Socket Modülüyle Yapılmış Chat Uygulaması Örneği

Aşağıda paylaşmış olduğum uygulamaya belki ilerleyen zamanlarda yeni özellikler eklenebilir. Veya yine socket modülüyle yapılmış başka programlar paylaşılabillir. Bazı özel şartlarda oluşan tespit edebildiğim program hatalarını giderdim. Belki öngöremediğim bazı hatalar kalmış olabilir. Şayet bu hataları tespit edebilirsem, burada paylaşırım. Eğer programı dener ve hata tespit ederseniz, siz de hataları düzeltebilirsiniz veya hata bildiriminde bulunabilirsiniz.

1. Dosya gönderme özelliği olan bir gui chat uygulaması.
Kaynak kodları: https://github.com/dildeolupbiten/A-gui-chat-program

12 Beğeni

Gui versiyonunda port yerine host yazılmış sanırım. Connect butonuna basınca açılan kısımda.

Evet öyle yazılmış, onu değiştirmem lazım.

Edit: Port yazılması gerektiği halde Host yazılmış yerlerde gerekli değişiklik yapıldı.

Bir soru sormak istiyorum:
Socket programlamada neden client ve server adında ayrı dosyalar oluşturulur? Amacı nedir?

Server (sunucu) ve client (istemci) arasında iletişim kurmak için. Sunucu bir makinede, istemci başka bir makinede bulunur.

1 Beğeni

Sunucu veriyi alıyor, istemci yolluyor öyle mi?

Sunucu istemcinin baglandigi makinedir. Sunucu ile istemci karsilikli mesaj alisverisinde bulunabilirler. Veya sunucu kendisine baglanan iki veya daha cok istemci arasindaki iletisimi duzenler. Yani istemciler birbirleriyle sunucu uzerinden iletisim kurarlar.

2 Beğeni

Socket programlama için sadece python değil bence az da olsa network bilgisi lazım. Network ile ilgili kaynaklar okursanız daha iyi anlayacaksınız socket programlamayı. :slight_smile:

2 Beğeni

Hocam depo bağlantısı kırık.

@dildeolupbiten kodların güncel hali halen var mı hocam?

Buyrun. O zamanlar kodları biraz karışık yazmışım, mazur görün. Bir de görünüşe göre bazı gereksiz veya şuan kullanmak istemeyeceğim kodlar da var.

server.py

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import re
import os
import time
import socket
import threading
from datetime import datetime
try:
  import Tkinter as tk
except ImportError:
  import tkinter as tk
try:
  import ttk
except ImportError:
  import tkinter.ttk as ttk
try:
  import Tkinter.tkFileDialog as filedialog
except ImportError:
  import tkinter.filedialog as filedialog

root = tk.Tk()
root.title("Server")
right_frame = tk.Frame(master=root)
right_frame.pack(side="right", fill="y", expand=True)
right_frame_label = tk.Label(master=right_frame, text="Client Connections", width=78, bd=1, relief="sunken")
right_frame_label.pack(side="top", fill="x")
text = tk.Text(master=root, state="disabled")
text.pack(expand=True, fill="both")
count = 1
tag_name = ""


def tag(now, name, nickname="", color="black"):
  len1 = len(now) + 2
  len2 = len(nickname) + 1
  text.tag_add(name + "0", "{}.0".format(count), "{}.1".format(count))
  text.tag_configure(name + "0", foreground="green")
  text.tag_add(name + "1", "{}.1".format(count), "{}.{}".format(count, len1))
  text.tag_configure(name + "1", foreground="purple")
  text.tag_add(name + "2", "{}.{}".format(count, len1), "{}.{}".format(count, len1 + 2))
  text.tag_configure(name + "2", foreground="green")
  text.tag_add(name + "3", "{}.{}".format(count, len1 + 2), "{}.{}".format(count, len1 + len2 + 2))
  text.tag_configure(name + "3", foreground=color)


def tag_controller(message, nickname="", color="black"):
  global count, tag_name
  text.configure(state="normal")
  text.insert("insert", "| {} | {}\n".format(str(datetime.now())[:-7], message))
  text.configure(state="disabled")
  tag(now=str(datetime.now())[:-7], name=tag_name, nickname=nickname, color=color)
  count += 1
  tag_name += str(count)


