline()
        print(len(rlrd))

        if len(rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )

      else:
        DOWNLOAD()

      self.ui.Location.setText ("File Location : " + self.ui.FileLocName.text ( ))

      self.ui.Format.setText ("Format : " + self.ui.qts.text ( ))
    def DOWNLOAD():
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget (self.ui.page_5)
      global yt
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )
      self.ui.progressBar.setValue (10)
      fillse.download(self.ui.FileLocName.text())

      # if ui.High.isChecked():
      # fills = yt.streams.get_highest_resolution().filesize
      # vs = fills / (1024 * 1024)

      # yt.streams.get_highest_resolution().download()
      # elif ui.Low.isChecked():
      # fills = yt.streams.get_lowest_resolution().filesize
      # vs = fills / (1024 * 1024)
      # yt.streams.get_lowest_resolution().download()

    def progress(streams, chunk: bytes, bytes_remaining: int): # Yükleme Barı
      contentsize = vsd
      size = contentsize - bytes_remaining
      timer = 1
      print (float (size / contentsize * 100))
      global steer
      steer = int(size / contentsize * 100)
      print(int(size / contentsize * 100))
      self.ui.progressBar.setValue(steer)
    def progress_bar(self, chunk, file_handle, bytes_remaining,):
      contentsize = MainWindow().ui.VideoSize.text() #yt.streams.get_highest_resolution().filesize
      size = contentsize - bytes_remaining
      timer = 1
      print (float (size / contentsize * 100))
      self.ui.progressBar.setValue(10)
     # MainWindow().ui.progressBar.setValue(float (size / contentsize * 100))
    #PAGE4


          #########
    ##########ALL BUTTONS##########
          #########

    #PAGE1
    self.ui.finder.clicked.connect(FIND)
    self.ui.clear.clicked.connect (CLEAR)
    self.ui.cnti.clicked.connect (CONITE)

    # PAGE3(2)
    self.ui.pushButton_7.clicked.connect (RANDOMS)
    self.ui.defay.clicked.connect (DEFLT)
    self.ui.findfoldr.clicked.connect (openFile)
    self.ui.pushButton_8.clicked.connect (DEFAULT)
    self.ui.MP4.clicked.connect (check)
    self.ui.MP3.clicked.connect (check)
    self.ui.AVI.clicked.connect (check)
    self.ui.Low.clicked.connect (chenck)
    self.ui.High.clicked.connect (chenck)
    self.ui.Custom.clicked.connect (chenck)
    self.ui.ScanQ.clicked.connect (SCAN)
    self.ui.pushButton_5.clicked.connect (CANCEL)
    self.ui.pushButton_6.clicked.connect (NEXTY)
    self.ui.pushButton_9.clicked.connect (CANCEL)

  def mousePressEvent(self, event):
    self.dragPos = event.globalPos ( )

  def showTime(self):
    global link
    global yt
    link = self.ui.searchbar.text ( )

class MainError(QMainWindow):
  def __init__(self):

    super (MainError, self).__init__ ( )
    self.ui = Ui_Dialog()
    self.ui.setupUi (self)
    rlf = open("error.txt", "r")
    rl = rlf.readline()
    name, fsize = rl.split ("|")
    self.ui.error.setText(name)
    self.ui.error.setFont(QFont("MS Shell Dlg 2", int(fsize)))
    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)

    self.ui.close.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.Ok.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.icona.clicked.connect(lambda: self.showMinimized())

    self.dragPos = self.pos()

    def mouseMoveEvent(event):
      delta = QPoint (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      #print (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.move (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.dragPos = event.globalPos ( )
      event.accept ( )

    # WIDGET HAREKETİ
    self.ui.titlebar.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent
    ################

  def mousePressEvent(self, event):
    self.dragPos = event.globalPos()
if __name__=='__main__':
    app=QApplication(sys.argv)
    ex=MainWindow()
    ex.show()
    app.setWindowIcon(QtGui.QIcon("icon.ico"))
    ex.setWindowIcon(QtGui.QIcon("icon.ico"))
    sys.exit(app.exec_())

download fonsiyonu uzun süre çalışıyor galiba, onu thread kullanarak çalıştırmanı tavsiye ederim.
düzenleme yaptım, ama tüm dosyalar bende olmadığından çalıştıramıyorum.kendin bu kodu test etmen lazım.

