Python komutu ile volume arttırma

merhaba ben yaptığım sesli asistana volume arttırıp azaltabilmesi için komut arıyorumda yardımcı olurmusunuz. (bilgisayarın volume ü sesli asistanın değil.)

kullandığım kodlar:

from playsound import playsound
from gtts import gTTS
import speech_recognition as sr
import os
import time
from datetime import date, datetime
import random
from random import choice
from pydub import AudioSegment
import webbrowser
import pyttsx3

r = sr.Recognizer()

engine = pyttsx3.init()

voices = engine.getProperty('voices')
engine.setProperty('voices', voices[1].id)
engine.setProperty("rate",170)

def record(ask=False):
  with sr.Microphone() as source:
    if ask:
      print(ask)
    audio = r.listen(source)
    voice = ""
    try:  
      voice = r.recognize_google(audio, language="tr-TR")
    except sr.UnknownValueError:
      print("Jarvis : Anlamadım efendim. Lütfen tekrar edin")
    except sr.RequestError:
      print("Asistan: Sistem çalışmıyor")
    return voice


def response(voice):
    if "hello" in voice:
      engine.say("hello sir how can ı help you ?")
      engine.runAndWait()
      
    if "thank you" in voice:
      engine.say("you are welcome sir.")
      engine.runAndWait()

    if "open the google" in voice:
      engine.say("opening the google")
      engine.runAndWait()
      os.startfile(r'C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe')

    if "open the paint" in voice:
      engine.say("opening the paint")
      engine.runAndWait()
      os.startfile(r'C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe')
      
    if "goodbye" in voice:
      engine.say("goodbye sir")
      engine.runAndWait()
      quit()

    if "what time is it ?" in voice:
      selection = ["the time is : ", ""]
      clock = datetime.now().strftime("%H:%M")
      selection = random.choice(selection)
      speak(selection + clock)


def speak(string):
  tts = gTTS(text=string, lang="tr", slow=False)
  file = "cevap.mp3"
  tts.save(file)
  playsound(file)
  os.remove(file)


def test(wake):
  if "jarvis" or "cervus" or "servis" in wake:
    playsound("jarvis active.mp3")
    wake = record()
    if wake != '':
      voice = wake.lower()
      print(wake.capitalize())
      response(voice)


playsound("Jarvis.mp3")

while True:
  wake = record()
  if wake != '':
    wake = wake.lower()
    print(wake.capitalize())
    test(wake)

alsamixer'in komut satiri arayuzu olan amixer'i kullanabilirsin:

amixer -D pulse sset Master 5%+
amixer -D pulse sset Master 5%-
1 Beğeni

Komut kısmını bilmem ama şu konuyu incelemek isteyebilirsin. Windows 10 kullandığım zamanlar denemiştim bu kodu çalışmıştı.

1 Beğeni