button_frame = tk.Frame(master=root)
button_frame.pack()


def buttons(*args, master):
  for i in args:
    b = tk.Button(master=master, text=i)
    b.pack(side="left")
    yield b


b1, b2, b3, b4 = buttons("Connect", "Clear", "File Transfer", "Exit", master=button_frame)


def do_nothing():
  pass


class Server:
  clients1 = []
  clients2 = []
  client_names = []
  client_frames = []

  def __init__(self):
    self.s1 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.s2 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

  def __connect__(self, port):
    try:
      self.s1.bind(("localhost", port))
      self.s1.listen(10)
      self.s2.bind(("", port + 1))
      self.s2.listen(10)
      tag_controller(message="Connected.")

      def warning():
        tag_controller(message="You are already connected.")

      b1.configure(command=warning)
      self.thread_control()
    except PermissionError:
      tag_controller(message="Permission denied.")
    except OverflowError:
      tag_controller(message="Port must be 0-65535.")
    except OSError:
      tag_controller(message="Address already in use.")

  def __accept__(self):
    conn1, addr1 = self.s1.accept()
    conn2, addr2 = self.s2.accept()
    data = conn1.recv(1024).decode("utf-8")
    self.client_names.append(data)
    self.clients1.append((conn1, data))
    self.clients2.append((conn2, data))
    tag_controller(message="{} connected.".format(data), nickname=data, color="red")
    client_frame = tk.Frame(master=right_frame)
    client_frame.pack()
    self.client_frames.append(client_frame)
    client_label = tk.Label(master=client_frame, text=data, width=20, bd=1, relief="sunken")
    client_label.pack(side="left")
    entry = tk.Entry(master=client_frame, width=50)
    entry.pack(side="left")
    b5, = buttons("Send", master=client_frame)

    def send():

      def __send__():
        respond = ".:!:.Server: {}.:!:.".format(str(entry.get()))
        entry.delete("0", "end")
        try:
          conn1.sendall(bytes(respond.encode("utf-8")))
          tag_controller(message="{}".format(respond.replace(".:!:.", "")), nickname="Server", color="blue")
        except (BrokenPipeError, ConnectionResetError, ConnectionAbortedError):
          pass

      thread_send = threading.Thread(target=__send__)
      thread_send.start()

    b5.configure(command=send)

    def receive_message():
      while True:
        try:
          data1 = conn1.recv(1024)
          regex = b"".join(re.findall(b"\.:!:\.[^{}]+: [^{}]+\.:!:\.", data1))
          if regex:
            tag_controller(message="{}".format(regex.replace(b".:!:.", b"").decode("utf-8")),
                    nickname=data, color="red")
        except (ConnectionResetError, OSError):
          pass

    thread_receive_message = threading.Thread(target=receive_message)
    thread_receive_message.start()

    def receive_file():
      global count
      __filename__ = ""
      __filesize__ = 0
      __received__ = 0
      __now__ = 0
      pframe = tk.Frame(master=root)
      pbar = ttk.Progressbar(master=pframe, orient="horizontal", length=200, mode="determinate")
      pstring = tk.StringVar()
      plabel = tk.Label(master=pframe, textvariable=pstring)
      while True:
        try:
          data2 = conn2.recv(1024 ** 2)
          regex = b"".join(re.findall(b"\.:!:\.[^{}]+&[^{}]+\.:!:\.", data2))
          if regex:
            filename, filesize = regex.replace(b".:!:.", b"").decode("utf-8").split("&")
            __filename__ += filename
            __filesize__ += int(filesize)
            tag_controller(message="{} wants to send you {}.".format(data, filename), nickname=data,
                    color="red")
            tag_controller(message="Size: {} byte.".format(filesize), nickname="Size", color="brown")
            if pframe is None and pbar is None and plabel is None:
              pframe = tk.Frame(master=root)
              pframe.pack()
              pbar = ttk.Progressbar(master=pframe, orient="horizontal", length=200, mode="determinate")
              pbar.pack(side="left")
              plabel = tk.Label(master=pframe, textvariable=pstring)
              plabel.pack(side="left")
            else:
              pframe.pack()
              pbar.pack(side="left")
              plabel.pack(side="left")
            __now__ = time.time()
            time.sleep(1)
          else:
            if __filename__ == "":
              pass
            else:
              with open("new_{}".format(__filename__), "ab") as f:
                f.write(data2)
                __received__ += len(data2)
                if __filesize__ == __received__:
                  tag_controller(message="{} is received.".format(__filename__),
                          nickname=__filename__, color="orange")
                  __filename__ = ""
                  __filesize__ = 0
                  __received__ = 0
                  pframe.destroy()
                  pframe = None
                  pbar = None
                  plabel = None
                else:
                  pbar["value"] = __received__
                  pbar["maximum"] = __filesize__
                  pstring.set("{} %, {} b/s, {} seconds remaining.".format(
                    int(100 * __received__ / __filesize__),
                    int(__received__ / (time.time() - __now__)),
                    int(__filesize__ / (__received__ / (time.time() - __now__))) - int(
                      time.time() - __now__)))
        except (ConnectionResetError, OSError):
          if pframe is not None:
            pframe.destroy()
            pframe = None
            pbar = None
            plabel = None