import os
import random
import shutil

import sys
import time
import urllib.request
from tkinter import *
from tkinter import filedialog

import PySide2
import pyautogui

from PyQt5.QtCore import QPoint, QThread, pyqtSignal
from PyQt5.QtGui import QColor, QFont, QMovie
from PyQt5.QtWidgets import *
from PySide2.QtCore import Qt
from pytube import YouTube

from threading import Thread


from caynak import *
from caynakerror import *


print("Program loading...")

print("Developer Mode On")


TIME_LIMIT = 100class MainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super (MainWindow, self).__init__ ( )
    self.ui = Ui_SplashScreen()
    self.ui.setupUi (self)

    fihrist = open (os.getcwd() + r"\titleset.txt", "r")
    rl = fihrist.readline ( )

    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    name, version = rl.split ("|")
    self.setWindowTitle(_translate("SplashScreen", f"{name} {version}"))
    self.ui.label_2.setText(self.windowTitle())

    self.ui.searchbar.setText ("https://www.youtube.com/watch?v=04ThD3KOPxw")

    self.ui.stackedWidget.setCurrentIndex (0)

    self.ui.ScanQ.hide ( )
    self.ui.label_3.hide()

    movie = QMovie ("load.gif")
    self.ui.Loading.setMovie (movie)
    movie.start ( )

    self.ui.thumbnail.hide ( )
    self.ui.ytime.hide ( )
    self.ui.ytitle.hide ( )
    self.ui.ytauthor.hide ( )
    self.ui.clear.hide ( )
    self.ui.cnti.hide ( )
    self.ui.label_3.hide ( )


    self.ui.Custom.hide ( )

    self.ui.Loading.hide ( )

    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)

    self.shadow = QGraphicsDropShadowEffect (self)
    self.shadow.setBlurRadius (20)
    self.shadow.setXOffset (0)
    self.shadow.setYOffset (0)
    self.shadow.setColor (QColor (0, 0, 0, 60))
    self.ui.frame.setGraphicsEffect (self.shadow)

    self.ui.close.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.icona.clicked.connect(lambda: self.showMinimized())

    self.dragPos = self.pos()

    def mouseMoveEvent(event):
      delta = QPoint (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      #print (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.move (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.dragPos = event.globalPos ( )
      event.accept ( )

    self.ui.titlebar.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent
    self.ui.navibar.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent

    self.timer = QtCore.QTimer (self)
    self.timer.timeout.connect (self.showTime)
    self.timer.start (1000)

        #########
    ##########ALL DEF##########
         #########
    #PAGE1
    def YtFinder():
      # ----> MAIN FINDER
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )
      try:

        self.ui.Loading.hide ( )

        self.ui.thumbnail.hide ( )
        self.ui.ytime.hide ( )
        self.ui.ytime.setText ("<Time>")
        self.ui.ytitle.hide ( )
        self.ui.ytitle.setText ("<Title>")
        self.ui.ytauthor.hide ( )
        self.ui.ytauthor.setText ("<Author>")
        self.ui.clear.hide ( )
        self.ui.cnti.hide ()
        self.ui.label_3.hide ( )

        global highsize
        global lowsize
        global highres
        global lowres
        highsize = yt.streams.get_highest_resolution().filesize
        lowsize = yt.streams.get_lowest_resolution().filesize
        highres = yt.streams.get_highest_resolution().resolution
        lowres = yt.streams.get_lowest_resolution().resolution
        print (r"\\\\\____Video algılandı____/////")
        global findstatus
        findstatus = "Yes"
        print ("")
        print (r"\\\\____Başlık____////")
        print (yt.title)
        print (r"\\\____Kanal____///")
        print (yt.author)
        print (r"\\____Süre____//")
        print (round (yt.length / 60), ":", yt.length % 60) # Video Süresi Süre/60(Dakika) : Süre%60 (Saniye)
        print (r"\____Kapak Fotoğrafı____/")
        print (yt.thumbnail_url) # Kapak Fotoğrafının Verisini Çekip Site Aracılığına dönüştürüyor.
        url = yt.thumbnail_url # Site URL
        urllib.request.urlretrieve (url,
                      os.getcwd ( ) + r'\thunbail.jpg') # Kapak Fotoğrafını Belirtilen Yola kaydediyor. ( os.getcwd() projenin konumunu buluyor)
        print (os.getcwd ( ) + r'\thunbail.jpg', 'konumuna', 'thubail.jpg olarak kaydedildi.')

