Seçim Sistemleri Hakkında (Beyin Fırtınası)

Merhaba herkese,

Hepinizin bildiği gibi önümüzdeki ay seçim var. Bu seçim sürecinde, partilerin aldıkları milletvekili oylarına göre sandalye dağılımlarının D’Hondt Metodu denilen bir metoda göre hesaplandığını öğrendim. Senelerdir de uygulanıyormuş bu yöntem. Ama nasıl uygulanıyor bunu bilmiyorum. Ben uygulamaya çalıştığımda bazen gerçekleşen sonuçlarla benzer bazen de farklı sonuçlar elde ettim. Bu konuyu da neden farklı sonuçlar aldığımı merak ettiğim için açtım.

D'Hondt metoduna göre, seçim barajını aşan partilerin aldıkları oy oranları 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 adet çarpana bölünür ve bölümler büyükten küçüğe doğru sıralanır. Sıralamada yer alan bölümler, çarpanlara bölünen partilerin oy oranlarıyla ilgili olduğundan, bu bölümler yerine partilerin isimleri yazılır.

Eğer seçim bölgesinde n tane sandalye çıkartılabiliyorsa, sıralamanın ilk n adeti alınır.

Burada, dağıtım mekanizmasını katsayı bölümlendirmesi yaklaşımı belirliyor olsa da, kullandığımız katsayılar, en düşük oy alan partilerin en yüksek derecede temsil edilip edilemeyeceğini doğrudan etkiler.

Bu nedenle, algoritma olarak D'Hondt yöntemini kullansa da, farklı katsayılar kullanan yöntemler var.

Örneğin, Sainte-Lague Metodu, 1, 3, 5, 7 katsayılarını kullanır. Huntington-Hill Metodu, 1**0.5 + 1, 2**0.5 + 1, 3**0.5 + 1, 4**0.5 + 1 katsayılarını kullanır.

Bu yaklaşımı kullanarak siz de matematiksel olarak anlamlı olabilecek katsayılar oluşturabilirsiniz.

Örneğin, adına Midpoint diyebileceğimiz bir metod da şu katsayıları kullanabilir: 1.5, 2.5, 3.5, 4.5

Ya da, parti sandalye oranlarını, parti oy oranlarını yansıtacak şekilde, gerçekçi bir yaklaşımla da dağıtabiliriz.

Bu farklı metodların üreteceği yer yer farklı, yer yer benzer sandalye dağılımlarını karşılaştırıp, hangi metodun hangi partilerin temsiliyet oranına nasıl etki ettiğini anlamaya çalışıyorum.

Metodları test edebilmek için, Yüksek Seçim Kurulu’nun web sitesinden 24 Haziran 2018 gününde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ait, tüm bölgelerde partilerin aldıkları oy oranlarını bir excel tablosu olarak indirdim.

İndirdiğim excel dosyasını yeniden düzenledim; hesaplamalarda kullanmayacağımız kısımları sildim.

Dosya şu:

Karşılaştırma yapabilmek için gerçekleşen sonuçları da Yüksek Seçim kuruluna ait şu sayfadan aldım. Ve bu bilgileri bir excel dosyasına kaydettim.

O dosya da şu:

Sonra da dosyaların olduğu dizinde yer alan ve bu dosyalardaki bilgileri kullanan aşağıdaki python scriptini yazdım.

import pandas as pd
from typing import Callable


def apply_limit(df: pd.DataFrame, limit: float, reduce: bool = True) -> list:
  """
  :param df: Siyasi partilerin bölge bölge oy oranlarının tutulduğu veri seti.
  :param limit: Seçim bölgelerinde uygulanacak olan seçim barajı.
  :param reduce: Seçim barajını aşan partilerin oyları seçim barajından çıkartılsın mı?
  :return: Her bir seçim bölgesi için, seçim barajını geçen partilerin oy sonuçlarını
       içeren bir liste döndürür.
  """
  data = []
  f = lambda x, y, b=0: [(x[_] - b) if reduce and b else x[_] for _ in range(len(x)) if y[_]]
  for i in df.values:
    v = i[1:]
    barrier = sum(v) * limit
    r = list(map(lambda j: j >= barrier, v))
    data += [pd.DataFrame(data=[[i[0], *f(v, r, barrier)]], columns=[df.columns[0], *f(df.columns[1:], r)])]
  return data


def counter(func: Callable) -> Callable:
  """
  :param func: Liste tipi bir değer döndüren, counter tarafından sarılacak olan fonksiyon.
  :return: func fonksiyonundan dönen listenin içindeki elemanların liste içerisindeki tekrar
       sayılarını içeren bir sözlüğü döndüren fonksiyonu döndürür.
  """
  return lambda *args, **kwargs: {i: f.count(i) for i in f} if (f := func(*args, **kwargs)) else {}


def translate_votes(df: pd.DataFrame) -> Callable:
  """
  :param df: Seçim bölgelerine göre partilerin aldıkları oy oranlarının
        tutulduğu veri seti.
  :return: func fonksiyonunu argüman olarak alan ve sarıcı fonksiyonu
       döndüren bir fonksiyon döndürür. Sarıcı fonksiyon içinde,
       her bir seçim bölgesindeki her bir sıradaki oyun hangi partiden
       geldiği bulunur ve bu sıradaki değer partinin ismiyle değiştirilir.
  """
  return (
    lambda func: lambda *args, **kwargs: [
      df.columns[[i in df[j].values for j in df.columns].index(True)] for i in f
    ] if (f := func(*args, **kwargs)) else 0
  )


def real_representation(x: list, n: int, factor: float) -> list:
  """
  Bu yöntemin algoritması şu şekildedir:

  n sayıda partimiz ve k sayıda sandalyemiz varsa,
  her bir sandalye sum(n) / k kadarlık oy oranını temsil ediyor demektir.
  Bu değere sandalye oyu diyelim.

  1. sıraya en yüksek oy alan partinin oyu yazılır.
    Bu partinin oylarından sandalye oyu çıkartılır.
    Toplam sandalye sayısı da bir eksiltilir.
  2. sırada da 1. sıradaki işlemin aynısı yapılır.
    Bu işlem n = 0 olana kadar yani bütün sandalyeler dolana kadar devam eder.

  :param factor:
  :param x: Bir seçim bölgesinde seçim barajını geçebilmiş partilerin oy miktarları.
  :param n: Bir seçim bölgesinde çıkartılabilecek toplam milletvekili sayısı.
  :return: Her bir sandalyenin temsil ettiği oy sayısını liste olarak geri döndürür.
  """
  return (
    [x[i] for i in r]
    if (
      r := (
        f := lambda x_, n_, factor_: (
          [a, *f([x_[i] if i != a else x_[i] - m for i in range(len(x_))], n_ - 1, factor_)]
          if (m := factor * sum(x_) / n_, a := x_.index(max(x_))) else 0
        ) if n_ else [])(x, n, factor)
    ) else None
  )


def division_by_coefficients(f: Callable, x: list, n: int, size: int) -> list:
  """
  Bu yaklaşımda, genel algoritma aşağıdaki gibi olsa da,
  sonuçları farklılaştıran metodlar f ve size parametreleridir.

  Bu yöntemde oylar, belirli sayıdaki katsayılara bölünüp
  bölümler büyükten küçüğe doğru sıralanır.
  Sıralama sonucunda ilk n sırada hangi partilerin
  bölümleri yer alıyorsa, bu partiler sandalye kazanırlar.