    thread_receive_file = threading.Thread(target=receive_file)
    thread_receive_file.start()

  def file_transfer(self):
    b3.configure(command=do_nothing)
    __frame__ = tk.Frame(master=root)
    __frame__.pack()

    def client_names(name):

      def __client__names__():

        def __file_transfer__():
          try:
            name_index = self.client_names.index(name)
            file = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("All Files", ".*")])
            try:
              filename = os.path.basename(file)
              file = open(file, "rb")
              data = file.read()

              def send_file_info():
                try:
                  self.clients2[name_index][0].sendall(
                    bytes(".:!:.{}&{}.:!:.".format(filename, str(len(data))).encode("utf-8")))
                except (ConnectionResetError, BrokenPipeError, IndexError):
                  pass

              thread_send_file_info = threading.Thread(target=send_file_info)
              thread_send_file_info.start()
              time.sleep(1)
              while data:
                try:
                  self.clients2[name_index][0].sendall(data)
                  data = file.read()
                except (ConnectionResetError, BrokenPipeError, IndexError):
                  __frame__.destroy()
              file.close()
              __frame__.destroy()
            except (TypeError, FileNotFoundError):
              __frame__.destroy()
          except ValueError:
            __frame__.destroy()

        thread_file_transfer = threading.Thread(target=__file_transfer__)
        thread_file_transfer.start()

      return __client__names__

    for i, j in enumerate(self.client_names):
      b6, = buttons(j, master=__frame__)
      b6.configure(command=client_names(self.client_names[i]))
    b3.configure(command=self.file_transfer)

  def __manage_variables__(self):
    for i, j in enumerate(self.clients1):
      try:
        j[0].send(bytes(".:!:.test.:!:.".encode("utf-8")))
      except (BrokenPipeError, ConnectionResetError, ConnectionAbortedError):
        tag_controller(message="{} is disconnected.".format(j[1]), nickname=j[1], color="red")
        self.client_frames[i].destroy()
        self.client_frames.pop(i)
        self.client_names.pop(i)
        j[0].close()
        self.clients2[i][0].close()
        self.clients2.pop(i)
        self.clients1.pop(i)

  def thread_control(self):
    while True:
      thread_accept = threading.Thread(target=self.__accept__)
      thread_accept.daemon = True
      thread_accept.start()
      thread_accept.join(1)
      thread_manage = threading.Thread(target=self.__manage_variables__)
      thread_manage.daemon = True
      thread_manage.start()
      thread_manage.join(1)


server = Server()


def connect():
  b1.configure(command=do_nothing)
  connect_frame = tk.Frame(master=root)
  connect_frame.pack(side="bottom")
  port_label = tk.Label(master=connect_frame, text="PORT: ")
  port_label.grid(row=0, column=0)
  port_entry = tk.Entry(master=connect_frame, width=10)
  port_entry.grid(row=0, column=1)
  accept_port = tk.Button(master=connect_frame, text="Accept")
  accept_port.grid(row=0, column=2, columnspan=2)

  def accept():
    b1.configure(command=connect)
    try:
      thread_connect = threading.Thread(target=server.__connect__, args=(int(port_entry.get()),))
      thread_connect.start()
    except ValueError:
      tag_controller(message="Port value is invalid.")
    connect_frame.destroy()

