Python server client iletişimi

arkadaşlar bu olayı yapmak istiyorum ama bunun için socket modülü iyi midir veya alternativleri var mı ?

Alternatif olarak asyncio modülünü kullanabilirsiniz.

o bunun için mi? benim bildiğim threandinge alternatif

İkisi farklı amaçlar için kullanılıyor. Biri diğerinin alternatifi değil. asyncio genelde eş zamanlı olarak çalışan birçok kaynağın io trafiğini kontrol edebilmek için kullanılıyor.

io nedir ve socket kullanarak başka bir bilgisayardaki servere bağlanacak bir client yazılabilirmi?

io = input, output => girdi, çıktı

Evet yazılabilir. Ancak birçok client ile başa çıkabilmek için threading kütüphanesini kullanmanız da gerecektir.

1 Beğeni

input/output

Evet.

anladım peki bir pc yi server olarak kullanabilirmiyiz

Evet, kullanabilirsiniz.

1 Beğeni
from socket import AF_INET, socket, SOCK_STREAM
from threading import Thread


def accept_incoming_connections():
  """Sets up handling for incoming clients."""
  while True:
    client, client_address = SERVER.accept()
    print("%s:%s has connected." % client_address)
    client.send(bytes("Greetings from the cave! Now type your name and press enter!", "utf8"))
    addresses[client] = client_address
    Thread(target=handle_client, args=(client,)).start()


def handle_client(client): # Takes client socket as argument.
  """Handles a single client connection."""

  name = client.recv(BUFSIZ).decode("utf8")
  welcome = 'Welcome %s! If you ever want to quit, type {quit} to exit.' % name
  client.send(bytes(welcome, "utf8"))
  msg = "%s has joined the chat!" % name
  broadcast(bytes(msg, "utf8"))
  clients[client] = name

  while True:
    msg = client.recv(BUFSIZ)
    if msg != bytes("{quit}", "utf8"):
      broadcast(msg, name+": ")
    else:
      client.send(bytes("{quit}", "utf8"))
      client.close()
      del clients[client]
      broadcast(bytes("%s has left the chat." % name, "utf8"))
      break


def broadcast(msg, prefix=""): # prefix is for name identification.
  """Broadcasts a message to all the clients."""

  for sock in clients:
    sock.send(bytes(prefix, "utf8")+msg)


clients = {}
addresses = {}

HOST = ''
PORT = 33000
BUFSIZ = 1024
ADDR = (HOST, PORT)

SERVER = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
SERVER.bind(ADDR)

if name == "main":
  SERVER.listen(5)
  print("Waiting for connection...")
  ACCEPT_THREAD = Thread(target=accept_incoming_connections)
  ACCEPT_THREAD.start()
  ACCEPT_THREAD.join()
  SERVER.close()

bu server…

clientte Traceback (most recent call last):
File “untitled.py”, line 17, in
client_socket.connect((IP, PORT))
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused hatası veriyor

bu hata-----------------

#!/usr/bin/env python3
"""Script for Tkinter GUI chat client."""
from socket import AF_INET, socket, SOCK_STREAM
from threading import Thread
import tkinter


def receive():
  """Handles receiving of messages."""
  while True:
    try:
      msg = client_socket.recv(BUFSIZ).decode("utf8")
      msg_list.insert(tkinter.END, msg)
    except OSError: # Possibly client has left the chat.
      break


def send(event=None): # event is passed by binders.
  """Handles sending of messages."""
  msg = my_msg.get()
  my_msg.set("") # Clears input field.
  client_socket.send(bytes(msg, "utf8"))
  if msg == "{quit}":
    client_socket.close()
    top.quit()


def on_closing(event=None):
  """This function is to be called when the window is closed."""
  my_msg.set("{quit}")
  send()

top = tkinter.Tk()
top.title("Chatter")

messages_frame = tkinter.Frame(top)
my_msg = tkinter.StringVar() # For the messages to be sent.
my_msg.set("Type your messages here.")
scrollbar = tkinter.Scrollbar(messages_frame) # To navigate through past messages.
# Following will contain the messages.
msg_list = tkinter.Listbox(messages_frame, height=15, width=50, yscrollcommand=scrollbar.set)
scrollbar.pack(side=tkinter.RIGHT, fill=tkinter.Y)
msg_list.pack(side=tkinter.LEFT, fill=tkinter.BOTH)
msg_list.pack()
messages_frame.pack()

entry_field = tkinter.Entry(top, textvariable=my_msg)
entry_field.bind("<Return>", send)
entry_field.pack()
send_button = tkinter.Button(top, text="Send", command=send)
send_button.pack()

top.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_closing)

#----Now comes the sockets part----
HOST = input('Enter host: ')
PORT = input('Enter port: ')
if not PORT:
  PORT = 33000
else:
  PORT = int(PORT)

BUFSIZ = 1024
ADDR = (HOST, PORT)

client_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
client_socket.connect(ADDR)

receive_thread = Thread(target=receive)
receive_thread.start()
tkinter.mainloop() # Starts GUI execution.

buda client-----------------

@dildeolupbiten sizce nerede yanlış yaptık

yaptık ama host=localhost bunu nasıl ikimizinde kullanabileceği hale getiririz

Bende çalıştı. Muhtemelen girdiğiniz PORT numarası farklı.

evet ama farklı pclerde olmuyor