  :param f: D-Hondt, Sainte-Lague, Huntington-Hill, Midpoint gibi farklı metodları
       implemente edebilmek için bir fonksiyon.
  :param x: Bir seçim bölgesinde seçim barajını geçebilmiş partilerin oy miktarları.
  :param n: Bir seçim bölgesinde çıkartılabilecek toplam milletvekili sayısı.
  :param size: Oy bölümünde kullanılacak çarpan sayısı.
  :return: Her bir sandalyenin temsil ettiği oy sayısını liste olarak geri döndürür.
  """
  return [
    i[0] for i in sorted([[i, i / f(j)] for i in x for j in range(size)], key=lambda k: k[1], reverse=True)[:n]
  ]


def get_realized_distribution(ratios: list, columns: list) -> dict:
  """
  :param ratios: 2018 Türkiye Genel seçimlerinde bütün seçim bölgelerinde
          gerçekleşen parti milletvekili oranları.
  :param columns: Milletvekili oranları tablosunun sütunları.
  :return: İlgili seçim bölgesinde gerçekleşen sandalye dağılımını sözlük
       veri tipinde döndürür.
  """
  return {j: i for i, j in zip(ratios[1:-1], columns[1:-1]) if i}


def main() -> None:
  oy_oranlari = pd.read_excel("27. Dönem Oy Oranları.xlsx")
  milletvekili_oranlari = pd.read_excel("27. Dönem Milletvekili Oranları.xlsx")
  oy_oranlari = apply_limit(df=oy_oranlari, limit=0.1, reduce=False)
  for oy_orani, mm_orani in zip(oy_oranlari, milletvekili_oranlari.values):
    x = [i for i in oy_orani.values[0][1:]]
    n = mm_orani[-1]

    @counter
    @translate_votes(df=oy_orani)
    def call(func: Callable, *args, **kwargs) -> list: return func(*args, **kwargs)

    print(
      f"{oy_orani.values[0][0]} -> Deputy Number: {n}\n"
      f"Real Representation Method : {call(func=real_representation, x=x, n=n, factor=1)}\n"
      f"D'Hondt Method: {call(func=division_by_coefficients, x=x, n=n, f=lambda k: k + 1, size=4)}\n"
      f"Sainte-Lague Method: {call(func=division_by_coefficients, x=x, n=n, f=lambda k: k + 2, size=4)}\n"
      f"Huntington-Hill Method: {call(func=division_by_coefficients, x=x, n=n, f=lambda k: k**0.5 + 1, size=4)}\n"
      f"Midpoint Method: {call(func=division_by_coefficients, x=x, n=n, f=lambda k: k + 1/2, size=4)}\n"
      f"Realized Distribution: "
      f"{get_realized_distribution(ratios=mm_orani, columns=milletvekili_oranlari.columns)}\n"
    )


if __name__ == "__main__":
  main()

Bu kodları çalıştırdığımızda, bir sonraki mesajda yer alan reduce=True ifadesi altındaki çıktıyı alıyoruz.

reduce=False durumuna göre üretilen sonuçları da iki sonraki mesajda yer alan reduce=False ifadesi altındaki çıktıda görebilirsiniz.

Seçim barajı uygulanırken reduce parametresine True değerini verirsek, her seçim bölgesindeki seçim barajını geçen partilerin her birinden o bölgedeki seçim barajı kadar oy eksiltilir. Bu duruma göre farklı bir dağılım gerçekleşiyor. reduce parametresine False değerini verdiğimizde de farklı bir dağılım gerçekleşiyor. Siz olsaydınız hangi gerekçeyle reduce seçeneğini False veya True yapardınız?

Sonuçlara bakacak olursak, bazı seçim bölgelerinde gerçekleşen milletvekili dağılımları ile yöntemlerin ürettiği milletvekili dağılımları arasında farklar var. Bazı seçim bölgelerinde gerçekleşen milletvekili dağılımı, kullandığımız seçim sistemi olduğu söylenen D'Hondt yönteminin ürettiği dağılıma değil de başka yöntemlerin ürettiği dağılımlara uyuyor.

Bahsettiğim bu bazı seçim bölgelerinde D'Hondt yönteminin ürettiği milletvekili dağılımı ile gerçekleşen milletvekili dağılımı arasındaki farklılaşmanın neden kaynaklanmış olabileceğini araştırıyorum, gözden kaçırdığım bir hata mı yaptım yoksa seçim bölgelerinde farklı sandalye dağıtım yöntemleri mi kullanılıyor bilmiyorum, cevabını merak ediyorum.

Son olarak mevcut yöntemler arasından, hangisini hangi gerekçe ile tercih ederdiniz bu konuda varsa yorumlarınızı almak isterim.

Tekrar görüşmek üzere…

3 Beğeni

reduce=True

ADANA -> Deputy Number: 15
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'CHP': 5, 'HDP': 1, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 2, 'HDP': 2, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}

ADIYAMAN -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 1}

AFYONKARAHİSAR -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

AĞRI -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'HDP': 3, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 3}

AKSARAY -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}

AMASYA -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

ANKARA-1 -> Deputy Number: 13
Real Representation Method : {'CHP': 7, 'AKP': 5, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 5, 'İYİP': 2}

ANKARA-2 -> Deputy Number: 11
Real Representation Method : {'AKP': 8, 'CHP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 2, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

ANKARA-3 -> Deputy Number: 12
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'CHP': 3, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 2, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}

ANTALYA -> Deputy Number: 16
Real Representation Method : {'AKP': 8, 'CHP': 6, 'İYİP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 5, 'İYİP': 3}

ARDAHAN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

ARTVİN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

AYDIN -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'CHP': 4, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

BALIKESİR -> Deputy Number: 9
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

BARTIN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

BATMAN -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'HDP': 4, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 4}

BAYBURT -> Deputy Number: 1
Real Representation Method : {'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1}

BİLECİK -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

BİNGÖL -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 1}

BİTLİS -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 1}

BOLU -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

BURDUR -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

BURSA-1 -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 6, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

BURSA-2 -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 8, 'CHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

ÇANAKKALE -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 2}

ÇANKIRI -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

ÇORUM -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 1}

DENİZLİ -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

DİYARBAKIR -> Deputy Number: 12
Real Representation Method : {'HDP': 10, 'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'HDP': 9}

DÜZCE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1}

EDİRNE -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'CHP': 3, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 3, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 3, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 3, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'CHP': 3, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

ELAZIĞ -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 5}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 1}

ERZİNCAN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

ERZURUM -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}

ESKİŞEHİR -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 3}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

GAZİANTEP -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'AKP': 11, 'CHP': 1, 'MHP': 1, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'HDP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'HDP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'HDP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'HDP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 8, 'MHP': 2, 'HDP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

GİRESUN -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 1}

GÜMÜŞHANE -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

HAKKARİ -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'HDP': 3}
D'Hondt Method: {'HDP': 3}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 3}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 3}
Midpoint Method: {'HDP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 2}

HATAY -> Deputy Number: 11
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 5, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 4}

IĞDIR -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'HDP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 2}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 2}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 2}
Midpoint Method: {'HDP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'MHP': 1, 'HDP': 1}

ISPARTA -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'İYİP': 1}

İSTANBUL-1 -> Deputy Number: 35
Real Representation Method : {'AKP': 21, 'CHP': 13, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 15, 'MHP': 3, 'HDP': 4, 'CHP': 10, 'İYİP': 3}

İSTANBUL-2 -> Deputy Number: 28
Real Representation Method : {'AKP': 19, 'CHP': 8, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 13, 'MHP': 2, 'HDP': 3, 'CHP': 8, 'İYİP': 2}

İSTANBUL-3 -> Deputy Number: 35
Real Representation Method : {'AKP': 21, 'CHP': 11, 'HDP': 3}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 15, 'MHP': 3, 'HDP': 5, 'CHP': 9, 'İYİP': 3}

İZMİR-1 -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'CHP': 8, 'AKP': 5, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 7, 'İYİP': 1}

İZMİR-2 -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'CHP': 9, 'AKP': 5}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'HDP': 2}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'HDP': 2}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'HDP': 2}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 4, 'HDP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 7, 'İYİP': 1}

KAHRAMANMARAŞ -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

KARABÜK -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

KARAMAN -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

KARS -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 1}

KASTAMONU -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

KAYSERİ -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4, 'CHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

KIRIKKALE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

KIRKLARELİ -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'CHP': 2, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 3}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 3}
Midpoint Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 2}

KIRŞEHİR -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

KİLİS -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

KOCAELİ -> Deputy Number: 13
Real Representation Method : {'AKP': 10, 'CHP': 3}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 4, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 7, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

KONYA -> Deputy Number: 15
Real Representation Method : {'AKP': 13, 'MHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 10, 'MHP': 2, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

KÜTAHYA -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

MALATYA -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

MANİSA -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 6, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

MARDİN -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'HDP': 4, 'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 4}

MERSİN -> Deputy Number: 13
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 4, 'HDP': 2, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 2, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}

MUĞLA -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}

MUŞ -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'HDP': 3, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 3}

NEVŞEHİR -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

NİĞDE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

ORDU -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 2}

OSMANİYE -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

RİZE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 3}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 3}

SAKARYA -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'AKP': 6, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

SAMSUN -> Deputy Number: 9
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

SİİRT -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'HDP': 2, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 2}

