SQL server Python

from tkinter import *
import pypyodbc


def giris():
  username=username_entry.get()
  password=password_entry.get()
  login_master.destroy()


  connect_str=(
    'Driver={SQL Server};'
    'Server=.\SQLEXPRESS;'
    'Database=Telefon;'
    f"UID={username};"
    f"PWD={password};"
    "Trusted_Connection=no"
  )
  db = pypyodbc.connect(connect_str)

  imlec = db.cursor()
  veri = imlec.execute("Select * from Telefon").fetchall() ##list yapısı içinde liste olarak döner
  print(veri)
  sayi = imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM Telefon").fetchall() ##list yapısı içinde liste olarak döner
  print(sayi)

  def yenile():
    listbox.delete(0, END)
    veri = imlec.execute("Select * from Telefon").fetchall() ##list yapısı içinde liste olarak döner
    print(veri)
    sayi = imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM Telefon").fetchall() ##list yapısı içinde liste olarak döner
    print(sayi)
    for i in range(sayi[0][0]):
      listbox.insert(END,
              f" {veri[i][0]}. {veri[i][1]}, {veri[i][2]}, {veri[i][3]}, {veri[i][4]}, {veri[i][5]}, Geliş Tarihi: {veri[i][6]}, Teslim Tarihi: {veri[i][7]}")

  master = Tk()
  master.geometry("800x500")
  frame1 = Frame(master, bg='#add8e6').place(relheight=0.9, relwidth=0.9, relx=0.05, rely=0.05)
  scroll = Scrollbar(frame1)
  listbox = Listbox(frame1, yscrollcommand=scroll.set)
  for i in range(sayi[0][0]):
    listbox.insert(END,
            f" {veri[i][0]}. {veri[i][1]}, {veri[i][2]}, {veri[i][3]}, {veri[i][4]}, {veri[i][5]}, Geliş Tarihi: {veri[i][6]}, Teslim Tarihi: {veri[i][7]}")

  listbox.place(relwidth=0.8, relheight=0.7, rely=0.06, relx=0.098)
  scroll.config(command=listbox.yview)
  scroll.pack(side=RIGHT, fill=Y)

  def goster():
    gosterilen1 = listbox.selection_get()
    a = gosterilen1.split(",")
    print(a)
    goster_master = Tk()
    goster_master.geometry("600x840")

    gstr_frame = Frame(goster_master, bg="#FAFAEB")
    gstr_frame.place(relwidth=0.9, relheight=0.9, relx=0.05, rely=0.05)

    gstr_frame1 = Frame(gstr_frame, bg="#add8e6")
    gstr_frame1.place(relwidth=0.9, relheight=0.13, relx=0.05, rely=0.05)
    gster_label1 = Label(gstr_frame1, bg="#FAFAEB", text=f"Marka/Mode: {a[0]}")
    gster_label1.place(relwidth=0.9, relheight=0.9, relx=0.05, rely=0.05)

    gstr_frame2 = Frame(gstr_frame, bg="#add8e6")
    gstr_frame2.place(relwidth=0.9, relheight=0.13, relx=0.05, rely=0.2)
    gster_label2 = Label(gstr_frame2, bg="#FAFAEB", text=f"Arıza Nedeni: {a[1]}")
    gster_label2.place(relwidth=0.9, relheight=0.9, relx=0.05, rely=0.05)

    gstr_frame3 = Frame(gstr_frame, bg="#add8e6")
    gstr_frame3.place(relwidth=0.9, relheight=0.13, relx=0.05, rely=0.35)
    gster_label3 = Label(gstr_frame3, bg="#FAFAEB", text=f"Yapılan İşlem: {a[2]}")
    gster_label3.place(relwidth=0.9, relheight=0.9, relx=0.05, rely=0.05)

    gstr_frame4 = Frame(gstr_frame, bg="#add8e6")
    gstr_frame4.place(relwidth=0.9, relheight=0.13, relx=0.05, rely=0.50)
    gster_label4 = Label(gstr_frame4, bg="#FAFAEB", text=f"Değişen Parça: {a[3]}")
    gster_label4.place(relwidth=0.9, relheight=0.9, relx=0.05, rely=0.05)

    gstr_frame5 = Frame(gstr_frame, bg="#add8e6")
    gstr_frame5.place(relwidth=0.9, relheight=0.13, relx=0.05, rely=0.65)
    gster_label5 = Label(gstr_frame5, bg="#FAFAEB", text=f"İsim/Soyisim: {a[4]}")
    gster_label5.place(relwidth=0.9, relheight=0.9, relx=0.05, rely=0.05)

    gstr_frame6 = Frame(gstr_frame, bg="#add8e6")
    gstr_frame6.place(relwidth=0.9, relheight=0.13, relx=0.05, rely=0.80)
    gster_label61 = Label(gstr_frame6, bg="#FAFAEB", text=f"Geliş Tarihi: {a[5]}")
    gster_label61.place(relwidth=0.45, relheight=0.9, relx=0.01, rely=0.05)
    gster_label62 = Label(gstr_frame6, bg="#FAFAEB", text=f"Teslim Tarihi: {a[6]}")
    gster_label62.place(relwidth=0.45, relheight=0.9, relx=0.54, rely=0.05)

    goster_master.mainloop()

