Barkod Okuma Kamera İle

import cv2
from pyzbar import pyzbar
import tkinter as tk
from tkinter import Label, Button, Entry, Toplevel, StringVar, IntVar, DoubleVar
from tkinter import ttk # ttk modülü tablo oluşturmak için gerekli
from PIL import Image, ImageTk
import pandas as pd
import winsound # Windows için ses kütüphanesi

class BarcodeScannerApp:
def init(self, window, window_title):
self.window = window
self.window.title(window_title)

  self.video_source = 0
  self.vid = cv2.VideoCapture(self.video_source)

  self.canvas = tk.Canvas(window, width=self.vid.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH), height=self.vid.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
  self.canvas.pack()

  self.label = Label(window, text="", font=("Arial", 16))
  self.label.pack(anchor=tk.CENTER, expand=True)

  self.barcodes = set()

  self.delay = 15
  self.update()
  
  self.window.mainloop()

def decode_barcodes(self, frame):
  barcodes = pyzbar.decode(frame)
  for barcode in barcodes:
    barcode_data = barcode.data.decode('utf-8')
    winsound.Beep(1000, 200) # 1000 Hz frekansında 200 milisaniye süreyle ses çalar

    if barcode_data not in self.barcodes:
      self.barcodes.add(barcode_data)
      self.open_entry_window(barcode_data)
    else:
      self.show_existing_data(barcode_data)
    
    x, y, w, h = barcode.rect
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

    barcode_type = barcode.type
    text = f"{barcode_data} ({barcode_type})"
    cv2.putText(frame, text, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)
    self.label.config(text=text)

def open_entry_window(self, barcode_data):
  entry_window = Toplevel(self.window)
  entry_window.title("Ürün Bilgileri Girin")

  Label(entry_window, text="Barkod:").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10)
  Label(entry_window, text=barcode_data).grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10)

  Label(entry_window, text="Ürün Cinsi:").grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10)
  Label(entry_window, text="Ürün İsmi:").grid(row=2, column=0, padx=10, pady=10)
  Label(entry_window, text="Adet:").grid(row=3, column=0, padx=10, pady=10)
  Label(entry_window, text="Fiyat:").grid(row=4, column=0, padx=10, pady=10)

  product_type = StringVar()
  product_name = StringVar()
  quantity = IntVar()
  price = DoubleVar()

  Entry(entry_window, textvariable=product_type).grid(row=1, column=1, padx=10, pady=10)
  Entry(entry_window, textvariable=product_name).grid(row=2, column=1, padx=10, pady=10)
  Entry(entry_window, textvariable=quantity).grid(row=3, column=1, padx=10, pady=10)
  Entry(entry_window, textvariable=price).grid(row=4, column=1, padx=10, pady=10)

  Button(entry_window, text="Kaydet", command=lambda: self.save_to_excel(barcode_data, product_type.get(), product_name.get(), quantity.get(), price.get(), entry_window)).grid(row=5, column=0, columnspan=2, pady=10)

def save_to_excel(self, barcode, product_type, product_name, quantity, price, window):
  df = pd.DataFrame([[barcode, product_type, product_name, quantity, price]], columns=["Barkod", "Ürün Cinsi", "Ürün İsmi", "Adet", "Fiyat"])
  try:
    existing_df = pd.read_excel("barkodlar.xlsx")
    df = pd.concat([existing_df, df], ignore_index=True)
  except FileNotFoundError:
    pass
  df.to_excel("barkodlar.xlsx", index=False)
  window.destroy()

def show_existing_data(self, barcode_data):
  try:
    df = pd.read_excel("barkodlar.xlsx")
    if barcode_data in df['Barkod'].values:
      product_info = df[df['Barkod'] == barcode_data]

      existing_window = Toplevel(self.window)
      existing_window.title("Mevcut Ürün Bilgileri")

      cols = list(product_info.columns)
      tree = ttk.Treeview(existing_window, columns=cols, show='headings')

      for col in cols:
        tree.heading(col, text=col)
        tree.column(col, minwidth=0, width=100)

      for index, row in product_info.iterrows():
        tree.insert("", "end", values=list(row))

      tree.pack()

  except FileNotFoundError:
    pass

def update(self):
  ret, frame = self.vid.read()
  if ret:
    self.decode_barcodes(frame)
    self.photo = ImageTk.PhotoImage(image=Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)))
    self.canvas.create_image(0, 0, image=self.photo, anchor=tk.NW)
  self.window.after(self.delay, self.update)

def __del__(self):
  if self.vid.isOpened():
    self.vid.release()

if name == “main”:
root = tk.Tk()
app = BarcodeScannerApp(root, “Barkod Okuyucu”)

Barkdu Okuyor Kaydediyorum tekrar barkod okttugum zaman kayıtlı bilgileri göstermiyor acaba nerede yanlış yapıyorum yardımcı olurmusun çünkü her okuttugum zaman direk yeniden ekleme penceresi acılıyor?

bkz: Soru Sorarken Sıkça Düşülen Hatalar #1 ama #18 de faydali olur

Ilk ve tekrar okumalarda barcodes’un, self.barcodes’un, ve her barcode ve barecode_data’nin degeri ne?