SİNOP -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

SİVAS -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

ŞANLIURFA -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'AKP': 10, 'HDP': 4}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 8, 'MHP': 1, 'HDP': 4, 'CHP': 1}

ŞIRNAK -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'HDP': 4}
D'Hondt Method: {'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 3}

TEKİRDAĞ -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'CHP': 4, 'AKP': 3}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

TOKAT -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

TRABZON -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

TUNCELİ -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'HDP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 2}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 2}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 2}
Midpoint Method: {'HDP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'HDP': 1, 'CHP': 1}

UŞAK -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

VAN -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'HDP': 6, 'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'HDP': 5}

YALOVA -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

YOZGAT -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

ZONGULDAK -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'CHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 2}

reduce=False

ADANA -> Deputy Number: 15
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 4, 'HDP': 2, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 2, 'HDP': 2, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}

ADIYAMAN -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'HDP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'HDP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 1}

AFYONKARAHİSAR -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

AĞRI -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'HDP': 3, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 3}

AKSARAY -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}

AMASYA -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

ANKARA-1 -> Deputy Number: 13
Real Representation Method : {'CHP': 5, 'AKP': 4, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 5, 'İYİP': 2}

ANKARA-2 -> Deputy Number: 11
Real Representation Method : {'AKP': 6, 'CHP': 2, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 3, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 2, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

ANKARA-3 -> Deputy Number: 12
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 3, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 2, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}

ANTALYA -> Deputy Number: 16
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'CHP': 6, 'İYİP': 3}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 5, 'İYİP': 3}

ARDAHAN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

ARTVİN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

AYDIN -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'CHP': 3, 'AKP': 3, 'İYİP': 2}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'CHP': 3, 'AKP': 3, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

BALIKESİR -> Deputy Number: 9
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

BARTIN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

BATMAN -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'HDP': 4, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 4}

BAYBURT -> Deputy Number: 1
Real Representation Method : {'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1}

BİLECİK -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

BİNGÖL -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 1}

BİTLİS -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 1}

BOLU -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

BURDUR -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

BURSA-1 -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

BURSA-2 -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 6, 'CHP': 2, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

ÇANAKKALE -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 2}

ÇANKIRI -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

ÇORUM -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 1}

DENİZLİ -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

DİYARBAKIR -> Deputy Number: 12
Real Representation Method : {'HDP': 9, 'AKP': 3}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'HDP': 9}

DÜZCE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1}

EDİRNE -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'CHP': 2, 'AKP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 3, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 3, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

ELAZIĞ -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 1}

ERZİNCAN -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

ERZURUM -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}

ESKİŞEHİR -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

GAZİANTEP -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'AKP': 8, 'CHP': 2, 'MHP': 2, 'HDP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'HDP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'HDP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'HDP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'HDP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 8, 'MHP': 2, 'HDP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

GİRESUN -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 1}

GÜMÜŞHANE -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

HAKKARİ -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'HDP': 2, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 3}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 3}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 3}
Midpoint Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 2}

HATAY -> Deputy Number: 11
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 4}

IĞDIR -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'HDP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 2}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'MHP': 1, 'HDP': 1}

ISPARTA -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'İYİP': 1}

İSTANBUL-1 -> Deputy Number: 35
Real Representation Method : {'AKP': 17, 'CHP': 13, 'HDP': 5}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 15, 'MHP': 3, 'HDP': 4, 'CHP': 10, 'İYİP': 3}

İSTANBUL-2 -> Deputy Number: 28
Real Representation Method : {'AKP': 15, 'CHP': 9, 'HDP': 4}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 13, 'MHP': 2, 'HDP': 3, 'CHP': 8, 'İYİP': 2}

İSTANBUL-3 -> Deputy Number: 35
Real Representation Method : {'AKP': 18, 'CHP': 11, 'HDP': 6}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 15, 'MHP': 3, 'HDP': 5, 'CHP': 9, 'İYİP': 3}

İZMİR-1 -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'CHP': 6, 'AKP': 4, 'HDP': 2, 'İYİP': 2}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 3}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 3}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 4, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 7, 'İYİP': 1}

İZMİR-2 -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'CHP': 6, 'AKP': 4, 'İYİP': 2, 'HDP': 2}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'HDP': 3}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'HDP': 3}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'HDP': 3}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 4, 'İYİP': 3, 'HDP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 7, 'İYİP': 1}

KAHRAMANMARAŞ -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'AKP': 6, 'MHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

KARABÜK -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

KARAMAN -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

KARS -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'HDP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 1}

KASTAMONU -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

KAYSERİ -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'MHP': 2, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 3, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 3, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 6, 'MHP': 2, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

KIRIKKALE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

KIRKLARELİ -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'CHP': 2, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 2, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'CHP': 1, 'AKP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 2}

KIRŞEHİR -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

KİLİS -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2}

KOCAELİ -> Deputy Number: 13
Real Representation Method : {'AKP': 7, 'CHP': 3, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'İYİP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'İYİP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'İYİP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'MHP': 3, 'İYİP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 7, 'MHP': 1, 'HDP': 1, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

KONYA -> Deputy Number: 15
Real Representation Method : {'AKP': 12, 'MHP': 3}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 10, 'MHP': 2, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

KÜTAHYA -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

MALATYA -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

MANİSA -> Deputy Number: 10
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

MARDİN -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'HDP': 4, 'AKP': 2}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'HDP': 4}

MERSİN -> Deputy Number: 13
Real Representation Method : {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'HDP': 2, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 2, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 2, 'İYİP': 2, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 4, 'HDP': 3, 'İYİP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 3, 'HDP': 2, 'İYİP': 2, 'MHP': 2}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'HDP': 2, 'CHP': 3, 'İYİP': 2}

MUĞLA -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'CHP': 4, 'AKP': 2, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 4, 'İYİP': 1}

MUŞ -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'HDP': 3, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 3}

NEVŞEHİR -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

NİĞDE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

ORDU -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 2}

OSMANİYE -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'MHP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'MHP': 1, 'İYİP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

RİZE -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3}
Midpoint Method: {'AKP': 3}
Realized Distribution: {'AKP': 3}

SAKARYA -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'MHP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'MHP': 1, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

SAMSUN -> Deputy Number: 9
Real Representation Method : {'AKP': 5, 'CHP': 2, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 2, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 2, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 2, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'CHP': 2, 'MHP': 2, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 5, 'MHP': 1, 'CHP': 2, 'İYİP': 1}

SİİRT -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'HDP': 2, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 2, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 2}

SİNOP -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2}
Midpoint Method: {'AKP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'CHP': 1}

SİVAS -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

ŞANLIURFA -> Deputy Number: 14
Real Representation Method : {'AKP': 9, 'HDP': 5}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Midpoint Method: {'AKP': 4, 'HDP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 8, 'MHP': 1, 'HDP': 4, 'CHP': 1}

ŞIRNAK -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'HDP': 3, 'AKP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 4}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 3, 'AKP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 1, 'HDP': 3}

TEKİRDAĞ -> Deputy Number: 7
Real Representation Method : {'CHP': 3, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'CHP': 3, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Sainte-Lague Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Huntington-Hill Method: {'CHP': 4, 'AKP': 3}
Midpoint Method: {'CHP': 3, 'AKP': 3, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 3, 'İYİP': 1}

TOKAT -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

TRABZON -> Deputy Number: 6
Real Representation Method : {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 3, 'CHP': 1, 'MHP': 1, 'İYİP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 4, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}

TUNCELİ -> Deputy Number: 2
Real Representation Method : {'HDP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'HDP': 1, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 2}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 1, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'HDP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'HDP': 1, 'CHP': 1}

UŞAK -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 1, 'CHP': 1, 'İYİP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

VAN -> Deputy Number: 8
Real Representation Method : {'HDP': 5, 'AKP': 3}
D'Hondt Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Sainte-Lague Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Huntington-Hill Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Midpoint Method: {'HDP': 4, 'AKP': 4}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'HDP': 5}

YALOVA -> Deputy Number: 3
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'CHP': 1}

YOZGAT -> Deputy Number: 4
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 3, 'MHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'CHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 2, 'MHP': 1, 'CHP': 1}

ZONGULDAK -> Deputy Number: 5
Real Representation Method : {'AKP': 2, 'CHP': 2, 'MHP': 1}
D'Hondt Method: {'AKP': 3, 'CHP': 2}
Sainte-Lague Method: {'AKP': 3, 'CHP': 2}
Huntington-Hill Method: {'AKP': 4, 'CHP': 1}
Midpoint Method: {'AKP': 2, 'CHP': 2, 'MHP': 1}
Realized Distribution: {'AKP': 3, 'CHP': 2}

Merhaba.