        self.ui.thumbnail.setPixmap (QtGui.QPixmap ("thunbail.jpg"))
        self.ui.thumbnail.show ( )
        d = yt.length / 60
        s = yt.length % 60
        self.ui.ytime.setText (str (round (d)) + " : " + str (round (s)))
        self.ui.ytime.show ( )
        self.ui.ytitle.setText (yt.title)
        #self.ui.ytitle.setText("aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa")
        ###########################TITLE####AUTO SCALE
        fontsize = f"{len(self.ui.ytitle.text())}"
        fontsize = fontsize[0]
        fontsize2 = len(self.ui.ytitle.text())
        bln = int (fontsize) - 1
        bln2 = float (f"{bln}.5")
        size = int(fontsize2 / bln2)
        self.ui.ytitle.setFont(QFont("Arial", size))
        #print(bln2)
        ###########################TITLE####AUTO SCALE
        self.ui.ytitle.show ( )
        self.ui.ytauthor.setText (yt.author)
        ###########################AUTHOR####AUTO SCALE
        fontsize = f"{len(self.ui.ytauthor.text())}"
        fontsize = fontsize[0]
        fontsize2 = len(self.ui.ytauthor.text())
        if fontsize2 < 10:
          print("if worked")
          bln = 0
          bln2 = float (f"{bln}.3")
        else:
         bln = int (fontsize) - 1
         bln2 = float (f"{bln}.5")
        size = int(fontsize2 / bln2)
        self.ui.ytauthor.setFont(QFont("Arial", size))
        print(fontsize2)
        print(bln2)
        ###########################AUTHOR####AUTO SCALE
        self.ui.ytauthor.show ( )
        self.ui.clear.show ( )
        self.ui.cnti.show ( )
        self.ui.label_3.show()

        self.ui.finder.setText ("Find")
      except:
        print ("Geçersiz Link")
        pyautogui.alert ('Error 404', "SynMax")
        self.ui.finder.setText ("Find")


    def FIND():
      # ----> FINDER

      movif = QMovie ("load.gif")
      self.ui.Loading.setMovie (movif)
      movif.start ( )

      print("Clicked: Find Button")

      self.ui.finder.setEnabled (False)
      self.ui.searchbar.setEnabled (False)

      self.ui.finder.setText ("...")

      try:
        YtFinder()
      except:
        print ("Geçersiz Link")

        rl = open("error.txt", "w")
        rl.truncate(0)
        rl.write("Invaild Link!|14", )
        rl.close()
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline()
        print(len(rlrd))

        if len(rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )
        self.ui.Loading.hide()

        self.ui.finder.setText ("Find")


      #YtFinder()
    def CLEAR():
      # ----> CLEAR FIND

      print("Clicked: Clear Button")

      self.ui.thumbnail.hide ( )
      self.ui.ytime.hide ( )
      self.ui.ytime.setText ("<Time>")
      self.ui.ytitle.hide ( )
      self.ui.ytitle.setText ("<Title>")
      self.ui.ytauthor.hide ( )
      self.ui.ytauthor.setText ("<Author>")
      self.ui.clear.hide ( )
      self.ui.cnti.hide ( )
      self.ui.label_3.hide()

      self.ui.searchbar.setText ("")
    def CONITE():

      print("Clicked: Continue Button(1)")

      self.ui.thumbnail.hide ( )
      self.ui.ytitle.hide ( )
      self.ui.ytauthor.hide ( )
      self.ui.ytime.hide ( )
      self.ui.clear.hide ( )
      self.ui.cnti.hide ( )
      self.ui.label_3.hide ( )

      self.ui.Loading.show ( )

      self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget (self.ui.page_3)
      self.ui.vidname_2.setText (self.ui.ytitle.text ( ))
      SCAN ( )

      if self.ui.ytitle.text ( ) > r'64':
        self.ui.vidname_2.setFont (QFont ('MS UI Gothic', 13))

      self.ui.channel_2.setText (self.ui.ytauthor.text ( ))
      self.ui.channel_2.setFont (QFont ('MS UI Gothic', 14))

      self.ui.thumbnail_2.setPixmap (QtGui.QPixmap ('thunbail.jpg'))

      self.ui.YTime.setText (self.ui.ytime.text ( ))


      self.ui.CustomQ.hide ( )
      self.ui.Custom.hide ( )
      self.ui.LabelQ.hide ( )
      self.ui.Low.hide ( )
      self.ui.High.hide ( )

