Python Şifre Oluşturucu

sifreolusturucu

import tkinter as tk
import pyperclip
import random
karakterler_kck = "0123456789abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxq.-!\"()&."
karakterler = karakterler_kck + karakterler_kck.upper()
def kopyala():
  pyperclip.copy(sifre.get())
def yeni_sifre():
  global karakterler,sifre_uzunluk
  return str(random.sample(karakterler,sifre_uzunluk.get())).replace(" ","").replace("[","").replace("]","").replace("'","").replace(",","")
def sifre_olustur():
  global sifre
  sifre.delete(0,tk.END)
  sifre.insert(tk.END,yeni_sifre())
pencere = tk.Tk()
pencere.resizable(0,0)
pencere.geometry(("400x200"))
pencere.title("Şifre Oluşturucu")
etkt = tk.Label(text="Şifre:")
etkt.place(x=85,y=10)
sifre = tk.Entry(pencere)
sifre.place(x=128,y=10)
kopyala_buton = tk.Button(text="Kopyala",command=kopyala)
kopyala_buton.place(x=110,y=110)
olustur_buton = tk.Button(text="Oluştur",command=sifre_olustur)
olustur_buton.place(x=240,y=110)
sifre_uzunluk = tk.Scale(length=200,from_=8,to=20,orient=tk.HORIZONTAL)
sifre_uzunluk.place(x=110,y=40)
pencere.mainloop()

Basit bir örnek, ileride checkbox ile büyük-küçük harf ekleme, sayı ekleme işlerini de kullanıcıya soracak bir uygualama yaparım belki.

1 Beğeni