2839 Sayılı Kanun Madde 34:

Bağımsız adaylar ve 33 üncü maddede yazılı oranı aşan siyasi partiler ile bu oranı aşan ittifakı 
oluşturan partilerin, bir seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki şekilde 
hesaplanır:

Aklıma gelen ilk ihtimal, datasetinizde bağımsız milletvekillerinin girdiği iller ve bu illerdeki hesaplamalarda sorun olabilir.

TBMM 27. dönem milletvekilleri listesi - Vikipedi (wikipedia.org)

Bağımsızların olduğu bölme işlemi belki ufak sapmalara neden olmuştur.

Şahsi görüşüm hiç biri.

Basitçe,oyları toplayıp vekil sayına bölmek.

Oy sayıları kadar vekil vermek.

Küçük partileri de dikkate alarak ama oyları da heba etmemek adına. Aldığı oy ortamala oyun %50 sini geçiyorsa küçük partiye, geçmiyorsa sıralamada bir üzerindeki partiye vermek.

Tabi bu tartışmaya açık, azınlık temsili için küçük partiye de aktarılabilir.

Bilmiyorum. Anlayamadım daha.

Bunu yapan metod, real_representation metodu. “Adil” olup olmadığı bölgeden bölgeye değişebilir ki bazı yerlerde diğer metodların temsil imkanı tanımadığı partilere temsil hakkı da kazandırabiliyor ama meclis aritmetiğini oy aritmetiğine göre en gerçekçi şekilde yansıtan yöntem bu görünüyor.

Real Representation methodu ortalamayı geçiyorsa sandalye ver yaklaşımı üzerine kurulu, sizin bahsettiğiniz yöntem, ortalamanın % 50'sini geçiyorsa sandalye ver yaklaşımı üzerine kurulu. Güzel bir fikir verdiniz. Nasıl ki, D'Hondt, Sainte-Lague, Huntington-Hill, Midpoint ve türevleri bir tip algoritmanın farklı varyasyonları ise, bu real representation metoduna da katsayı dahil ederek benzer varyasyonlar üretebiliriz.

İlk mesajda yer alan kodlardaki real_representation metoduna bir tane factor isimli, ortalamayı oranlayan bir parametre ekliyorum.

Kodda ortalama veya sizin dediğiniz gibi ortalama * 0.5 gibi değerleri geçen en yüksek partiye bir sandalye kazandırılıyor, bu partiden ilgili sandalyeyi kapmasını sağlayan ortalama değer çıkartıldıktan sonra benzer işlem boşta koltuk kalmayıncaya kadar yine uygulanıyor. Görünen o ki, bu işlem esnasında, ortalamayı geçmiş olmalarına ve seçilmeye hak kazanmış olmalarına rağmen, bağımsız adaylara sıra gelmiyor.

Ama benim indirdiğim dosyada da bağımsız adaylarla alakalı bir bilgi de yok. Yani toplamda 600 milletvekili var hepsi de partili. O halde bağımsızların çoğu da bağımsız olarak seçilmediler, bir partiyle işbirliği yaptılar sonradan bağımsız oldular öyle değil mi?

Merak ettim baktım, aynen öyle olmuş.

Bende benzer veriye ulaştım.

Kanundaki hesaplamayı da anlamaya çalışıyorum. Bağımsız oyların direkt düşüp düşmediği yada diğerlerine mi dağıtıldığını bulamadım henüz.

Dağıtılıyor muhtemelen ama emin değilim. Bu durumda bağımsız adayların bu sapmaya neden olduğu önerme.

Çünkü ben şu an meclise girenleri görebiliyorum. Adayları göremedim.

Bir çok faktör geliyor aklıma.

Yaptığınız hesaplamalarda sapma toplamda kaç vekil? Ve hangi illerde.

Belki bu bize o illere odaklanıp, bağımsız aday durumlarını daha iyi yorumlama olanağı sağlayabilir.

EDIT:

YSK nın sitesinden:

Eğitim durumları sekmesinde buldum.

68 bağımsız aday başvurmuş.

YSK Web Portal

Bunlardan kaçı nasıl seçildi yada seçilmedi hangi partiye hangi aşamada geçti yada geçemedi emin olamadım.

Bu kısım bilinirse, sorun çözülür aslında. Benim çok da güvenmeyerek okuduğum bir kaynağa göre, seçim barajını aşmış partilerden seçim bölgesindeki baraj neyse o kadar oy düşülüyormuş.

Bu arada az önce yine merak edip baktım. Bağımsızlar zaten seçim barajını aşamıyorlar. apply_limit fonksiyonuyla % 10'luk seçim barajı uygulayınca zaten otomatik olarak eleniyorlar.

Barajı geçemeyen partilerin ve bağımsızların oyları kadar oylar barajı geçen partilerden, aldıkları oy oranlarına göre düşülüyor mu acaba?

Daha D'Hondt'da toplamda kaç bölgede kaç vekil sapma olduğuna bakmadım. Çıktılara bakarak sapma olduğunu tespit ettim ama henüz miktarları hakkında bir çalışma yapmadım.

Kanunu tekrar okudum.

Geçerli oy hesabı:

Geçerli oyların hesabı:

` Madde 29 – (Değişik: 27/10/1995-4125/15 md.) Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasi partinin 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca almış olduğu geçerli oyların toplamı siyasi partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gösterir. (Ek iki cümle: 13/3/2018-7102/18 md.) Ancak aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilir. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilir.

(Değişik: 27/10/1995-4125/15 md.) Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca elde ettiği geçerli oyların toplamıdır.

`

ve

Milletvekili dağıtımı ile ilgili madde.

**)** Seçime katılmış siyasi partilerin (…)(2) ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasi partilerin (…)(2) oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe.... ila o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan siyasi partilere (…)(2) ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre milletvekili tahsis olunur.

Benim yorumum.

Milletvekili dağılımı yapılırken ilgili ilde bağımsız aday var ve oyları geçerli oy tanımına uyuyorsa geçerli sayılıyor. Yani seçilemese yada kazanamasa dahi.

Sonra bu rakamlar 34. Maddey göre sizin belirttiğiniz algoritmadan geçiriliyor.

Doğal olarak millevekili olamıyor. Ama dağılıma belli bir miktar etkide bulunuyor.

Burada daha önce belirttiğim üzere o 68 bağımsız adayın bazıları kendi illerinde bu sapmalara neden olmuş olabilir.

Söylediğim gibi rakamlardaki sapmalara bakıp illerde bire bir arşiv taraması ile adayları tespit edip hesaplamaları kontrol etmek gerekebilir.

Burada anlatılan, D'Hondt metodunun açıklaması. Barajı geçen partilerden %10 oy eksiltmediğimiz, yani D'Hondt fonksiyonunu reduce=False yaptığımızda da sapma gerçekleşiyor. Enteresan gerçekten. Uygulanan barajdan ötürü, barajı geçen oylar üzerinde bir azaltma işlemi gerçekleşiyor olabilir de olmayabilir de, belki de sapmaya bu bilmediğimiz azaltma miktarı da yol açıyor olabilir veya başka bir şey, bilemiyorum. Belki de dediğiniz gibi bağımsız oylardan kaynaklanıyor. Bir şeyler bulursam paylaşırım.

Konu ilginç. Birilerinin böyle şeyleri incelemesi güzel.

Lakin mühendislik optimizasyondur. Hesapladığınız sapma miktarı ne kadar bilemeden ihmal edilebilir ne kadar dikkate değer bir değer bilemiyorum.

Yani toplamda 5 milletvekili sapması benim için ihmal edilebilir bir değer. Ama 20 kadar bir sapma varsa bu bir grup kuracak kadar ciddi bir rakam olduğundan.

Mevzuatın derinlerine inmeye başlayabilirim.

Bağımsız adaylarda baraj hesabı olmadığını düşünürsek, bağımsız aday etkisi bana daha sıcak bir ihtimal olarak geliyor.

Ama hesaplamadan her şey olabilir ihtimaller her zaman bir birine yakındır.