    #PAGE3(2)
    def RANDOMS():
      # ----> RANDOM FILE NAME GENERATOR
      print("Clicked: Random Button")
      sayi1 = random.randint (1000000000, 9999999999)
      sayi2 = random.randint (1000000000, 9999999999)
      self.ui.Filebar.setText (str (sayi1) + "_" + str (sayi2))
    def DEFLT():
      # ----> Default File Name Setter
      print("Clicked: Defeult Name Button")
      self.ui.Filebar.setText (self.ui.ytitle.text ( ))
    def openFile():
      # ----> Folder dialog
      print("Clicked: Folder Button")
      root = Tk ( )
      root.withdraw ( )
      filepath = filedialog.askdirectory ( )
      print (filepath)
      root.destroy ( )
      self.ui.FileLocName.setText (filepath)
    def DEFAULT():
      # ----> Default Folder Path
      print("Clicked: Default Path Button")
      from pathlib import Path
      home = str (Path.home ( ))
      self.ui.FileLocName.setText (home + "\Downloads")
    def check():
      # ----> Format Checker

      print("Clicked: Any Format Button")

      if self.ui.MP4.isChecked ( ):

        # ui.Custom.show()
        self.ui.LabelQ.show ( )
        self.ui.Low.show ( )
        self.ui.High.show ( )
        self.ui.qts.setText (".mp4")

        if self.ui.Custom.isChecked ( ):
          self.ui.CustomQ.show ( )

        if self.ui.Low.text ( ) == "<Low>":
          self.ui.ScanQ.show ( )
        elif self.ui.High.text ( ) == "<High>":
          self.ui.ScanQ.show ( )

      elif self.ui.AVI.isChecked ( ):

        # ui.Custom.show()
        self.ui.LabelQ.show ( )
        self.ui.Low.show ( )
        self.ui.High.show ( )
        self.ui.qts.setText (".avi")

        if self.ui.Custom.isChecked ( ):
          self.ui.CustomQ.show ( )

        if self.ui.Low.text ( ) == "<Low>":
          self.ui.ScanQ.show ( )
        elif self.ui.High.text ( ) == "<High>":
          self.ui.ScanQ.show ( )      elif self.ui.MP3.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.Custom.hide ( )
        self.ui.LabelQ.hide ( )
        self.ui.Low.hide ( )
        self.ui.ScanQ.hide ( )
        self.ui.High.hide ( )
        self.ui.qts.setText (".mp3")

      else:

        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.Custom.hide ( )
        self.ui.LabelQ.hide ( )
        self.ui.Low.hide ( )
        self.ui.High.hide ( )
    def chenck():
      #link = self.ui.searchbar.text ( )
      #yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      # ----> Quality Checker
      print("Clicked: Any Quality Button")
      if self.ui.Custom.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.show ( )

      elif self.ui.High.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.qts_2.setText (highres)
        self.ui.VideoSize.setText ( str (round (highsize / (1024 * 1024))) + 'MB')

      elif self.ui.Low.isChecked ( ):
        self.ui.CustomQ.hide ( )
        self.ui.qts_2.setText (lowres)
        self.ui.VideoSize.setText (str (round (lowsize / (1024 * 1024))) + 'MB')
      else:
        self.ui.CustomQ.hide ( )
    def SCAN():
      # ----> Quality Scanner
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )

      self.ui.High.setText (yt.streams.get_highest_resolution ( ).resolution)
      self.ui.Low.setText (yt.streams.get_lowest_resolution ( ).resolution)

      # ui.VideoSize.setText (str (round (yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024))) + 'MB')
      vs = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024)
    def CANCEL():
      # ----> CANCEL TO PAGE1
      self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget (self.ui.page)
    def NEXTY():
      link = self.ui.searchbar.text ( )
      yt = YouTube (link, on_progress_callback=progress)
      fillse = yt.streams.get_highest_resolution ( )

      if self.ui.High.isChecked ( ):
        self.ui.VideoSize.setText (
          str (round (yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024))) + 'MB')
        global vs
        vs = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024)
        global vsd
        vsd = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize
      elif self.ui.Low.isChecked ( ):
        self.ui.VideoSize.setText (
          str (round (yt.streams.get_lowest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024))) + 'MB')
        vs = yt.streams.get_highest_resolution ( ).filesize / (1024 * 1024)
      elif self.ui.Custom.isChecked ( ):
        ...