  accept_port.configure(command=accept)


def clear():
  global count
  text.configure(state="normal")
  text.delete("1.0", "end")
  text.configure(state="disabled")
  count = 1


def destroy():
  server.s1.close()
  server.s2.close()
  if os.name == "posix":
    import signal
    os.kill(os.getpid(), signal.SIGKILL)
  elif os.name == "nt":
    os.system("TASKKILL /F /PID {}".format(os.getpid()))


b1.configure(command=connect)
b2.configure(command=clear)
b3.configure(command=server.file_transfer)
b4.configure(command=destroy)

if __name__ == "__main__":
  if os.name == "nt":

    def source_path(relative_path):
      import sys
      base_path = getattr(sys, '_MEIPASS', os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
      return os.path.join(base_path, relative_path)

    root.iconbitmap(source_path("tkicon.ico"))
  main_thread = threading.Thread(target=root.mainloop)
  main_thread.run()

client.py

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import re
import os
import time
import socket
import requests
import threading
from datetime import datetime
try:
  import Tkinter as tk
except ImportError:
  import tkinter as tk
try:
  import ttk
except ImportError:
  import tkinter.ttk as ttk
try:
  import Tkinter.tkFileDialog as filedialog
except ImportError:
  import tkinter.filedialog as filedialog


root = tk.Tk()
root.title("Client")
text = tk.Text(master=root, state="disabled")
text.pack(expand=True, fill="both")
count = 1
tag_name = ""


def tag(now, name, nickname="", color="black"):
  len1 = len(now) + 2
  len2 = len(nickname) + 1
  text.tag_add(name + "0", "{}.0".format(count), "{}.1".format(count))
  text.tag_configure(name + "0", foreground="green")
  text.tag_add(name + "1", "{}.1".format(count), "{}.{}".format(count, len1))
  text.tag_configure(name + "1", foreground="purple")
  text.tag_add(name + "2", "{}.{}".format(count, len1), "{}.{}".format(count, len1 + 2))
  text.tag_configure(name + "2", foreground="green")
  text.tag_add(name + "3", "{}.{}".format(count, len1 + 2), "{}.{}".format(count, len1 + len2 + 2))
  text.tag_configure(name + "3", foreground=color)


def tag_controller(message, nickname="", color="black"):
  global count, tag_name
  text.configure(state="normal")
  text.insert("insert", "| {} | {}\n".format(str(datetime.now())[:-7], message))
  text.configure(state="disabled")
  tag(now=str(datetime.now())[:-7], name=tag_name, nickname=nickname, color=color)
  count += 1
  tag_name += str(count)


entry = tk.Entry(master=root)
entry.pack(expand=True, fill="x")
frame = tk.Frame(master=root)
frame.pack()


def buttons(*args, master, side):
  for i in args:
    b = tk.Button(master=master, text=i)
    b.pack(side=side)
    yield b


b1, b2, b3, b4, b5, b6 = buttons("Connect", "Create A Nickname", "Send", "Clear", "File Transfer", "Exit",
                 master=frame, side="left")
__nickname__ = ""


def do_nothing():
  pass


class Client:

  def __init__(self):
    self.s1 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.s2 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

  def __connect__(self, host, port):
    try:
      self.s1.connect((host, port))
      self.s2.connect((host, port + 1))
      tag_controller(message="Connected.")
      self.s1.sendall(bytes("{}".format(__nickname__).encode("utf-8")))

      def warning():
        tag_controller(message="You are already connected.")

      b1.configure(command=warning)
      thread_receive_message = threading.Thread(target=self.receive_message)
      thread_receive_message.start()
      thread_receive_file = threading.Thread(target=self.receive_file)
      thread_receive_file.start()
    except ConnectionRefusedError:
      tag_controller(message="The server is not online.")
    except socket.gaierror:
      tag_controller(message="Name or service is unknown.")
    except TimeoutError:
      tag_controller(message="Timed out.")
    except OverflowError:
      tag_controller(message="Port must be 0-65535.")