Siz hesaplar yada paylaşırsanız ve sapma oranı söylediğim gibi yüksek ise incelemeye değer.

Diğer taraftan 600 vekillik için aday olan binlerce kişi yanlış hesaba kurban olmayı göze alacak kadar sakin değildir diye tahmin ediyorum.

Yanlış anlamayın, yaptılarsa doğrudur demiyorum. Tabi ki bir hata da olabilir. Ama ortada bir hata olması için mühendislik alışkanlığı tolerans değerlerini görmem gerekiyor.

Kodlarınızı çalıştırıp datayı analiz etmeye üşendim açıkcası. Size yük olmazsa rakamlarla gelirseniz daha çok beyin fırtınası yapabiliriz belki.

Şu an kod çalıştıracak formunda değilim.

Merakla bulduklarınızı paylaşmanızı bekliyorum. Kolay gelsin.

Kullandığınız oy sayılarına ait veri seti, “yurt dışı hariç oylar” ı içeren bir veri seti. Yurt dışı oyları da dahil etmeniz gerekiyor.
Veri Seti (Sekmelerle ayrılmış) “(Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali)” aşağıda:

. AKP MHP HUDAPAR VP HDP CHP SP İYİP BĞMSZ
. Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Genel Toplam
Adana 461191 156257 7042 2502 179742 346425 14118 161497 413 1329187
Adiyaman 191079 31716 4262 599 53444 41796 5626 18278 0 346800
Afyonkarahisar 255430 64342 994 1175 5780 66700 5102 61684 0 461207
Agri 66624 5800 1740 421 143885 6729 1892 3834 287 231212
Aksaray 131386 48064 648 460 3678 23160 1952 24660 0 234008
Amasya 106937 28240 368 465 5165 56313 2535 27555 0 227578
Ankara1 391457 136050 1194 3280 112080 450518 17368 156592 1024 1269563
Ankara2 547713 160089 1266 2038 45211 187834 16464 111787 0 1072402
Ankara3 494955 168827 1370 2331 69942 286991 19101 160862 469 1204848
Antalya 517530 149777 3187 3917 108479 431675 14207 250294 1285 1480351
Ardahan 21704 3957 205 207 13662 15115 585 2994 0 58429
Artvin 46769 11774 329 432 5676 36973 1679 11825 0 115457
Aydin 237734 59212 1823 2653 68447 248359 5138 108144 0 731510
Balikesir 357932 65380 1533 2881 36770 262566 10073 127213 225 864573
Bartin 59687 21604 350 672 2162 32331 2690 7411 0 126907
Batman 72948 3561 11 444 181841 5357 9166 3530 15998 292856
Bayburt 28216 13463 79 51 593 2097 1593 3020 0 49112
Bilecik 61261 13213 459 386 4776 39824 1583 19960 0 141462
Bingol 80022 8502 6301 344 38803 3312 1570 5909 0 144763
Bitlis 73706 6716 1815 539 69965 4495 1824 5397 0 164457
Bolu 105102 30123 382 578 4188 40954 3069 17235 0 201631
Burdur 76123 22059 571 750 3385 35690 2699 35155 0 176432
Bursa1 433129 99469 1722 2393 47685 258159 16504 142512 885 1002458
Bursa2 468401 109992 2778 2324 63345 185234 16986 100503 0 949563
Canakkale 139798 25938 713 1245 14014 126498 2888 62716 263 374073
Cankiri 70533 23375 207 251 1321 7982 1310 14143 0 119122
Corum 186915 50387 634 869 13096 72945 3909 30215 0 358970
Denizli 278925 63105 1740 2176 27588 192012 5723 112713 573 684555
Diyarbakir 182763 11981 32 1223 558601 21306 14303 23860 37755 851824
Duzce 138507 46227 312 644 5103 35925 3674 16672 0 247064
Edirne 78982 13958 617 885 10181 125476 2846 43214 218 276377
Elazig 191626 47558 5210 587 35460 37751 6199 26987 0 351378
Erzincan 66465 27652 144 160 8387 37865 1629 6194 0 148496
Erzurum 238941 80780 849 715 52151 19280 7689 35504 0 435909
Eskisehir 225551 57747 780 1445 24821 187676 6452 76784 277 581533
Gaziantep 540735 133202 8743 2031 124858 158769 12576 70179 0 1051093
Giresun 156447 31556 813 835 4499 51840 3634 41997 0 291621
Gumushane 46224 16712 223 185 1077 6057 1604 9218 0 81300
Hakkari 28048 5167 797 282 98064 4833 746 1826 0 139763
Hatay 340122 135667 1546 1365 103530 287438 8449 61380 0 939497
igdir 19466 22448 202 211 41545 2669 1877 5518 0 93936
isparta 133707 36767 721 919 5959 46224 4211 51509 0 280017
istanbul1 1432502 283016 4896 7599 390752 997889 53545 282001 1903 3454103
istanbul2 1218889 218727 5422 5242 331407 668333 41941 204598 1170 2695729
istanbul3 1378027 278199 6638 6002 473364 832342 44384 268798 1007 3288761
izmir1 407119 83005 2329 4337 177358 581342 11152 148318 959 1415919
izmir2 429462 100307 2506 4845 157616 623028 12114 168774 993 1499645
Kahramanmaras 391098 109216 1556 1377 25730 65348 10060 64494 0 668879
Karabuk 83252 21007 329 564 2290 25772 2660 18829 0 154703
Karaman 84410 23620 362 534 2491 25615 2482 18195 0 157709
Kars 55911 10664 430 426 47052 21132 1012 10853 0 147480
Kastamonu 130270 50072 736 1095 2821 38793 2357 23251 0 249395
Kayseri 443015 187936 1512 1344 20742 108268 15035 96334 795 874981
Kilis 38481 15405 180 131 1741 11051 1019 7690 0 75698
Kirikkale 76851 42627 299 314 2796 26888 2117 24021 0 175913
Kirklareli 66885 12125 367 695 8417 118168 1499 40604 61 248821
Kirsehir 59471 24418 259 295 6779 36861 1437 14602 101 144223
Kocaeli 585313 137708 1889 2111 89162 243828 26436 125118 500 1212065
Konya 804146 209722 2838 2105 50266 130962 31614 121356 596 1353605
Kutahya 213353 71847 826 931 4701 49250 6984 41281 0 389173
Malatya 265833 79588 1638 695 34647 82651 7400 21056 0 493508
Manisa 385078 109812 2581 2816 67184 252578 8943 130009 0 959001
Mardin 120854 10429 8268 673 235722 13153 3278 4483 350 397210
Mersin 325518 145029 4529 2482 192573 304232 7814 154145 374 1136696
Mugla 182679 42033 1402 2667 43648 264842 3958 106862 0 648091
Mus 61197 7047 2791 406 102725 4667 1707 8165 0 188705
Nevsehir 101552 34118 558 433 3329 31705 2233 17192 0 191120
Nigde 93223 44131 451 630 3530 42974 2549 25190 0 212678
Ordu 236392 81680 1262 1784 6789 110237 5530 41032 0 484706
Osmaniye 113323 98996 1169 677 11210 42321 3076 41699 0 312471
Rize 145412 27831 236 372 3214 29234 4187 13479 276 224241
Sakarya 375397 88022 880 1232 17403 88486 13240 60586 0 645246
Samsun 443537 138480 1313 1816 15082 147454 12140 92817 715 853354
Sanliurfa 458246 80810 13528 997 251779 33791 11218 16174 3448 869991
Siirt 58760 5314 1782 281 77009 3841 1410 2399 0 150796
Sinop 77085 10064 449 789 2790 33789 1561 12952 0 139479
Sirnak 42516 9370 4856 363 164184 6363 1069 4629 408 233758
Sivas 223575 77772 547 648 8991 62345 7196 27987 266 409327
Tekirdag 230731 50255 929 1642 43729 253708 5203 78022 229 664448
Tokat 192946 63390 630 695 8009 79873 4946 36119 0 386608
Trabzon 287302 69424 634 957 6941 77656 12708 57325 287 513234
Tunceli 8216 3203 59 67 28510 14704 178 920 15 55872
Usak 105783 25667 613 744 7460 68725 3338 30984 0 243314
Van 167667 16245 4773 850 313017 13914 4208 6720 314 527708
Yalova 69369 12244 292 335 12530 44986 2046 15386 0 157188
Yozgat 138261 64026 453 451 3447 30138 3046 19162 0 258984
Zonguldak 178995 42316 830 1553 7406 119800 6866 30388 1191 389345

Şeyi de dahil etmen gerekiyor, bunları:
https://www.youtube.com/shorts/joQD5p4f4xQ

2 Beğeni

Böyle bir şey yaşandı mı yaşanmadı mı bilmiyoruz henüz. Elimizde kanıt yok. Peki yaşandıysa sence de bunun olmasını engelleyeceğinin sözünü veren insanlar da suçlu olmaz mı? Yani karşımdaki adama hırsız diyorsam, insanlara bu hırsızlığa mani olacağımın sözünü veriyorsam ve sonra da seçimde hırsızlık yapıldı diyorsam bence bende de kabahat vardır.