  Button(frame1, text="Yenile", height=4, width=15,command=yenile).place(relx=0.3, rely=0.8)
  Button(frame1, text="Göster", height=4, width=15, command=goster).place(relx=0.5, rely=0.8)
  master.mainloop()login_master=Tk()
login_master.geometry("400x200")

login_frame=Frame(login_master,bg="#FFFD86")
login_frame.place(relheight=0.9,relwidth=0.9,relx=0.05,rely=0.05)


username_label2=Label(login_frame,text="Kullanıcı Adı:",bg="#FFFD86")
username_label2.place(relwidth=0.22,rely=0.12,relx=0.15)
username_entry=Entry(login_frame)
username_entry.place(relwidth=0.5,rely=0.12,relx=0.4)

password_label3=Label(login_frame,text="Şifre:",bg="#FFFD86")
password_label3.place(relwidth=0.15,rely=0.35,relx=0.25)
password_entry=Entry(login_frame)
password_entry.place(relwidth=0.5,rely=0.35,relx=0.4)

save_login_button=Button(login_frame,text="Giriş",command=giris)
save_login_button.place(relheight=0.15,relwidth=0.3,rely=0.6,relx=0.6)


login_master.mainloop()

username_entry=Entry(login_frame)
username_entry.place(relwidth=0.5,rely=0.12,relx=0.4)
password_entry=Entry(login_frame)
password_entry.place(relwidth=0.5,rely=0.35,relx=0.4)

bu entrylerden aldığım değerleri giriş fonksiyonunda kullanamıyorum kulllanıcı adını ve şifreyi yanlış girsem ya da hiç girmesem de butona tıkladığımda veri tabanına giriş yapabiliyorum ama böyle olmaması gerekiyor burada sorun nedir?

Hiç bu modülü kullanmadım.

giriş fonksiyonunuz şu:

def giris():
  username=username_entry.get()
  password=password_entry.get()
  login_master.destroy()


  connect_str=(
    'Driver={SQL Server};'
    'Server=.\SQLEXPRESS;'
    'Database=Telefon;'
    f"UID={username};"
    f"PWD={password};"
    "Trusted_Connection=no"
  )
  db = pypyodbc.connect(connect_str)

  imlec = db.cursor()
  veri = imlec.execute("Select * from Telefon").fetchall() ##list yapısı içinde liste olarak döner
  print(veri)
  sayi = imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM Telefon").fetchall() ##list yapısı içinde liste olarak döner
  print(sayi)

Bağlantı parametreleriniz de bu.

Burada pypyodbc. connect()

Doğru konfigüre edilmemiş olabilir.Other options for the connect function:

# using keywords for SQL Server authentication
self.db = pyodbc.connect(driver=driver, server=server, database=db,
             user=user, password=password)

# using keywords for Windows authentication
self.db = pyodbc.connect(driver=driver, server=server, database=db,
             trusted_connection='yes')  

İki yöntem.

Kaynak:

python - How can I pass configuration variable values into the pyodbc connect command? - Stack Overflow

Tabi burada, veritabanınızı şifreli olarak oluşturduğunuzu varsayıyoruz.

Windows authentication daki gib trusted_connection vermişsiniz, her ne kadar no deseniz de, sizi güvenilir kullanıcı olarak görüp veritabanına ulaşıyor olabilirsiniz.

Diğer konfigürasyonla deneyebilirsiniz.

# using keywords for SQL Server authentication
self.db = pyodbc.connect(driver=driver, server=server, database=db,
             user=user, password=password)

connect_str=(
    'Driver={SQL Server};'
    'Server=.\SQLEXPRESS;'
    'Database=Telefon;'
    f"UID={username};"
    f"PWD={password};"
  )

Şeklinde belki çalışır. Kodu deneme imkanım olmadan tahminen yazıyorum. Kusura bakmayın.

1 Beğeni

neyi denediysem olmadı hocam ben de en sonunda if kullanarak entryleri boş bırakmaya izin vermedim öyle devam ettim

İlginç.

Evet, girişi manuel kontrol edip veritabanına ulaşmak yapılabilecek bir durum. Ama veri tabanına erişimde şifre konfigüre edebilen bir kütüphane şifresiz girişe nasıl izin verir.

Bence veri tabanı ayarlarına da bakmanız gerekebilir.

1 Beğeni

daha yeni olduğumdan tam olarak anlayamıyorum hocam veri tabanından ama aklımda teşşekkür ederim