Tkinter Veresiye Satış Bölümü Oluşturma

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from Tkinter import *
from tkMessageBox import *
import sqlite3 as db
import sqlite3
from string import *
import time
import math
import locale

class veri():
	
	def olustur(self,):
		
		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı")
		else:
			print("Bağlantı Başarısız")
		veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS VERESİYESATİS (no,barcode_no,urun_adi,musteri_adi,urun_sfiyat)""")
		vt.commit()

		vt=db.connect('MARKET')
		veritabani=vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı")
		else:
			print("Bağlantı Başarısız")

		veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS MUSTERİLER (no,musteri_adi,musteri_cep_no,musteri_tel_no,musteri_adress)""")
		vt.commit()

		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı")
		else:
			print("Bağlantı Başarısız")
		veritabani.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEPO (no,barcode_no,urun_adi,urun_kat,urun_afiyat,urun_sfiyat,urun_sadet,urun_skoli,urun_stoplam,urun_kdv_oran,urun_kdv_toplam_afiyat,urun_genel_toplam_afiyat,urun_kdv_toplam_sfiyat,urun_genel_toplam_sfiyat,kdvli_kar,kdvsiz_kar,kdvli_zarar,kdvsiz_zarar)""")
		vt.commit()

	def musteriverilistele(self,):

		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı")
		else:
			print("Bağlantı Başarısız")

		veritabaniii = veritabani.execute("SELECT * FROM MUSTERİLER")
  		for RowBirim in veritabaniii:      
  			BirimList.insert(END, RowBirim[1])

  	def urunverilistele(self,):

		vt = db.connect('MARKET')
		veritabani = vt.cursor()
		if(vt):
			print("Bağlantı Başarılı")
		else:
			print("Bağlantı Başarısız")

		veritabaniii = veritabani.execute("SELECT * FROM DEPO")
  		for RowBirim in veritabaniii:      
  			BirimList.insert(END, RowBirim[2])

  	def urunveriekle():
  		no=XGirisVeresiyeMusteriNo
  		musteri_adi=XGirisVeresiyeMusteriAd
  		urun_adi=XGirisVeresiyeMusteriUrunAd
  		vt=db.connect('MARKET')
  		veritabani=vt.cursor()
  		
  		if(vt):
  			print("Bağlantı Başarılı")
  		else:
  			print("Bağlantı Başarısız")

  		

  	def urunverisil():
  		print("Merhaba")

def musteribul():
	global BirimList
	def BirimYaz(self,):
		XGirisVeresiyeMusteriAd.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
		PenBirimBul.destroy()

	PenBirimBul=Toplevel(ana)
  	PenBirimBul.title(u"Müşteri Seçiniz : ")
  	PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
  	PenBirimBul.focus()
  	BirimList=Listbox(PenBirimBul)
  	BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
  	BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
  	BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
  	BirimList.pack(side=LEFT)
  	BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
  	BirimList.bind("<ButtonRelease-1>", BirimYaz) 
  	database.musteriverilistele()

def urunbul():
	global BirimList
	def BirimYaz(self,):
		XGirisVeresiyeMusteriUrunAd.set(BirimList.get(BirimList.curselection()))
		PenBirimBul.destroy()

	PenBirimBul=Toplevel(ana)
  	PenBirimBul.title(u"Ürün Seçiniz : ")
  	PenBirimBul.wm_attributes("-topmost", 1)
  	PenBirimBul.focus()
  	BirimList=Listbox(PenBirimBul)
  	BirimSbar=Scrollbar(PenBirimBul)
  	BirimSbar.config(command=BirimList.yview)
  	BirimList.config(yscrollcommand=BirimSbar.set)
  	BirimList.pack(side=LEFT)
  	BirimSbar.pack(side=RIGHT, fill=Y)
  	BirimList.bind("<ButtonRelease-1>", BirimYaz) 
  	database.urunverilistele()

class musteri():
	def musteriveresiyeveriekle(self,):
		PenMusteriVeresiyeVeriEkle = Toplevel (ana)
		PenMusteriVeresiyeVeriEkle.transient(ana)
		PenMusteriVeresiyeVeriEkle.focus()
		PenMusteriVeresiyeVeriEkle.title(u"Müşteri Veresiye Veri Ekleme Bölümü")
		PenMusteriVeresiyeVeriEkle.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
		PenMusteriVeresiyeVeriEkle.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
		global XGirisVeresiyeMusteriNo
		XGirisVeresiyeMusteriNo = StringVar()
		Label(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"Müşteri Seçiniz : ").grid(row=0 , sticky=W)
		GirisVeresiyeMusteriNo=Entry(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, textvariable=XGirisVeresiyeMusteriNo).grid(row=0, column=1)
		global XGirisVeresiyeMusteriAd
		XGirisVeresiyeMusteriAd = StringVar()
		Label(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"Müşteri Seçiniz : ").grid(row=1 , sticky=W)
		GirisVeresiyeMusteriAd=Entry(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, textvariable=XGirisVeresiyeMusteriAd, state=DISABLED).grid(row=1, column=1)
		BtnGirisVeresiyeMusteriAd=Button(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"...", command = musteribul).grid(row=1,column=2,sticky=NSEW,pady=3)
		global XGirisVeresiyeMusteriUrunAd
		XGirisVeresiyeMusteriUrunAd = StringVar()
		Label(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"Ürün Seçiniz : ").grid(row = 2 , sticky = W)
		GirisVeresiyeMusteriUrunAd=Entry(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, textvariable=XGirisVeresiyeMusteriUrunAd , state=DISABLED).grid(row=2,column=1)
		BtnGirisVeresiyeMusteriUrunAd=Button(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"...", command = urunbul).grid(row=2,column=2,sticky=NSEW,pady=3)
		BtnGirisVeresiyeMusteriUrunAd=Button(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"Ürünü Ekle", command = lambda : database.urunveriekle()).grid(row=2,column=3,sticky=NSEW,pady=3)
		BtnGirisVeresiyeMusteriUrunAd=Button(PenMusteriVeresiyeVeriEkle, text=u"Ürünü Kaldır", command = lambda : database.urunverisil()).grid(row=2,column=4,sticky=NSEW,pady=3)
		

database = veri()
database.olustur()

musteriveresiyeveri = musteri()

ana = Tk()
EkranEn=ana.winfo_screenwidth()
EkranBoy=ana.winfo_screenheight()	
ana.geometry('%sx%s+%s+%s' % (EkranEn, EkranBoy-50, 0, 0))
baslik = ana.title("MARKETİM")
		
menubar=Menu(ana)
veresiyemenu=Menu(menubar)
veresiyemenu.add_command(label="Müşteri Veresiye Veri Ekleme Bölümü",command = lambda:musteriveresiyeveri.musteriveresiyeveriekle())
veresiyemenu.add_command(label="Müşteri Veresiye Veri Silme Bölümü",command = lambda:musteriveresiyeveri.musteriveresiyeverisil())
veresiyemenu.add_command(label="Müşteri Veresiye Veri Güncelleme Bölümü",command = lambda:musteriveresiyeveri.musteriveresiyeveriguncelle())
menubar.add_cascade(label="Müşteri Bölümü",menu=veresiyemenu)

ana.config(menu=menubar)
ana.mainloop()

ben ekle tuşuna bastığım zaman altta listbox olup bunun içinde o müşteriye ait veriyi çekecek ve hesaplayacak böyle birşey pythonda mümkün müdür?