Pyqt5 Pytube ve Listwidgets Sorunu

Arkadaşlar merhaba kodlarım şu şekilde;

import threading
import time

from pytube import YouTube
from pytube import Playlist

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QFileDialog
from programs import Ui_MainWindow
from PyQt5 import QtWidgets, QtCore
import sys
import os
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QMessageBox
from PyQt5.QtCore import QTimer
from PyQt5.QtWidgets import QProgressBar
from threading import Thread
from pytube.cli import on_progress

from PyQt5.QtWidgets import QFileDialog as filedialog
from PyQt5.QtCore import QTimer, pyqtSignal
from PyQt5.QtCore import QPoint, QTimer
class Main(QMainWindow):
  signal_Msj = pyqtSignal()
  signal_listeye_yazma = pyqtSignal(str)


  def __init__(self):
    super(Main, self).__init__()
    self.ui = Ui_MainWindow()
    self.ui.setupUi(self)


    self.setWindowTitle("Youtube")

    self.ui.download_button.clicked.connect(self.videoYukle_Th)
    self.ui.download_button.clicked.connect(self.videoYuklee)
    self.ui.browse_konum.clicked.connect(self.dosya_yukle)

    self.video_yuklenme = False
    self.signal_listeye_yazma.connect(self.listeye_yaz)

    self.signal_Msj.connect(self.msj_goster)

    self.ui.progressBar.hide()    #BAŞLIK BARI SİLME

    self.setWindowFlags (QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setAttribute (QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)

    self.setFixedSize(self.size())


    #HAREKET

    self.dragPos = self.pos ( )

    def mouseMoveEvent(event):
      delta = QPoint (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.move (self.pos ( ) + event.globalPos ( ) - self.dragPos)
      self.dragPos = event.globalPos ( )
      event.accept ( )

    self.ui.frame.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent
    #self.ui.label.mouseMoveEvent = mouseMoveEvent

    self.ui.close.clicked.connect (lambda: self.close ( ))
    self.ui.icona.clicked.connect (lambda: self.showMinimized ( ))

    self.ui.link_line.setPlaceholderText("Lütfen link giriniz")
    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.videoYukle_Th)

    self.ui.label_5.hide()
    self.ui.mp4_radio.hide()
    self.ui.mp3_radio.hide()

    self.ui.link_line.textChanged.connect(self.link_kontrol)
    self.ui.listWidget.hide()


  def mousePressEvent(self, event):
    self.dragPos = event.globalPos ( )

  def msj_goster(self):
    messagebox = QMessageBox()
    messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
    messagebox.setWindowTitle("Mp3 Hatası")
    messagebox.setText(
      "Bir mp3 dosyasını iki kere indiremezsiniz")
    messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
    buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
    buton_ok.setText("Tamam")
    messagebox.exec_()


  def listeye_yaz(self, video_ismi):

    self.ui.listWidget.addItem(video_ismi)


  def link_kontrol(self):
    self.ui.label_5.show()
    self.ui.mp4_radio.show()
    self.ui.mp3_radio.show()
    if self.ui.link_line.text() == "":
      self.ui.label_5.hide()
      self.ui.mp3_radio.hide()
      self.ui.mp4_radio.hide()
    else:
      # self.ui.progressBar.show()
      pass

  def videoYukle_Th(self):
    if not self.video_yuklenme:
      Thread(target=self.videoYukle, daemon=True).start()


  def videoYuklee(
      self): # aşagıdakı fonksıyon videoYukle threadle calıstıgı ıcın messagebox hata verdırdı bunun yerıne başka bir fonksıyonla çağırdık
    if self.ui.label_4.text() == "":
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Hedef dizini")
      messagebox.setText(
        "Lütfen hedef dizinini boş bırakma")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()
    elif self.ui.link_line.text() == "":
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Link hatası")
      messagebox.setText(
        "Lütfen link alanını boş bırakma")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()
    elif self.ui.mp4_radio.isChecked() == False and self.ui.mp3_radio.isChecked() == False:
      messagebox = QMessageBox()
      messagebox.setIcon(QMessageBox.Warning)
      messagebox.setWindowTitle("Format Hatası")
      messagebox.setText(
        "Lütfen mp4 veya mp3 seçeneklerini seçiniz")
      messagebox.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
      buton_ok = messagebox.button(QMessageBox.Ok)
      buton_ok.setText("Tamam")
      messagebox.exec_()

  def dosya_yukle(self):
    file_dialog = QFileDialog()
    self.file_dialog_yukle = file_dialog.getExistingDirectory(self, "Select") # dosyayı seçtik
    self.ui.label_4.setText(self.file_dialog_yukle) # labele yazdırdık