      # \___________HATALAR___________/
      total, used, free = shutil.disk_usage ("/")
      nfree = free // (1024 * 1024)

      if self.ui.qts.text ( ) == "Format":
        rl = open("error.txt", "w")
        rl.truncate(0)
        rl.write("Select Format!|14", )
        rl.close()
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline()
        print(len(rlrd))

        if len(rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )

      elif self.ui.qts_2.text ( ) == "Quality":
        rl = open ("error.txt", "w")
        rl.truncate (0)
        rl.write ("Select Quality!|14", )
        rl.close ( )
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline ( )
        print (len (rlrd))

        if len (rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )

      elif nfree < vs:
        rl = open("error.txt", "w")
        rl.truncate(0)
        rl.write("Not Enough Space Available On The Disk|10", )
        rl.close()
        rl = open ("error.txt", "r")
        rlrd = rl.readline()
        print(len(rlrd))

        if len(rlrd) > 1:
          MainError ( ).show ( )

      else:

        link = self.ui.searchbar.text()
        self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_5)
        global yt
        yt = YouTube(link, on_progress_callback=progress)
        fillse = yt.streams.get_highest_resolution()
        self.ui.progressBar.setValue(10)
        
        Thread( target=DOWNLOAD, args=(fillse,), daemon=True ).start()
        # DOWNLOAD()

      self.ui.Location.setText ("File Location : " + self.ui.FileLocName.text ( ))

      self.ui.Format.setText ("Format : " + self.ui.qts.text ( ))
      
    def DOWNLOAD(fillse):
      
      fillse.download(self.ui.FileLocName.text())

      # if ui.High.isChecked():
      # fills = yt.streams.get_highest_resolution().filesize
      # vs = fills / (1024 * 1024)

      # yt.streams.get_highest_resolution().download()
      # elif ui.Low.isChecked():
      # fills = yt.streams.get_lowest_resolution().filesize
      # vs = fills / (1024 * 1024)
      # yt.streams.get_lowest_resolution().download()

    def progress(streams, chunk: bytes, bytes_remaining: int): # Yükleme Barı
      contentsize = vsd
      size = contentsize - bytes_remaining
      timer = 1
      print (float (size / contentsize * 100))
      global steer
      steer = int(size / contentsize * 100)
      print(int(size / contentsize * 100))
      self.ui.progressBar.setValue(steer)
    def progress_bar(self, chunk, file_handle, bytes_remaining,):
      contentsize = MainWindow().ui.VideoSize.text() #yt.streams.get_highest_resolution().filesize
      size = contentsize - bytes_remaining
      timer = 1
      print (float (size / contentsize * 100))
      self.ui.progressBar.setValue(10)
     # MainWindow().ui.progressBar.setValue(float (size / contentsize * 100))
    #PAGE4


          #########
    ##########ALL BUTTONS##########
          #########

    #PAGE1
    self.ui.finder.clicked.connect(FIND)
    self.ui.clear.clicked.connect (CLEAR)
    self.ui.cnti.clicked.connect (CONITE)

    # PAGE3(2)
    self.ui.pushButton_7.clicked.connect (RANDOMS)
    self.ui.defay.clicked.connect (DEFLT)
    self.ui.findfoldr.clicked.connect (openFile)
    self.ui.pushButton_8.clicked.connect (DEFAULT)
    self.ui.MP4.clicked.connect (check)
    self.ui.MP3.clicked.connect (check)
    self.ui.AVI.clicked.connect (check)
    self.ui.Low.clicked.connect (chenck)
    self.ui.High.clicked.connect (chenck)
    self.ui.Custom.clicked.connect (chenck)
    self.ui.ScanQ.clicked.connect (SCAN)
    self.ui.pushButton_5.clicked.connect (CANCEL)
    self.ui.pushButton_6.clicked.connect (NEXTY)
    self.ui.pushButton_9.clicked.connect (CANCEL)

  def mousePressEvent(self, event):
    self.dragPos = event.globalPos ( )

  def showTime(self):
    global link
    global yt
    link = self.ui.searchbar.text ( )

class MainError(QMainWindow):
  def __init__(self):

    super (MainError, self).__init__ ( )
    self.ui = Ui_Dialog()
    self.ui.setupUi (self)
    rlf = open("error.txt", "r")
    rl = rlf.readline()
    name, fsize = rl.split ("|")
    self.ui.error.setText(name)
    self.ui.error.setFont(QFont("MS Shell Dlg 2", int(fsize)))
    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)

    self.ui.close.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.Ok.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.icona.clicked.connect(lambda: self.showMinimized())

    self.dragPos = self.pos()

    def mouseMoveEvent(event):
      delta = QPoint (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      #print (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.move (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.dragPos = event.globalPos ( )
      event.accept ( )