Ortada iddia edildiği gibi bir usülsüzlük varsa, hem beceriksizliğimizden bahsetmek, hem de partilerin resmi organlarının ysk’ya gitmeleri gerekmez miydi? Peki seçimde bahsedildiği gibi bir usülsüzlük yapılmamışsa ortalığı ayağa kaldırma sebebimiz ne olabilir? Bu iddiaları resmi parti sözcüleri sahiplenmiyorken, biz neden sahipleniyoruz?

Kazanmasını istediğim taraf 14 Mayıs’tan beridir o kadar güven kırıcı hareketlerde bulunuyor ki, ister istemez yukardaki sorular insanın aklına geliyor.

Koyun ve aptal yerine konulan aslında biz olmayalım?

Neden biliyor musun? Dün Orhan Gencebay’ın öldüğüne dair yalan bir haber ortaya atıldı ve “AKP oylarından birisi daha eksildi.” gibi yorumlar okudum da, o yüzden diyorum…

Yani bize anlatılan, sosyal medyada karşımıza çıkan şeylere inanmaya hazırız gerçekten. Ne olup ne bittiğinin bilgisini talep etmiyoruz bunun yerine başkalarının bize ne olup bittiğini anlatmasıyla yetiniyoruz. Sonuç olarak insanlar öyle bir hikaye anlatıyor ki, o hikayenin doğru olduğuna inanıyoruz.

Karşıt kutup olarak gördüğümüz kişilerde eleştirdiğimiz ne varsa aslında içinde olduğumuzu düşündüğümüz kutupta da var.

3 Beğeni

Sevgili Dostum,

Bu ülkede bir genç seçimdeki başarısızlığı halkına layık görmediği için İNTİHAR edebiliyor.

Ama bu ülkede kimse,
Depremdeki Koordinasyonsuzluğu,
21 yıllık iktidarına rağmen Ekonomik Çöküntüyü
21 yıllık muhalefetine rağmen Seçim Başarısızlığını
Halkına layık görmediği için İSTİFA edemiyor.

En başından beri kampanyayı yanlış yürüttüler.

Deprem ve Ekonomiyi, “ALEVİ, SUNNİ, KÜRD” gibi Suni MESELELERLE gündemden çıkardılar.

Halkı çantada keklik gördüler.

Biliyorum muhalefete söyleyecek çok sözümüz var.

Fakat bu Yaşlılar Cehenneminin ortasında kalan Biziz.
Bu ülkenin gençleri…

Kirliler içinde hangi kirliyle ittifak yapılacak ona mahkum edildik.

İnan ne desen haklısın.

Ama dediğim gibi, bu ülkenin yaşlılarında, başarısızlığı halkına layık
görmediği için İNTİHAR eden Kübra Ergin’in İradesi ve Liyakati yok.

21 Yıllık AKP iktidarını yaşamış,
Tüm kirliliklerini görmüş,
Tüm pisliklerine karşı mücadele etmiş bir kardeşin olarak sana sesleniyorum:

Lütfen TUVALET TERLİĞİNE bas…
Ve lütfen asla Örgütlenmekten vaz geçme…

Çünkü
Yağmacıların,
Koltuk bezirganlarının,
Cahil yaşlıların,
Gençliğimizden,
Geleceğimizden çaldığı en önemli şey zaten
YAŞAMA İRADEMİZ…

İrademizi umutsuzluğa mahkum etmek isteyenlere inat,
ASLA VAZ GEÇME.

Latin Amerikalı Bir devrimcinin dediği gibi:
“Bir şeyi kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin.
Ve unutma; kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin.”

ZAFER’e kadar, daima…
(Lütfen kimse bize, 21 yıldır yaşadığımız bu Cumhuriyeti tahrip eden güruhu
beceriksiz muhalefet yüzünden “yeniden olursa düzeltir” diye alternatif göstermesin. Biz kimin ne olduğunu 21 yıl yaşayarak deneyimledik.
Umarım bu “hikayeyi” de buradan silmezsiniz. Teşekkürler.)

2 Beğeni

Üstüne söylenecek çok söz var da, burası yeri değil @Shanyu.

Keyfi mesaj silmedim, bir gerekçesi oldu her zaman. Ama sildiğim bazı mesajlarda sana haksızlık yaptığımı düşünüyorsan özür dilerim.

@ismailarilik, şu moderatörlük yetkisini üstümden bir alırsan sevinirim; “Mesajımı siliyorsun” diye eleştiri alıyorum bak. :slight_smile: Şaka bir yana ciddiyim, moderatör olmak istemiyorum, varsa aklında birisi veya birileri ona/onlara bir teklif götür istersen.

Bu arada yurt dışı oylarını da içeren veri setini paylaştığın için teşekkür ederim @fozgence. Yine bazı sapmalar var, henüz nedenini bulamadım. Bir ara bu konuya yine döneceğim. Tekrar teşekkür ediyorum.

Konuya karışmak istemiyordum bardağı taşıran son damla oldu. Öyle bir şey yok. Doğru yada yanlış, istediğin zaman istediğin mesajımı da silebilirsin. Her iki moderatörle aynı fikirde olmayabilirim, yada mesajlarımı da silmiş olabilirler. Ama hiç bunu büyütmeye gerek görmedim. Bence siz de büyütmeyin.

Forum ve moderatörleriyle tadında bir forum. Mızıkçılık yapıp oynamıyorum deyip tadını kaçırmayın.

Aslında ben de şunu ekleyecektim zor tuttum çenemi.

Ülkelere göre IQ - Vikipedi (wikipedia.org)

Bunu hep aklımda tuttum çünkü Türkiye’de siyasi bir konu konuşmakla fanatik futbolcularla futbol konuşmak arasında hiç bir fark göremiyorum.

Bu arada benim bir kaygım yok cart diye oy verdiğim fraksiyonu da verdiğim partiyi de söylerim.

İkazınız yerinde ama yanlış. Evet kanunen isnat ispat gerektirir. Yani bir iddiada bulunan ispat etmekle de mükellef olur. Bu nedenle ispatlanmayacak iddiada bulunmak doğru değil. Lakin iddianın durumu hakkında şunu söyleyebilirim. Güneydoğuyu tanıyan bilen gören biri gitsin, aşiretlerde oy nasıl kullanılır, kime oy verileceğine nasıl karar veririli kendi yerinde sorsun öğrensin. Urfada bir hastanenin içinde insanların öldüğü bir olayla ilgili haberlere bakarsanız orada işlerin nasıl yürüdüğüne dair az çok bir tahminde bulunabilirsiniz.

Yanlış dedim o kısma da değineyim,

Yanlış bu. Evet kızgın olabilirsiniz. Evet sandıklarına sahip çıksaydı diyebilirsiniz, ama coğrafya kaderdir, bir ülkede oyların çalınma ihtimali ve neden sahip çıkılmadı konuşuluyorsa coğrafya sadece kaderdir. Yani sandık başı görevlilerinin parti ayırmaksızın işi zordu. Kimi yerlerde bölgesel faktörler kimi yerlerde 24 saate yakın cay, sigara, ekmek arası bir şeylerle yorgun argın uykusuz sandık başı beklediler. Zatan sorun da bu neden biz 2023 yılında bunu konuşmak ve neden güvenliğinden endişe etmek zorunda kalıyoruz.

Orada iddia edildiği gibi bir usülsüzlükle ilgili, ilgili parti gerekli girişimlerde bulundu. Gerekli işlemler de yapıldı.

B

Orhan Gencebay’ın ölüp ölmediği haberi benim de karşıma çıktı ama çok da ilgilenmedim. Ama şunu söyleyebilirim. Sosyal medyayı çok yanlış algılıyorsunuz. Bir profil size, kimin kaç yaşında hangi eğitim düzeyinde ne fikirde olduğunu belirtemez.