  def videoYukle(self):
    self.ui.listWidget.show()

    label_4 = self.ui.label_4.text()
    url = self.ui.link_line.text()

    self.my_playlist = Playlist(url)
    # mp3 için

    # playlisti indirirken listwidgets ekranında sayac youtubedeki tek videoyu indirirke gördüğü için sayıcıyı ilk başta tekli video indirdigini zannediyor
    # ve sayacı oradan baslatıyor yani ekranda ilk videonun ismi 2 defa gözüküyor onu engellemek için playlisti ayrı bir kodla yazdık
    # mp4 için

    try:
      if self.ui.mp4_radio.isChecked() == True:

        playlist_sayac = 0
        if self.my_playlist:
          self.ui.progressBar.show()

          for self.playlist in self.my_playlist.videos:
            self.playlist.register_on_progress_callback(self.progress_callback_playlist)
            self.playlist.register_on_complete_callback(self.complete_callback_playlist)

            self.playlist.streams.filter(progressive=True).order_by('resolution').desc().first().download(
              output_path=self.file_dialog_yukle)

            playlist_sayac += 1

            self.video_yuklenme = False            video_ismi = str(playlist_sayac) + ' - ' + self.playlist.title

            self.signal_listeye_yazma.emit(video_ismi)
    except KeyError:
      pass
    try:
      if label_4 != "":

        if self.ui.mp4_radio.isChecked() == True:
          self.mp4_yukle = YouTube(url)
          self.mp4_yukle.register_on_progress_callback(self.progress_callback)
          self.mp4_yukle.register_on_complete_callback(self.complete_callback)

          mp4_download = self.mp4_yukle.streams.get_highest_resolution()

          if mp4_download:
            self.ui.progressBar.show()
            mp4_download.download(
              output_path=self.file_dialog_yukle) # parantezin içine output_path = burayada konum yazman gerekıyor sonrakı konum


            self.video_yuklenme = False
            video_ismi = mp4_download.title
            self.signal_listeye_yazma.emit(video_ismi)    except KeyError:
      pass

    try:

      if self.ui.mp3_radio.isChecked() == True:
        self.mp3_yukle = YouTube(url)
        self.mp3_yukle.register_on_progress_callback(self.progress_callback_mp3)
        self.mp3_yukle.register_on_complete_callback(self.progress_callback_mp3_callback)

        mp3_download = self.mp3_yukle.streams.filter(only_audio=True).first()
        if mp3_download:
          self.ui.progressBar.show()
          mp3 = mp3_download.download(output_path=self.file_dialog_yukle)

          # dosyayı mp3'e çevirdik
          base, ext = os.path.splitext(mp3)
          new_file = base + '.mp3'
          os.rename(mp3, new_file)

          self.video_yuklenme = False

          video_ismi = mp3_download.title
          self.signal_listeye_yazma.emit(video_ismi)
    except FileExistsError:
      self.video_yuklenme = False
      self.signal_Msj.emit()
  #region
  def progress_callback(self,stream, chunk, bytes_remaining):

    download = self.mp4_yukle
    contentsize = download.streams.get_highest_resolution().filesize
    size = contentsize - bytes_remaining
    steer = int(size / contentsize * 100)

    self.ui.progressBar.setValue(steer)


  def complete_callback(self,stream, file_handle): # progress bar kapandıgında
    time.sleep(3)
    self.ui.progressBar.hide()
  #endregion


  #region
  def progress_callback_playlist(self,stream, chunk, bytes_remaining):

    download = self.playlist
    contentsize = download.streams.get_highest_resolution().filesize

    size = contentsize - bytes_remaining
    steer = int(size / contentsize * 100)

    self.ui.progressBar.setValue(steer)

  def complete_callback_playlist(self,stream, file_handle):
    pass
  #endregion

  #region
  def progress_callback_mp3(self,stream, chunk, bytes_remaining):
    download = self.mp3_yukle
    contentsize = download.streams.get_audio_only().filesize

    size = contentsize - bytes_remaining
    steer = int(size / contentsize * 100)

    self.ui.progressBar.setValue(steer)

  def progress_callback_mp3_callback(self,stream, file_handle):
    time.sleep(3)
    self.ui.progressBar.hide()
  #endregion
app = QApplication([])

kullanicilar = Main()
kullanicilar.show()

app.exec_()

Sorunum şu;

Playlist videoyu indiriyorum. Her video indiğinde otomatik videonun tittle ismini listwidgetse yazdırıyor
fakat listenin en sonuna ilk inen videonun ismini ikinci defa yazıyor bunu nasıl engelleyebılırım ?

Kodlarda zaten playlist ve tek video indirmeyi ayırdım ama olmuyor

fotografdaki sorunu gösterdim