    # WIDGET HAREKETİ
    self.ui.titlebar.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent
    ################

  def mousePressEvent(self, event):
    self.dragPos = event.globalPos()
if __name__=='__main__':
    app=QApplication(sys.argv)
    ex=MainWindow()
    ex.show()
    app.setWindowIcon(QtGui.QIcon("icon.ico"))
    ex.setWindowIcon(QtGui.QIcon("icon.ico"))
    sys.exit(app.exec_())

Çalıştı hocam. Çok teşekkür ederim şuan donma vs. yok progress bar sorunsuz hareket ediyor ve program donmuyor. Aynı şey aslında video aramada da oluyor. Tam olarak ne yaptınız?

hocam bende bu tür bir proje yapmak istiyorum.
sormak istediğim şunlar;
bu kodların hepsini tek başına mı yazdınız?

Birde önerebileceğiniz kaynaklar nelerdir?

 1. Kodları tek başıma yazdım. Zorlandığım yerleri ingilizce şekilde internette aratarak stackedoverwolf sitesinden araştırdım. O forumda çok insan var.
  2.Hocam ben karışık yerden aldım. pytube öğrendim ve ilk başta normal bir şekilde python ile yaptım. Sonra pyqt öğrenip pytube projemin kodlarını pyqtye geçirdim. Fakat pyqt kütüphanesini şunlardan öğrendim:

https://www.youtube.com/c/YapayZekaLabs/videos

Gibi gibi. Tkinter biliyorsanız bunları da bi hayli öğrenirsiniz. İyice ilerledikten sonra class kullanmanızı tavsiye ederim. Bildiğim kaynaklar bunlar. İsterseniz @Asif hocam size önersin.

pytubeyi nerden öğrendiniz?

Download fonksiyonuna bakarsan diğerini ona uygun ayarlaya bilirsin. Download fonksiyonunu Thread kullanarak çağırdım.
Find() fonsiyonu içerisinde YtFinder() fonksiyonunu Thread kullanarak çağırmayı dene,

Thread( targets = YtFinder, daemon = True).start()

Fakat YtFinder çok fazla arayüz elemanına erişiyor, sorun yaratırmı bilemiyorum. Denemen lazım.

Saçma gelecek ama instagramdaki bir gönderiden. Pytubenin varlığından haberim yoktu. Bir instagram postunda gördüğüm gönderi ile temelini attım. Sonra araştırdım;

Pytube kalite ayarlama
Video dönüştürme

Gibi araştırmalar ile pytubede buraya kadar ilerleyebildim.

https://www.instagram.com/p/CYV7S-LgguE/

Ayrıca yazmayı unutmuştum bu arkadaşta iyi postlar atıyor. İnceleyebilirsiniz.

Uygulamayı kapatıyor fakat ben onu farklı defler oluşturarak halledebilirim. Teşekkürler yardımlarınız için.

ekranı görebilir miyiz ?

Tam olarak neyi ve nasıl?

youtube indirmede pyqt5 ekranı yaptınız galiba?
mantığı anlamak için ekranı görme şansımız var mı?

üstad güzel bir proje

bunu yapmayı düşünmüştüm sonra sizin postunuza denk geldim o yüzden ilgiliyim

mesela videonun nereye kaydedileceğini yaptınız mı?
os modülünü kullandınız mı?

farklı modül yazıp onu içe aktarmışssınız mesela

Hocam öncelikle Qt Designer ile tasarımını yaptım.

Ekran şu şekilde;

Çalıştırınca şu şekilde (Eski tasarımda kaldığı için öyle)

Find tuşuna bağlanıldığında barın yazısını link değişkenine kaydediyor.

Sonra pytube ile try yaparak videoyu arıyor. Sonuç çıkarsa bana elemanları gösteriyor.

PyTube verileri çekerek yansıtıyorum. Basit olayı. Bir çok yapım videosu var bakabilirsiniz. Ama kendiniz öğrenirseniz daha iyi olur.

Evet. Os modülü, nereye kaydedileceğini yaptım. download() fonksiyonunun içine nereye kaydedebileceğimizi yazabiliyoruz.

download(self.ui.outpoutfolder.text()) şeklinde mesela.

hocam playlist olayını yaptınız mı?

hocam dosyaya kaydetme fonksıyonu nerede?