Bir oy daha eksildi diyen kişi, çocuk mudur, cahil midir bilemem ama benim aklımda üçüncü bir ihtimal daha var, ya bunun kimin ne işine yaradığını bilen bir profesyonel grup kendi dedikoduyu çıkarıp kendi bu tür cevapları organize ediyorsa?

Yok benim karşıt kutupla uzaktan yakından içimde aynı şeyler yok. Ben bu kadar pişkin bu kadar bile isteye kötülük yapan ve düşünen insanlar kadar kötü düşünemem. Seçimlere sadece, seçim olarak baktım. Parti fanatiği gibi olaylara bakanlardan hiç olmadım. Olmayı da düşünmüyorum.

Yine merak eden varsa hangi partiye neden oy verdiğimi de detayları ile anlatırım. Ama kim kazandı kim kaybetti ne oldu ne bitti ne kızdım ne üzüldüm ne sevindim. Çok da hayatımın odağı buna bağlı değil. Sadece bir yanılsama içindeyiz eminim bir gün herkes bir şeylere uyanacak.

@Shanyu , Sevgili genç. Yanlış düşünüyorsun. 70 yaşında bir büyüğüm, benim gibi yaşlı gurubu insanlar bir şeyler için çok uğraştı. Sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Sizler derken senden bahsetmiyorum gençlerden bahsediyorum.

Siz hala anlamamakta ısrar ediyorsunuz.

Bir kez daha anlatmaya çalışalım.

Bir ülke düşün, kurtuluş savaşı yaşamış, hayatı fakirlikle geçmiş öncesinde osmanlı dehasının sonucu milyonlarda askerini, erkeğini farklı kıtalardaki savaşlarda kaybetmiş. Yani bu adamlara yoksulluk fakirlik kor mu?

Üstte söylediğim gibi, onca yokluktan, yoksunluk kültüründen gelen halk vatan bayrak dersen hepsinin eksikliğini kenara koyar hiç de dert etmez etmedi de.

Hayır kampanyayı yanlış yürütmediler.

Hayır öyle görmediler.

Bak bozuluyorum ama hep suçu bize atıyorsun. Türkiye’nin yaş ortalamasına ve seçmen profile bak her suçu biz yaşlılara atma :slight_smile:

Başkanlık sistemi referandumu ohal halinde yapıldı. Halk bir darbe girişimden kafası karışık çıkmışken yapılan referandum sonucu. Artık %50+1 almak gerekiyordu. Bu durumda ittifak yapmak dışında çaresi olan var mıydı?

Objektif yazayım:

Cumhur ittifakı bir tarafına DSP bir tarafına Hüdapar, diğer tarafına MHP yi almak ister miydi acaba?

Millet ittifakı, CHP, Saadet yan yana gelmek ister miydi? İyi Parti saadet ve CHP ile? Hele eski Ak partili Deva ve Gelecek bunların hepsini ister miydi?

Yani aslında koşullar bir konu hariç her konuda aynı.

Moral bozmanızı da anlamıyorum. Baktığım kadarıyla seçimi kazanan olmadı. İkinci tura kaldı.

Biri bana mecliste çoğunluğu alan ittifak var diyebilir. Son bir kaç yıldır gördüğüm kadarıyla meclis zaten fonksiyone değil. Bakan atayacak olan cumhurbaşkanı. Rektör atayacak olan cumhur başkanı. Atıyorum, işçiye memura %50 zam kararnamesi yazacak meclisten dönecek o zaman o meclis kendi oy kaybeder. Yani görünen asıl kritik seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi.

21 yılın bezginliğinden her şey bir anda olsun bitsin diye sinirlerinizi yıpratmışsınız. Ama ikinci tur var. Sizin gibi hassas kalplere göre değil bu dünya.

Ben hala ikinci turda kimin kazanabileceğini kestiremiyorum.

Hangisi kazanırsa bana uyar. Mevcut devam ederse, patlamak üzere olan ekonomi kucağında, alternatifi kazanırsa aynı ekonomi ile kucağında.

Bakalım kimin elinde patlayacak.

Yaşlılara kızmaz değişim tarafında olduğuma inanırsan bana kalsa bu bomba mevcudun elinde patlamalı ki benim anladığım bu ülkede dibi görmeden suyun yüzüne çıkma gibi bir alışkanlık yok. Ya çıkamazsak dersen, yoo, biz ne dipler gördük. Siz daha bu kadarcıktan yıldınız.

Birinci körfez savaşında Saddam kimyasal bomba atacak diye evin camlarına naylon çakıp boğulan insan gördü.

Aynı yıl icinde, uğur mumcu cinayeti, eşref bitlis kazası, başbağlar katliyamı, madımak olayları, neler neler. 93 senesi sene değil facia fırtınasıydı. 80’leri hiç anlatmayayım.

Ama sana bir tüyo:

Bu iş neden böyle oldu. Bir uydu alıcı cihaz al. TKGS özellik ve aç bak ne gördüğünü söyleyeyim. İlk on TV kanalında neredeyse 9 tanesinin bir siyasi görüşte diğerinin de ona muhalif görüşte yayın yaptığını görürsün.

Herkesi kendiniz gibi, okuyor, yazıyor, sorguluyor anlamaya çalışıyor gibi düşünüyorsun. Hayır o kanalları seyret sabah bir topluluğa gir ve akşam o kanalların haberlerinde ne konuşuluyorsa aynısının konuşulduğunu görürsün.

Yani olay çok kompleks değil. İnsanlar düşünmek yerine kendileri adına düşünenlerin söylediklerini dinleyip kendi düşünceleri sanıyor. Eğriyi doğruyu aramıyor.

Tüyo kısmı şu, boşverin adayı, başkanı, istifayı, sağlam bir kaç tv kanalını hedef kitlenize izletmeyi başarın her şey tersine döner.

Uzun süre insanlar bu kanalları muhalif sanarak seyrettiler sonra sonra kime neye hizmet ettiğini ayırdettiler hala da edemeyenler var. O kanallar bir referans ve doğru bilgi kaynağı sanıyorlar, alternatifleri olmadığından da sabah kalktıklarında o fikirlerle uyanıyorlar.

İstersen sana yarın her iki grubunda sabah ne konuşacaklarını tahmin edeyim.

İki siyasi görüşün de medyalarına bakalım kendin de bulursun.

Sonuçta canını sıkma. Biten bir şey yok. Ben ne vizeler gördüm bunu finalde çözemeyiz deyip sonra da ne finallerle bitirdim. Sen bana bakma okul uzamıştı ama :slight_smile: Şişman kadın şarkı söylemeden her şey bitmiş sayılmaz.

Not: Çok siyasi bulan editör olursa silebilir. Kızmam darılmam canı şimdiden sağ olsun. Olabildiğince politikayı apolitik konuştum. Olmadı beceremediysem canınız sağ olsun.

Sevgili Yaşlı.
Öncelikle, bıksaydım, çoktan yurt dışına giderdim.
70 Yıl yaşayınca, yaşınızın ideolojinizin bir parçası haline gelmesine benim gibi hayatı örgütlü mücadele ile geçmiş biri için bile katlanılamaz durumdayken, benden daha genç kardeşlerimi sen hesap et.

Ben “Vatan, bayrak” felan demedim. Yazdığımdan bir şey anlamamışsınız. Bu ülkenin yaşlısı, mevcut toplumun "somut durumun somut tahlili"ni yapamıyor. Kusura bakmayın.

Ben “Deprem ve Ekonomi” gibi somut gerçekliği gündemden çıkaran “Alevilik, Sunnilik vs.” gibi suni tartışmaları eleştirdim ki, şuan bile bu konuları açmayı abez buluyorum, gençler de öyle buluyor, neden mi?
Bu ülkede en kolay harcanan şey gençlik olduğu ve burnumuza kadar geldiği için, "Tuvalet Terliği"ne kazandırmaktan gocunmuyoruz.

Emin olun, biz çoktan bambaşka örgütlenmelere gittik bile.

Ve bunu 58.hükümetle birlikte gelen cehalet de; Cumhuriyet’in tarihsel birikiminin üzerine konmuş, mirasa konduğu için, zoru görmediği için rahat davranan malum kesim de engelleyemeyecek.