  def receive_message(self):
    while True:
      try:
        data1 = self.s1.recv(1024)
        if ".:!:.test.:!:.".encode("utf-8") in data1:
          data1 = data1.replace(b".:!:.test.:!:.", b"")
        regex = b"".join(re.findall(b"\.:!:\.[^{}]+: [^{}]+\.:!:\.", data1))
        if regex:
          tag_controller(message="{}".format(regex.replace(b".:!:.", b"").decode("utf-8")),
                  nickname="Server", color="red")
      except (ConnectionResetError, OSError):
        pass

  def receive_file(self):
    global count
    __filename__ = ""
    __filesize__ = 0
    __received__ = 0
    __now__ = 0
    pframe = tk.Frame(master=root)
    pbar = ttk.Progressbar(master=pframe, orient="horizontal", length=200, mode="determinate")
    pstring = tk.StringVar()
    plabel = tk.Label(master=pframe, textvariable=pstring)
    while True:
      try:
        data2 = self.s2.recv(1024 ** 2)
        regex = b"".join(re.findall(b"\.:!:\.[^{}]+&[^{}]+\.:!:\.", data2))
        if regex:
          filename, filesize = regex.replace(b".:!:.", b"").decode("utf-8").split("&")
          __filename__ += filename
          __filesize__ += int(filesize)
          tag_controller(message="Server wants to send you {}.".format(filename), nickname="Server",
                  color="red")
          tag_controller(message="Size: {} byte.".format(filesize), nickname="Size", color="brown")
          if pframe is None and pbar is None and plabel is None:
            pframe = tk.Frame(master=root)
            pframe.pack()
            pbar = ttk.Progressbar(master=pframe, orient="horizontal", length=200, mode="determinate")
            pbar.pack(side="left")
            plabel = tk.Label(master=pframe, textvariable=pstring)
            plabel.pack(side="left")
          else:
            pframe.pack()
            pbar.pack(side="left")
            plabel.pack(side="left")
          __now__ = time.time()
          time.sleep(1)
        else:
          if __filename__ == "":
            pass
          else:
            with open("new_{}".format(__filename__), "ab") as f:
              f.write(data2)
              __received__ += len(data2)
              if __filesize__ == __received__:
                tag_controller(message="{} is received.".format(__filename__),
                        nickname=__filename__, color="orange")
                __filename__ = ""
                __filesize__ = 0
                __received__ = 0
                pframe.destroy()
                pframe = None
                pbar = None
                plabel = None
              else:
                pbar["value"] = __received__
                pbar["maximum"] = __filesize__
                pstring.set("{} %, {} b/s, {} seconds remaining.".format(
                  int(100 * __received__ / __filesize__),
                  int(__received__ / (time.time() - __now__)),
                  int(__filesize__ / (__received__ / (time.time() - __now__))) - int(
                    time.time() - __now__)))
      except (ConnectionResetError, OSError):
        if pframe is not None:
          pframe.destroy()
          pframe = None
          pbar = None
          plabel = None

  def send(self):

    def __send__():
      respond = ".:!:.{}: {}.:!:.".format(__nickname__, str(entry.get()))
      entry.delete("0", "end")
      try:
        self.s1.sendall(bytes(respond.encode("utf-8")))
        tag_controller(message="{}".format(respond.replace(".:!:.", "")), nickname=__nickname__, color="blue")
      except (BrokenPipeError, ConnectionResetError, OSError):
        tag_controller(message="Not connected to the server.")
        self.s1.close()
        self.s2.close()
        self.s1 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        self.s2 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        b1.configure(command=connect)

    thread_send = threading.Thread(target=__send__)
    thread_send.start()

  def file_transfer(self):

    def __file_transfer__():
      file = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("All Files", ".*")])
      try:
        filename = os.path.basename(file)
        file = open(file, "rb")
        data = file.read()

        def send_file_info():
          try:
            self.s2.sendall(bytes(".:!:.{}&{}.:!:.".format(filename, str(len(data))).encode("utf-8")))
          except (ConnectionResetError, ConnectionAbortedError, BrokenPipeError, OSError):
            pass

        thread_send_file_info = threading.Thread(target=send_file_info)
        thread_send_file_info.start()
        time.sleep(1)
        while data:
          try:
            self.s2.sendall(data)
            data = file.read()
          except (ConnectionResetError, BrokenPipeError, IndexError, OSError):
            pass
        file.close()
      except (TypeError, FileNotFoundError):
        pass

    t2 = threading.Thread(target=__file_transfer__)
    t2.start()


client = Client()


def connect():
  global __nickname__
  if __nickname__ != "":
    b1.configure(command=do_nothing)
    thread_connect = threading.Thread(target=client.__connect__, args=("", 12345))
    thread_connect.start()
  else:
    tag_controller(message="You must create a nickname.")