Yaşlılara suçu atmamı mazur görün, “yaşlılıktan” kastım, “zihnen yaşlılık”. Yoksa Yalçın hoca gibi bazıları hep “16 yaşında” olabilir.

Moralimizi bozmamız gayet doğal, bugün bu ülkede benim bir genç arkadaşım, belki yakın dostum, belki sevgilim, belki kardeşim olabilecek olan “Kübra Ergin”, başarısızlığı kendine yediremeyip intihar ediyorsa, moralimi bozarım.

Moralimi bozmak, mücadeleden alı koymaz. Ama “Yaşlılara tavsiye”, “gençlerin” ne söylediklerini daha doğru anlamaya çalışın.

Yoksa değil bıkmak, biz hesabı 58.Hükümetten başlatmışız.

“Ya çıkamazsak” diye bir şey hiç söylemedim, hiçbir zaman da öyle bir endişeye kapılmam.

Ben hedefe odaklanırım. “Askerlik, meseleleri halletmekten ibarettir” der Mustafa Kemal. Seçmen şapkadan hangi kuşun çıkacağıyla da ilgilenmiyorum.

Gerekirse “Küre-i Arzı Patlatır Çıkarız” diyen bir kuşağın mirasına konmadık; çökmüş bir Cumhuriyetin, çökmüş bir ekonomisini yaşıyoruz. O kuşakla tek farkımız, Fiili bir emperyalist kuşatmanın altında olmamamız.

Halbu ki, Kut’ul Amare savaşından daha çok insan kaybı verdiğimiz bir depremi atlatmışken, yaşlıların daha sorumluluk sahibi ve gençlerin ne dediğini iyi anlamasını beklerdim.

Lütfen yanlış anlamayın, Kübra’nın ölümünü yediremiyorum, yediremeyeceğim.

Benim ülkemin çocuklarını yakından tanıyacak çok STK ve toplumsal kurumda bulundum. Bu ülkenin çocukları bunların hiçbirini hakketmiyor.

Emin olun, günün sonunda bir Zafer olursa; herkes şunu bilsin ki, bu ülkenin tertemiz alınlı, zeki gençleri "Tuvalet Terliği"ne bile kazandıracak kadar irade sahibiymiş diyecekler.

Siz yaşlılar sonrasının metaforunu yine yapabilirsiniz.

Biz artık “Tarihi yazmayacağız” çünkü, “YAPACAĞIZ.”

Efendim… Kulağım alışmaya başladı…

70 yaşında olan ben değilim. 70 yaşında bir büyüğüm dedim. İstersen biraz büyüğümden bahsedeyim. O kişi zamanında 80 olaylarında sağ sol davalarında ülkücü memurlar derneğini kuranlardan. Yani teoride koyu MHP li ve ilginç bir şekilde benden daha çok sizler için endişelenip çocukların geleceği için acilen yeni bir partide yapılanmalıyız diye telaşlanıyordu. İyi parti için cansiperhane çalışıyor. Bir ucu içanadoluda, bir ucu güneydoğu anadoluda eski defterlerinde kimler varsa hepsi de aynı fikirde ve bir muhalefet oluşturmak için çırpındılar. En azından bu seçimde çırpındıklarını ben gördüm. Anlatmak istediğim buydu ben 40 ların ortasında bir adamım daha 70 lik olmadım sakin.

Yok ne kusuru, öfkelisin bazan olaylara yanlış bakıyorsun. Ben sana vatan bayrak dedin demedim, nasıl olurda bunca olumsuzluk varken bu oylar var diye sormuşsun ben de sana, ülkede iş bayrak ezana gelince gözleri olumsuzluk görmez dedim hepsi bu.

Konunun deprem bölgesinden ibaret olduğunu düşünmemekle beraber, tuvalet terliği mevzuuna hiç girmeyeyim.

Kimse kimseyi engellemeyecek, hayal kırıklığını anlıyorum. Ama yaşın su akar yolunu bulura hala eriştirmemiş. Kriz anlarında sakin kalmak önemlidir, kriz anlarında öfkelenmek çözmez zamanla anlarsın.

Olaya duygusal bakma. Karşında pragmatist bir yapı ile rekabet ediyorsan pragmatist davranmak zorundasın. Tabi insanlığımızı da kaybetmeyelim. Lakin Sun Tzu okumanda biraz fayda var.

Bıkmışsın. Bıkmasan birmemiş bir seçimin ilk yarı sonucu neden seni öfkelendirdi?

Askerlik deme bana içim dışım askerlik. Geri çekilmek de taktik harekatın parçasıdır da denir. Yenilgi ile karıştırmamak gerekir.

Kut’ul Amare ne yahu yeni dönem trendi mi? Ohoo eskilere gideceksek, çinlilere set yaptırdık diye tazminat istemelerine kadar geliriz. Tarihten ders çıkarılacak konularda neden ders çıkaramadıklarını anlatıyorum. Adamlarda muhakeme yeteneği yerine, düşünce sipariş etme var neden kızıyorsun ki? Eğer herkes aynı muhakeme yeteneğinde olsa ülke profesör dolu olurdu. Nereden bulacaktın, pazarcıyı, dolmuşçuyu? Ben sadece sebepleri gösteriyorum sana realitenin sebebi ben değilim sen de değilsin.

Öyle ölümler yediremedim ki kendime zamanında. Zamanında terfimi engelledin diye şehit tabutu tekmelemeye kalktığı için bir generali hava alanı pistinde öldürmeye kalkan özel kuvvet personeli bilirim. Beni konuşturma. Zaman aşımı var da bereke konu şu an bana dert değil. Sen hiç bestler derelerde ay ışığ var bu gün bizi operasyona zorlama pusuya düşersek keklik gibi avlarlar denmesine rağmen göreve gönderilen ve şehit olanları duydun mu yıllar önce? O timlerden şimdi akranlarım var adamlar hala ağlayarak anlatıyor.

Fakirlikten, yokluktan, namusuyla yaşamaktan vazgeçen hangi birine üzüleyim bilemem ama dünya benim etrafımda dönmüyor ve yönetmiyorum. Ve bunları düzeltmek için yapılacak tek şey oy vermek benden fazlası çıkmaz. Sonrası için kendimi zamanında çok hırpaladım. Sıra sizlerde ama siz de çok hırpalamayın.

Bize de sizi desteklemek düşer, ümidinizi yitirmeyin moralinizi bozmayın.

Kut’ul Amare Savaşı’nın askeri tarihinden bahsetmedim ya da öykünme retoriği ile bir şey yazmadım.

1 Günde o savaşta kaybettiğimizden çok insan kaybettiğimizin hala ciddiyetinde olmadığımızdan bahsettim aslında.

Demek ki sen de okurken yeterince sakin olamayabiliyorsun.

Öfke kontrolünde sorun yaşadığım doğru. Kabul ediyorum.

Sadece yaşına hürmeten(40 yaşına) kabul etmiyorum, gerçekten kabul ediyorum.

Neyse susacağım.

Tuvalet Terliğine söyleyin, onu başkan yapacağız.

“Tüm koşullara inat”.

Sonra onu da yıkacağız.

Bilgisi olsun.

Yok gayet doğru anladım. Sadece, ne ima ettiğimi anlamamışsın :slight_smile: Bir gecede kaybedilen insan sayısı ile terörde kaybettiğimiz, yemende kaybettiğimiz, çanakkalede kaybettiğimiz ne karşılaştırırsan karşılaştır, orada ima bak sen de adamların gündeminden etkilenmişsin. Bu ülke ne zamandan beri Kut’ul amare konuşur hale gelmişti demek istemiştim.

Neden sakin olmadığımı düşündün ki, ben seni destekliyor ve moral vermek istiyorum. Sakinleşmem için önce sinirlenmem gerekir ki beni sinirlendirmek için bana ama yol yabdı demen gerekir. Ki artık onlara da sinirlenmiyorum.

Kırkların ortasındayım dedim tam yaş lazımsa 46 oldum.

Yaşıma özel bir hürmet beklemiyorum rahat ol.

Ben neden söylüyorum. :slight_smile: İşim olmaz gidip orada burada birilerine laf söylemeye.

Bu bilgi benim için çok önemli. Tek derdim buydu ve bunu düşünüyordum emin ol. :slight_smile:
Rahatladın mı?

Bu motivasyonun hoşuma gitti. Ben de zaten buna güveniyorum.