def create_nickname():
  b2.configure(command=do_nothing)
  __frame__ = tk.Frame(master=root)
  __frame__.pack()
  __entry__ = tk.Entry(master=__frame__)
  __entry__.pack(side="top")
  b7, = buttons("Accept Your Nickname", master=__frame__, side="top")

  def __create_nickname__():
    global __nickname__
    if __entry__.get() == "":
      tag_controller(message="You must write a nickname.")
    else:
      __nickname__ = __entry__.get()
      __frame__.destroy()
      tag_controller(message="Nickname has changed to: '{}'.".format(__nickname__))
      root.title(__nickname__)
      b2.destroy()

  b7.configure(command=__create_nickname__)


def clear():
  global count
  text.configure(state="normal")
  text.delete("1.0", "end")
  text.configure(state="disabled")
  count = 1


def destroy():
  client.s1.close()
  client.s2.close()
  if os.name == "posix":
    import signal
    os.kill(os.getpid(), signal.SIGKILL)
  elif os.name == "nt":
    os.system("TASKKILL /F /PID {}".format(os.getpid()))


b1.configure(command=connect)
b2.configure(command=create_nickname)
b3.configure(command=client.send)
b4.configure(command=clear)
b5.configure(command=client.file_transfer)
b6.configure(command=destroy)

if __name__ == "__main__":
  if os.name == "nt":
    def source_path(relative_path):
      import sys
      base_path = getattr(sys, '_MEIPASS', os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
      return os.path.join(base_path, relative_path)


    root.iconbitmap(source_path("tkicon.ico"))
  main_thread = threading.Thread(target=root.mainloop)
  main_thread.run()
3 Beğeni

client.py niçin bs4 kullanıyor?

Exception in thread Thread-2:
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\ONAY\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
  self.run()
 File "C:\Users\Scory\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\threading.py", line 870, in run
  self._target(*self._args, **self._kwargs)
 File "C:\Users\Scory\Desktop\client.py", line 87, in __connect__
  self.s1.connect((host, port))
OSError: [WinError 10049] İstenen adres içeriğinde geçerli değil

Yok kullanmıyor, sanırım kodlara bir ara bir özellik ekleyecektim. Sonra vazgeçmiş olmalıyım, iki seneye yakındır kodlara bakmadım. Öyle kalmış.

Portu 12345 olarak yazın. Client için de bir port yazma özelliği eklemiştim sonra kaldırmıştım. Kodların son haline göre port doğrudan parametre olarak yazılıyor.

Bu arada kodlardaki bir kaç satırı daha önce değiştirmiştim, o değiştirilen satırlar renklendirme ile alakalıydı. Kodları çalıştırınca, bu değişikliği hatırladım ve eski haline geri getirdim. Bu yüzden yukarıdaki kodları az önce güncelledim. Eğer renklendirme ile ilgili bir bozukluk fark ettiyseniz, kodların güncel halini çalıştırırsanız, o bozukluk ortadan kaybolacaktır.

Selam kardeşim. Emeklerin ve yazdıkların için seni tebrik ederim. Sana bir sorum olacak. Server’da portu belirttikten bağlantıyı sağladıktan sonra client kısmında username ayarlama dışında bir işlem yapamadım serverla bağlantı kurulmadı. Nasıl yapmam gerekir?

Merhaba,

client.py'nin 145. satırında port 12345 olarak yazılmış. Ya o portu elle değiştireceksiniz, ya da server'ın portunu 12345 olarak ayarlamanız gerekiyor.

Veya kodları değiştirip, port girilmesini sağlayan bir widget yazmalısınız. Daha önce vardı böyle bir özellik ama sonra bir ara herhalde kaldırmışım. Bayadır projeyle ilgilenmiyorum doğrusu.